Energiebeleid

Beleidsdocumenten

Het energiebeleid staat in de volgende documenten:

Wat wil de gemeente?

Utrecht wil een duurzame stad zijn. Daarom werken we de komende jaren aan de overstap naar schone energie. Dat doen we op 3 manieren:

  1. We helpen inwoners en ondernemers om woningen en gebouwen te isoleren en energie te besparen.
  2. We gaan alle energie duurzaam opwekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen, windmolens en energie uit de bodem.
  3. We stappen buurt voor buurt over op duurzame manieren van koken en verwarmen. Daarvoor leggen we samen met onze partners warmtenetten aan en versterken we het elektriciteitsnetwerk. Zo blijft Utrecht een prettige en gezonde stad voor iedereen.

Plan aardgasvrij verwarmen

In 2021 heeft de raad een plan vastgesteld waarin staat hoe en wanneer de stad voor 2050 aardgasvrij wordt. Dit plan heet de Transitievisie Warmte. We beginnen de komende jaren met de voorbereidingen om de eerste 24 buurten van de stad aardgasvrij te maken. Met deze buurten werken we in een buurtaanpak aardgasvrij aan wijkuitvoeringsplannen (WUP). Hierin staat wat we in die wijk precies gaan doen om van het gas af te gaan. Overvecht-Noord is de eerste wijk die overstapt naar aardgasvrij verwarmen en is al bezig met een eigen buurtaanpak.

Wat doet de gemeente?

In gesprek met de stad

De verandering naar een duurzame energievoorziening is niet alleen iets van de gemeente, maar ook van alle inwoners en ondernemers. We willen het energiebeleid voor de komende jaren zo uitvoeren dat alle Utrechters er mee aan de slag kunnen. Daarom organiseerden we in 2021 stadsgesprekken. Uit de stadsgesprekken kwamen 12 ‘spelregels’. Deze spelregels zijn belangrijk voor de Energievisie die de gemeente in 2022 publiceert.

Samenwerken met organisaties

De gemeente neemt de leiding bij het maken van keuzes. We werken daarbij samen met andere organisaties om de overgang naar schone energie te versnellen. In Utrecht is er een Regietafel Energietransitie waaraan Stedin, Eneco, woningbouwcorporaties en Energie-U deelnemen. We bespreken belangrijke vragen met deze organisaties. Bijvoorbeeld over investeringen in de stad voor het verduurzamen van huizen, vervangen van het gasnet, verzwaren van het elektriciteitsnet en het uitbreiden van het warmtenet.

Oplossingen voor vol elektriciteitsnet

Het elektriciteitsnet in Utrecht is overbelast. We werken op 3 manieren aan oplossingen, samen met het Rijk, de provincie en netbeheerders Stedin en TenneT.

  • We breiden het elektriciteitsnet sneller uit.
  • We houden hier rekening mee bij andere nieuwe grote projecten van de gemeente.
  • We kijken naar oplossingen in wijken, buurten en gebouwen, zoals batterijen en nachtstroom.

In gesprek over warmtenet

Daarnaast spreken de gemeente en Eneco regelmatig over het verduurzamen van het warmtenet. De biowarmteinstallatie in Lage Weide was hierin de eerste stap. Biomassa zien we als een tijdelijke oplossing naar een fossielvrije energievoorziening. Eneco werkt de komende jaren aan de verdere verduurzaming van de Utrechtse stadsverwarming. Dit is ook vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst die we met Eneco en gemeente Nieuwegein hebben getekend.

In 2023 volgt de bouw van de warmtepomp op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Overvecht en warmtebuffers op 4 locaties in de stad. In de Routekaart Eneco verduurzaming stadswarmte (pdf, 824 kB) leest u welke stappen Eneco daarvoor zet. In de volgende documenten leest u meer over onderzoek naar de verduurzaming van de warmtevoorziening en de biowarmteinstallatie:

Bewoners en bedrijven helpen

We helpen bewoners en bedrijven bij het energiezuinig maken van hun woning of bedrijf. Dit doen we onder andere met:

Onderzoeken

Om te zorgen dat ons energiebeleid aansluit bij de wensen van bewoners en bedrijven, doen we regelmatig onderzoek:

Waar toetst de gemeente op?

De gemeente toetst nu op het Bouwbesluit. Zodra de Omgevingswet ingevoerd is, stellen we waar mogelijk strengere duurzaamheidseisen aan nieuwbouw. Bijvoorbeeld door strengere energiezuinigheidseisen aan nieuwbouw en door het volgen van de milieuprestaties van gebouwen.

Meer informatie

  • De regio Utrecht (U16) wil in 2050 energieneutraal zijn: dit betekent dat we alle energie die we gebruiken duurzaam opwekken. In 2030 willen we daarvoor een goede stap hebben gezet door meer zonne- en windenergie op te wekken. Ook zoeken we naar duurzame warmtebronnen als alternatief voor het aardgas waarmee we onze huizen en gebouwen verwarmen. Hoe we dat willen gaan doen staat in de Regionale Energiestrategie (RES 1.0) van onze regio U16.
  • Op de pagina Voortgangsrapportage energie staat wat we tot nu toe bereikt hebben.

Relatie met ander beleid

Het energiebeleid heeft te maken met het beleid over:

Hulp en contact Energie

Telefoon

14 030

E-mail

energie@utrecht.nl

X (eerder Twitter)

@Energie030