Parkeerbeleid fiets en auto

Beleidsdocumenten

De hoofdlijnen van het beleid staan in de Parkeervisie.

Wat wil de gemeente en waarom?

 • De gemeente wil dat uw straat en onze stad aantrekkelijk en bereikbaar is voor iedereen.
 • Utrecht wil een stad zijn waarin gezondheid en leefbaarheid voorop staan. Daarom geven we voorrang aan duurzame vervoer; lopen, fietsen en openbaar vervoer.

De stad groeit harder dan we een aantal jaren geleden hadden verwacht. Er is niet genoeg ruimte om het autogebruik mee te laten groeien. Lopen, fietsen en openbaar vervoer nemen minder ruimte in beslag dan de auto. Ruimte die we kunnen gebruiken voor groen en plekken om te spelen. Ook zorgen duurzame vervoermiddelen voor minder geluidsoverlast, minder uitstoot, minder drukte en voor minder ongelukken.

Onze doelen zijn:

 • bereikbaarheid van en binnen de stad
 • goede kwaliteit openbare ruimte
 • gezonde en duurzame(re) vormen van vervoer aanmoedigen
 • eerlijke verdeling van de weinige parkeerruimte voor alle doelgroepen.

Bereikbaarheid van en binnen de stad

We vinden het belangrijk dat bestemmingen in de stad voor alle doel­groepen goed bereikbaar zijn. En dat iedereen zich ook binnen de stad makkelijk kan verplaatsen. Door de hoeveelheid autoverkeer in de stad gelijk te houden, zorgen we ervoor dat Utrecht in de toekomst bereikbaar blijft. Ook voor mensen die wel kiezen voor de auto of daarvan afhankelijk zijn.

Zorgen voor minder parkeerplaatsen en meer mogelijkheden om fietsen te stallen zijn manieren om het aantal auto’s in de stad te beperken. En om het gebruik van de fiets aan te moedigen.

Goede kwaliteit openbare ruimte

Met de groei van de stad wordt de vraag hoe we de openbare ruimte willen gebruiken steeds belangrijker. Door het weghalen van parkeerplaatsen ontstaat meer plek voor lopen, fietsen, spelen, ontmoeten, en uitrusten onderweg. We kunnen autoparkeerplaatsen ook veranderen in fietsenstallingen. In grote delen van de stad is hier behoefte aan. In parkeergarages voor auto’s is juist nog wel plek.

Gezonde en duurzame(re) vormen van vervoer aanmoedigen

Lopen en fietsen is gezond voor de voetganger en fietser zelf. Ook anderen hebben er geen last van.

Daarom willen we er met ons parkeerbeleid voor zorgen dat voetgangers zo min mogelijk last hebben van geparkeerde auto’s en fietsen. Ook komen er meer en betere mogelijkheden om fietsen te stallen.

Elektrisch rijden is beter voor de luchtkwaliteit en het klimaat dan rijden op diesel of benzine. Daarom moedigen we dit aan. Ook moedigen we het delen van vervoer aan. Dat zorgt voor minder auto’s in de stad.

Eerlijke verdeling van de weinige parkeerruimte voor alle doelgroepen

We vinden het belangrijk dat de stad voor iedereen bereikbaar en toegankelijk is. Bijvoorbeeld niet alleen voor mensen met veel geld. Autobezit en –gebruik zijn voor iedereen een persoonlijke keuze. De gemeente kan niet bepalen voor wie het gebruik van de auto een noodzaak is, en voor wie luxe. De weinige ruimte die wij hebben moeten we daarom verdelen. Hierbij kijken wij vooral naar mensen met een beperking, die voor hun vervoer afhankelijk zijn van een auto.

Aanpak betaald parkeren

Betaald parkeren werkt goed om parkeeroverlast tegen te gaan. Daarnaast gaan mensen door betaald parkeren meer nadenken over andere manieren van vervoer dan de (eigen) auto. In de aanpak voor invoering van betaald parkeren staat waarom en hoe we betaald parkeren invoeren.

Bekijk de aanpak betaald parkeren

Informatie over parkeervergunningen en parkeerkosten staat op de webpagina Parkeren.

Invoeren betaald parkeren in heel Utrecht

We willen de komende jaren buurt voor buurt betaald parkeren invoeren. Het gaat 12 jaar duren om in de hele stad betaald parkeren in te voeren.

Lees meer over het plan voor het invoeren van betaald parkeren

Parkeernormen

Voor nieuwbouw en het veranderen van een gebouw heeft de gemeente parkeernormen bepaald. Dat zijn regels die ervoor zorgen dat er genoeg parkeerplaatsen voor auto’s komen en mogelijkheden om fietsen te stallen. Tegelijk beperken we het aantal autoparkeerplaatsen die bij een gebouw mogen komen, zodat het autoverkeer in de stad niet (te veel) toeneemt.

De normen gaan over:

 • de aantallen parkeervoorzieningen die nodig zijn bij ontwikkelingen
 • de eisen voor de plek en kwaliteit
 • mogelijke alternatieven voor parkeren bij de ontwikkeling
 • het meebetalen aan alternatieve vervoermiddelen via een nieuw bereikbaarheidsfonds
 • hoe we ervoor zorgen dat parkeervoorzieningen ook gebruikt worden zoals ze zijn bedoeld (beheer en beschikbaarheid)

Bekijk de parkeernormen

Parkeerhubs

Een parkeerhub is een voorziening waar u makkelijk kunt overstappen van (eigen) auto naar OV, fiets of deelvervoer. Ook zijn er andere diensten te vinden, bijvoorbeeld een pakketafhaalpunt. Door te zorgen voor autoparkeren aan de rand van de stad, komt er op straat plek vrij voor bijvoorbeeld groen of speelplekken. Ook komen er dan minder auto’s de stad in en voorkomen we dat wegen volstromen. In dit onderdeel beschrijven we de eisen voor parkeerhubs aan de snelwegring en in de regio. De parkeerhubs aan de ring zijn vooral bedoeld voor bewoners en bezoekers van de nieuwbouwlocaties in de stad.

Bekijk de uitwerking Parkeerhubs

Hierbij hoort de bijlage Rapportage routekaart parkeerhubs.

Fietsparkeren

Goede voorzieningen voor fietsparkeren dragen bij aan een bereikbare, gezonde en duurzame stad en een aantrekkelijke openbare ruimte. Daarom zorgen we in de binnenstad op straat en in gebouwen voor meer plekken om fietsen te stallen. In andere buurten komen meer fietsenrekken en fietstrommels. Ook verbeteren we de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Door meer fietsparkeerplaatsen voor mensen met een beperking aan te leggen. En door fietsparkeren te verbieden in drukke gebieden waar fietsen de doorgang belemmeren.

Bekijk de uitwerking Fietsparkeren

Aanpak parkeren openbare ruimte

In het onderdeel aanpak parkeren openbare ruimte staat hoe het parkeerbeleid zorgt voor een betere kwaliteit van de openbare ruimte. Zo willen we per jaar 0,5 tot 1 % van de parkeerplaatsen op straat opheffen. We stimuleren parkeren in garages en P+R’s. We kijken hoe we parkeerplekken zo slim mogelijk kunnen gebruiken. Zo komt er meer ruimte vrij voor lopen, fietsen, verblijven, spelen, en groen.

Bekijk de uitwerking Aanpak parkeren openbare ruimte

Parkeren en toegankelijkheid

Wij willen dat de stad toegankelijk is voor iedereen, ook voor mensen die van een auto of ander vervoermiddel afhankelijk zijn. In het onderdeel Parkeren en toegankelijkheid geven we duidelijke richtlijnen en voorwaarden voor aanleg en gebruik van gehandicaptenparkeerplaatsen. Utrecht wil landelijk afspraken maken over betere parkeervoorzieningen voor mensen met een beperking en de communicatie hierover. Ook willen we de digitale toegankelijkheid van parkeerproducten verbeteren.

Bekijk de uitwerking Parkeren en toegankelijkheid

  Aan welke regels toetst de gemeente?

  Bij de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning toetst de gemeente of de benodigde parkeergelegenheid geregeld wordt. In de Parkeernormentabellen staat hoeveel parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen er moeten komen. Dit aantal hangt af van de locatie, de huidige en nieuwe functie(s) en de omvang van de ontwikkeling.

  In de beleidsregel parkeernormen fiets en de beleidsregel parkeernormen auto staat hoe de parkeernormen moeten worden toegepast, en welke andere oplossingen er mogelijk zijn voor mobiliteit.

  Meer informatie

  Het mobiliteitsplan 2040 is de basis voor de parkeervisie.

  Relatie met ander beleid

  Het parkeerbeleid heeft te maken met het beleid over:

  Hulp en contact Parkeerbeleid

  E-mail

  parkeervisie@utrecht.nl

  Telefoon

  14 030