Sportbeleid

Beleidsdocument

Het beleid staat in de Sportnota 2017 - 2020 Utrecht sportief en gezond (pdf, 6,3 MB).

Wat wil de gemeente en waarom?

De gemeente wil sporten in Utrecht voor iedereen aantrekkelijk maken. Sport levert, met inzet van vrijwilligers, een grote bijdrage aan de gezondheid en welbevinden van de inwoners van Utrecht. En aan de sociale samenhang in de wijken. De gemeente wil alle bewoners sportmogelijkheden bieden. Niet alleen in sporthallen, zwembaden of op de sportparken, maar ook in een aantrekkelijke openbare ruimte, om te wandelen, skaten, fietsen. Het aantal accommodaties moet meegroeien met de toename van de bevolking naar 400.000 inwoners in 2030.

De gemeente vindt topsport ook erg belangrijk. De ontwikkeling van talenten en de jeugd staat daarbij centraal. We moedigen sporttalenten aan en bieden ze kansen. Bijvoorbeeld door topsportevenementen te organiseren. Of door goede trainingsmogelijkheden aan te bieden.

Samen met de Utrechtse sportwereld hebben we een vierjarenplan gemaakt. Daarin staat wat we tussen 2017 en 2020 samen willen bereiken op het gebied van sport. Het vierjarenplan is samengevat in de Sportnota 2017 - 2020 Utrecht sportief en gezond (pdf, 6,3 MB).

Wat doet de gemeente?

Samen met de Utrechtse sportwereld hebben we een vierjarenplan gemaakt. Daarin staat wat we tussen 2017 en 2020 samen willen bereiken op het gebied van sport. In het overzicht Ambities en acties (pdf, 107 kB) zijn alle plannen, doelen en acties samengevat.

Een goede sportinfrastructuur is de basis van een goed sportklimaat. Het aantal accommodaties moet meegroeien met de toename van de bevolking. Er zullen dus meer velden en binnensportaccommodaties nodig zijn. Daarnaast kunnen we de groeiende vraag naar accommodaties voor een deel opvangen door het verhogen van de bezetting, het stimuleren van multifunctioneel gebruik en een tarievensystematiek die efficiënter gebruik bevordert van de accommodaties.

Daarnaast bieden we ruimte voor initiatieven van zelfbeheer en medebeheer van accommodaties. In het kader daarvan vinden we het van belang om de mogelijkheden van het gebruik van accommodaties uit te breiden. Op dit moment is de bestemming van kantines en verenigingsgebouwen vaak ‘sport’. Door de verbreding van de bestemming naar overige maatschappelijke doeleinden of door het toevoegen van buurtactiviteiten binnen de sportbestemming verruimen we de gebruiksmogelijkheden. Waar mogelijk maken we een koppeling met activiteiten op het terrein van zorg, welzijn, onderwijs en cultuur. Zoals bijvoorbeeld voor buitenschoolse opvang (bso) of het toestaan van zelfstandige horecafuncties.

De Utrechtse sportagenda

Met de Utrechtse sportagenda werken we aan mogelijkheden zodat iedereen kan sporten en bewegen. Met de groei van onze stad naar ruim 450.000 inwoners in 2040 en een veranderende sportbehoefte van veel inwoners, is het nodig om in nauwe samenwerking met allerlei partijen in de stad te blijven werken aan een goed sportaanbod. Dit leggen we vast in een sportagenda. De sportagenda ligt op dit moment ter goedkeuring bij de Raad.

Bekijk de voorlopige sportagenda 

Meer informatie

Op de pagina Achtergronden sportbeleid vindt u meer informatie.

Relatie met ander beleid

Het sportbeleid heeft een relatie met de volgende beleidsvelden:

Hulp en contact Sportbeleid en subsidies

E-mail

sport@utrecht.nl

Telefoon

14 030