icoon readspeaker - Lees voorLees voor

Parkeerbeleid fiets en auto

Beleidsdocumenten

De hoofdlijnen van het beleid staan in de Parkeervisie.

De hoofdlijnen zijn uitgewerkt in 6 onderwerpen.

Lees meer over het nieuwe parkeerbeleid

Wat wil de gemeente en waarom?

 • De gemeente wil dat uw straat en onze stad aantrekkelijk en bereikbaar is voor iedereen.
 • Utrecht wil een stad zijn waarin gezondheid en leefbaarheid voorop staan. Daarom geven we voorrang aan duurzame vervoer; lopen, fietsen en openbaar vervoer.

De stad groeit harder dan we een aantal jaren geleden hadden verwacht. Er is niet genoeg ruimte om het autogebruik mee te laten groeien. Lopen, fietsen en openbaar vervoer nemen minder ruimte in beslag dan de auto. Ruimte die we kunnen gebruiken voor groen en plekken om te spelen. Ook zorgen duurzame vervoermiddelen voor minder geluidsoverlast, minder uitstoot, minder drukte en voor minder ongelukken.

Onze doelen zijn:

 • bereikbaarheid van en binnen de stad
 • goede kwaliteit openbare ruimte
 • gezonde en duurzame(re) vormen van vervoer aanmoedigen
 • eerlijke verdeling van de weinige parkeerruimte voor alle doelgroepen.

Bereikbaarheid van en binnen de stad

We vinden het belangrijk dat bestemmingen in de stad voor alle doel­groepen goed bereikbaar zijn. En dat iedereen zich ook binnen de stad makkelijk kan verplaatsen. Door de hoeveelheid autoverkeer in de stad gelijk te houden, zorgen we ervoor dat Utrecht in de toekomst bereikbaar blijft. Ook voor mensen die wel kiezen voor de auto of daarvan afhankelijk zijn.

Zorgen voor minder parkeerplaatsen en meer mogelijkheden om fietsen te stallen zijn manieren om het aantal auto’s in de stad te beperken. En om het gebruik van de fiets aan te moedigen.

Goede kwaliteit openbare ruimte

Met de groei van de stad wordt de vraag hoe we de openbare ruimte willen gebruiken steeds belangrijker. Door het weghalen van parkeerplaatsen ontstaat meer plek voor lopen, fietsen, spelen, ontmoeten, en uitrusten onderweg. We kunnen autoparkeerplaatsen ook veranderen in fietsenstallingen. In grote delen van de stad is hier behoefte aan. In parkeergarages voor auto’s is juist nog wel plek.

Gezonde en duurzame(re) vormen van vervoer aanmoedigen

Lopen en fietsen is gezond voor de voetganger en fietser zelf. Ook anderen hebben er geen last van.

Daarom willen we er met ons parkeerbeleid voor zorgen dat voetgangers zo min mogelijk last hebben van geparkeerde auto’s en fietsen. Ook komen er meer en betere mogelijkheden om fietsen te stallen.

Elektrisch rijden is beter voor de luchtkwaliteit en het klimaat dan rijden op diesel of benzine. Daarom moedigen we dit aan. Ook moedigen we het delen van vervoer aan. Dat zorgt voor minder auto’s in de stad.

Eerlijke verdeling van de weinige parkeerruimte voor alle doelgroepen

We vinden het belangrijk dat de stad voor iedereen bereikbaar en toegankelijk is. Bijvoorbeeld niet alleen voor mensen met veel geld. Autobezit en –gebruik zijn voor iedereen een persoonlijke keuze. De gemeente kan niet bepalen voor wie het gebruik van de auto een noodzaak is, en voor wie luxe. De weinige ruimte die wij hebben moeten we daarom verdelen. Hierbij kijken wij vooral naar mensen met een beperking, die voor hun vervoer afhankelijk zijn van een auto.

Wat doet de gemeente?

Onze aanpak bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Aanpak betaald parkeren
 • Parkeernormen
 • Fietsparkeren
 • Parkeerhubs
 • Aanpak parkeren openbare ruimte
 • Parkeren en toegankelijkheid

Aanpak betaald parkeren

Betaald parkeren werkt goed om parkeeroverlast tegen te gaan. Daarnaast gaan mensen door betaald parkeren meer nadenken over andere manieren van vervoer dan de (eigen) auto. In de aanpak voor invoering van betaald parkeren staat waarom en hoe we betaald parkeren invoeren.

Bekijk de aanpak betaald parkeren

Informatie over parkeervergunningen en parkeerkosten staat op de webpagina Parkeren.

Parkeernormen

Voor nieuwbouw en het veranderen van een gebouw heeft de gemeente parkeernormen bepaald. Die zorgen ervoor dat er genoeg parkeerplaatsen voor auto’s komen en mogelijkheden om fietsen te stallen. Tegelijk beperken we het aantal autoparkeerplaatsen die bij een gebouw mogen komen, zodat het autoverkeer in de stad niet (te veel) toeneemt.

 • de aantallen parkeervoorzieningen die nodig zijn bij ontwikkelingen
 • de eisen voor de plek en kwaliteit
 • mogelijke alternatieven voor parkeren bij de ontwikkeling
 • het meebetalen aan alternatieve vervoermiddelen via een nieuw bereikbaarheidsfonds
 • hoe we ervoor zorgen dat parkeervoorzieningen ook gebruikt worden zoals ze zijn bedoeld (beheer en beschikbaarheid)

Bekijk de parkeernormen

We moedigen mensen aan om goedkoop te parkeren in een van de P+R’s aan de rand van de stad en bij treinstations rondom Utrecht. Dit doen we met bewegwijzering, informatie en aansluitend vervoer naar het centrum. Dit doen we samen met Qbuzz, NS, de provincie Utrecht en buurgemeenten. Meer over de uitvoering van het parkeerbeleid leest u op de pagina Parkeerregels.

Aan welke regels toetst de gemeente?

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning toetst de gemeente of de benodigde parkeergelegenheid geregeld wordt. In de Parkeernormentabellen staat hoeveel parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen er moeten komen. Dit aantal hangt af van de locatie, de huidige en nieuwe functie(s) en de omvang van de ontwikkeling.

In de beleidsregel parkeernormen fiets en de beleidsregel parkeernormen auto staat hoe de parkeernormen moeten worden toegepast, en welke andere oplossingen er mogelijk zijn voor mobiliteit.

Meer informatie

Het mobiliteitsplan 2040 is de basis voor de parkeervisie.

Relatie met ander beleid

Het parkeerbeleid heeft te maken met het beleid over:

Hulp en contact Parkeerbeleid

E-mail

parkeervisie@utrecht.nl

Telefoon

14 030