Beleid voor omgevingsveiligheid

Beleidsdocument 

In de ‘Beleidsnota Omgevingsveiligheid Utrecht’ staat hoe we als gemeente Utrecht omgaan met de risico's van het vervoeren van gevaarlijke stoffen en het werken met gevaarlijke stoffen binnen de gemeente.

Wat wil de gemeente en waarom?

In ons dagelijks leven gebruiken we voorwerpen waarbij gevaarlijke stoffen worden gebruikt als ze gemaakt worden. Denk hierbij aan mobiele telefoons, kleding of pannen. Gevaarlijke stoffen worden ook als brandstof of schoonmaakmiddel gebruikt. Dagelijks worden grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen vervoerd, opslagen en verwerkt. Bijvoorbeeld het vervoer van aardgas door een leiding onder de grond of het vervoer van benzine in een tankauto. Dat noemen we risicobronnen. Zij kunnen een gevaar vormen voor mensen die wonen of werken in de omgeving daarvan. Mogelijke gevaren voor de omgeving zijn een brand, een explosie of een wolk met giftige stoffen. De kans dat er iets misgaat met gevaarlijke stoffen is gelukkig erg klein. Maar als er iets mis gaat, kunnen de gevolgen groot zijn. Er kan schade aan gebouwen optreden, mensen kunnen gewond raken of zelfs overlijden. Met ons beleid voor omgevingsveiligheid richten we ons op beheersing van die gevaren.  

Wat doet de gemeente?

Bij elk (bouw)plan is het belangrijk om de omgevingsveiligheidsrisico’s zoveel mogelijk te beperken. Dit doen we door maatregelen te nemen. We sturen op de volgende type maatregelen:

Kwetsbare groepen mensen beschermen

Kwetsbare groepen zijn mensen die niet in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen bij dreigend gevaar van een risicobron. Daarom willen we bij voorkeur geen nieuwe gebouwen en functies waarin kwetsbare groepen verblijven (zoals kinderdagverblijf, verzorgingshuis of een ziekenhuis) in de omgeving van een risicobron. Voor deze groepen kijken we zoveel mogelijk naar alternatieve locaties. 

Beperken aantal slachtoffers

Bij nieuwbouwplannen willen we het aantal mogelijke slachtoffers zoveel mogelijk beperken. Dit doen wij door zoveel mogelijk afstand te houden tussen een risicobron en woon- en werkgebieden en het aantal personen in de omgeving van een risicobron. 

Bouwkundige maatregelen

Soms zijn er toch belangrijke redenen om op een locatie te bouwen in de directe omgeving van een risicobron. Om daar bescherming te geven bij een incident kijken we naar de mogelijkheden voor het nemen van maatregelen aan de gebouwen om de veiligheid te vergroten. Hierbij kan gedacht worden aan scherfvrij glas of extra eisen aan de brandwerendheid van een gebouw. 

Bluswatervoorzieningen en bereikbaarheid

De Veiligheidsregio Utrecht (VRU, brandweer) is specialist op het gebied van bluswatervoorzieningen en de bereikbaarheid van locaties voor hun hulpverleningsvoertuigen. Bij onze nieuwbouwplannen maken wij gebruik van deze kennis door de brandweer om advies te vragen. 

Aan welke regels toetst de gemeente? 

In het Besluit Kwaliteit leefomgeving (Bkl) staan regels over omgevingsveiligheid, waaraan we als gemeente moeten voldoen bij ontwikkelingen. Hierbij maakt het Bkl onderscheid tussen het zogeheten plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Voor het plaatsgebonden risico gelden afstandseisen tussen de risicobron en haar omgeving. Hieraan moet de gemeente voldoen. Voor het groepsrisico gelden er bepaalde vrijheden om zelf invulling te geven hoe ze haar inwoners en bezoekers willen beschermen tegen de mogelijke gevaren van risicobronnen. In de Beleidsnota Omgevingsveiligheid Utrecht leggen we vast hoe we aan deze beleidsruimte invulling geven. Deze nota gebruiken we bij elke ontwikkeling vlakbij een risicobron. Per type risicobron geeft de nota aan welke maatregelen we als gemeente eisen en welke maatregelen overwogen moeten worden. 

Meer informatie 

In de atlas leefomgeving wordt geografisch weergegeven waar in de gemeente risicobronnen aanwezig zijn. Ook wordt per risicobron zichtbaar aan welke gevaren de omgeving van een risicobron wordt blootgesteld (brand, explosie of gifwolk).  Op de pagina Gevaarlijke stoffen staat wat de gemeente nog meer doet om de risico's van gevaarlijke stoffen te beperken. De rijksoverheid geeft informatie  over veiligheid op de website van InfoMil

Relatie met ander beleid 

Het beleid voor omgevingsveiligheid heeft te maken met het beleid over: 

Hulp en contact Gevaarlijke stoffen

Telefoon

14 030

E-mail

reactieformulier

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht