Beleid voor werken in de woning

Beleidsdocument

Het beleid staat in de de nota Vitale stadswijken, functiemenging in wijken (pdf, 700 kB).

Wat wil de gemeente en waarom?

Een van de speerpunten in de Economische Agenda is ‘werken in de wijk’. De gemeente wil flexibilisering en ruimte bieden aan kleinschalig ondernemerschap in de wijk door functiemenging te stimuleren. Maatschappelijke, technologische en economische ontwikkelingen maken het wenselijk en mogelijk dat ondernemers in woonwijken gevestigd zijn. Dit zorgt niet alleen voor werkgelegenheid en mogelijkheden voor (zelfstandig) ondernemerschap dicht bij huis, maar ook voor levendigheid, sociale ontmoetingen en voorzieningen in de wijk.

Kortom, werken in de woning draagt bij aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en maakt het combineren van werk en zorgtaken mogelijk. Economische functies in de wijk kunnen het onderscheidend vermogen van de verschillende stadwijken versterken.

In de nota Vitale stadswijken, functiemenging in wijken (pdf, 700 kB) wordt de werkwijze uitgelegd.

Wat doet de gemeente?

De gemeente Utrecht staat in veel gevallen het werken in de woning onder voorwaarden toe. In bestemmingsplannen wordt dat een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf genoemd.

Als het omgevingsplan of bestemmingsplan geen ruimte biedt aan werken in de woning of een regeling heeft die afwijkt van de regels die hierboven staan, kan een omgevingsvergunning voor het afwijken van het omgevingsplan een oplossing bieden. De gemeente beoordeelt de vergunning aan de hand van onderstaande randvoorwaarden.

De meeste bestemmingsplannen bieden de mogelijkheid om met een omgevingsvergunning een bedrijf uit een zwaardere categorie te vestigen, als het effect van de bedrijf op de woonomgeving vergelijkbaar is met een lichter bedrijf.

Aan welke regels toetst de gemeente?

De voorwaarden voor een beroep of bedrijf aan huis zijn:

  • een detailhandelsvestiging, een afhaalzaak, een horecabedrijf, een belhuis of een seksinrichting zijn niet toegestaan
  • een bed & breakfast mag alleen als de hoofdbewoner minimaal 50% van de woning in gebruik houdt voor wonen
  • de vloeroppervlakte ten behoeve van de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf is niet groter dan 1/3 deel van het vloeroppervlak van de woning, tot een maximum van 60 m² (in bestemmingsplannen voor oudere wijken vaak 40 m2), inclusief bijbehorende bouwwerken
  • de vloeroppervlakte ten behoeve van een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf bedraagt maximaal 60 m², als het beroep of bedrijf aan huis in een vrijstaand bijbehorend bouwwerk wordt uitgeoefend
  • alleen bedrijfsactiviteiten in maximaal categorie A of B1 van Lijst van bedrijven functiemenging en die zonder omgevingsvergunning voor de activiteit milieu mogen worden gedaan zijn toegestaan
  • de activiteiten trekken niet zoveel verkeer aan dat de normale afwikkeling van het verkeer in het gedrang komt of er een onevenredige parkeerdruk op het openbaar gebied ontstaat

Relatie met ander beleid

Het beleid over werken in de woning heeft een relatie met deze andere beleidsthema’s:

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur