Beleid woningsplitsing en omzetting

Wat wil de gemeente en waarom?

Woningsplitsing is het maken van meer dan 1 woning of appartement in een bestaande woning, bijvoorbeeld door een grote woning van 3 verdiepingen per verdieping te splitsen in 3 appartementen. Omzetting is het veranderen van een woning voor 1 huishouden in een woning waar kamers verhuurd worden, waarbij de kamerhuurders sommige delen van de woning, bijvoorbeeld de keuken en de badkamer, samen gebruiken.

Bewoners van buurten waar woningsplitsing en omzetting regelmatig voorkomen hebben bij de gemeente geklaagd over de leefbaarheid van een straat. In de beleidsregels wijziging samenstelling van de woningvoorraad geeft de gemeente aan hoe het splitsen en omzetten van een woning  gereguleerd wordt. Splitsen en omzetten van zelfstandige woningen blijft mogelijk, maar alleen daar waar de leefbaarheid in de buurt het toelaat.

Starters en doorstromers op de woningmarkt hebben goedkopere woningen nodig. Die zijn schaars in Utrecht. Daarom wil de gemeente voorkomen dat het aantal goedkopere woningen daalt.

Wat doet de gemeente?

Op basis van het voorbereidingsbesluit van 3 november 2016 of van het bestemmingsplan is daarnaast voor alle woningen in Utrecht een omgevingsvergunning nodig voor het omzetten van de woning of voor het bouwkundig splitsen van de woning (met woningvorming). Bij de beoordeling van vergunningaanvragen past de gemeente de  leefbaarheidstoets toe die het college heeft vastgesteld in de Beleidsregels woningsplitsen en omzetten.

De huisvestingverordening kent  een vergunningplicht voor alle zelfstandige woningen met een WOZ-waarde tot € 305.000, die verbouwd worden tot meerdere zelfstandige woonruimten of die worden omgezet in onzelfstandige woonruimte.

Aan welke regels toetst de gemeente?

Een omgevingsvergunning wordt alleen verleend als uit de leefbaarheidstoets van de beleidsregels blijkt dat er geen onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat plaatsvindt. De leefbaarheidstoets bestaat uit een algemene toets die antwoord geeft op de vraag in hoeverre de leefbaarheid van de buurt wordt aangetast en een toets of de te vormen woning groot genoeg is en de nieuwe woning voldoet aan de normen voor geluidisolatie.

Voor woningen met een WOZ-waarde lager dan € 305.000 geldt op grond van de Huisvestingsverordening ook een vergunning tot woningvorming of een omzettingsvergunning.

Wetgeving

Het beheer van de woningvoorraad is geregeld in de volgende wetgeving:

Meer informatie

In de beleidsregels wijziging samenstelling van de woningvoorraad wordt het beleid uitgebreid toegelicht. De gemeenteraad heeft de nota vastgesteld op 26 november 2015. De beleidsregels zijn vastgesteld door burgemeester en wethouders op 8 december 2015.

Zie ook: Bestemmingsplannen en voorbereidingsbesluit.

Relatie met ander beleid

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur
Donderdag 8.30 - 20.00 uur