Woonbeleid

Wat wil de gemeente en waarom?

Utrecht is een aantrekkelijke stad om in te wonen en ontwikkelt zich snel. Deze populariteit heeft ook een keerzijde, de woningmarkt staat onder druk. In het coalitieakkoord is opgenomen dat deze ontwikkelingen vragen om een nieuwe woonvisie die voorziet in een actuele visie en beleidskader voor de woningmarkt.

De woonvisie 'Utrecht beter in balans' (pdf, 2,8 MB) is richtinggevend en normstellend voor de ontwikkeling van de Utrechtse woningvoorraad en nieuwbouw van woningen.

De woonvisie richt zich op de stad als geheel en geeft de gewenste (relatieve) beweegrichting voor de woningvoorraad van de 10 wijken. Daarnaast is het ook de formele basis voor prestatieafspraken met de Utrechtse woningcorporaties. De woonvisie schetst een visie met het perspectief van 2040 en benoemt de speerpunten voor de komende periode.

De speerpunten die in de visie staan zijn:

 • versnellen en (langdurig) verhogen bouwproductie
 • meer gemengde wijken
 • doorstroming
 • een (t)huis voor iedereen
 • duurzaamheid en toekomstbestendigheid

De woonvisie wordt verder geconcretiseerd voor de 34 subwijken (en zal waar nodig inspelen op buurtniveau) met daarin aandacht voor de gewenste kwaliteit (zoals typologie en doelgroepen). Dit krijgt zijn beslag de verschillende gebiedspecifieke (integrale) programma’s zoals SPvE’s, omgevingsvisies, bestemmingsplannen.

Wat doet de gemeente?

Prestatieafspraken en stadsakkoord

De gemeente maakt prestatieafspraken met corporaties over de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen, waarbij een minimaal aantal sociale huurwoningen gegarandeerd wordt.

De gemeente zoekt actief samenwerking met woningcorporaties, beleggers, bouwers en ontwikkelaars om het aantal woningen in de middeldure vrije huursector uit te breiden, doorstroom van scheefwoners en het duurzamer maken van woningen. Samen met deze partijen ondertekenden we op 20 september 2019 het stadsakkoord wonen (pdf, 1,44 MB). De overeenkomst moet de komende jaren leiden tot meer betaalbare woningen, betere doorstroming en meer gemengde wijken met een goede mix van koop- en huurhuizen.

Belangrijkste doelen voor de langere termijn

Daarnaast werkt de gemeente aan de belangrijkste doelen voor de langere termijn:

 • het aanpakken van een tekort aan goede koopwoningen
 • het zorgen voor voldoende woningen voor mensen met een functiebeperking, waaronder senioren en woningen voor uitstroom uit de maatschappelijke opvang en OGGZ
 • het voorkomen van een sociale tweedeling in de gemeente
 • het zorgen voor voldoende studenten- en starterswoningen
 • het regelen van passende huisvesting voor statushouders en voor maatschappelijke opvang
 • het beschermen van de bestaande woningvoorraad tegen illegaal gebruik, tegen illegale onttrekking en tegen omzetting van woonruimte zonder vergunning.

Actieplan middenhuur

Voor middenhuurwoningen (huizen voor middeninkomens) is de woonvisie uitgewerkt in het geactualiseerde actieplan middenhuur (pdf, 541 kB). De gemeenteraad heeft dit actieplan op 7 december 2017 vastgesteld.

Aan welke regels toetst de gemeente?

De gemeente toetst vergunningen aan:

Bij het tijdelijk verhuren van uw woning, bijvoorbeeld aan toeristen, moet u zich houden aan de voorwaarden voor het verhuren van uw woning. De voorwaarden staan in de beleidsregels particuliere vakantieverhuur.

Wetgeving

 • Woningwet: de gewijzigde Woningwet zorgt voor nieuwe verhoudingen tussen gemeente, woningcorporaties en huurders. Ook worden de taken van woningcorporaties scherper omschreven.
 • Huisvestingswet: deze wet regelt de verdeling van de sociale woonruimte en het beheer van de woningvoorraad.

Meer informatie

Relatie met ander beleid

Het woonbeleid van de gemeente heeft een relatie met beleid over:

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur