Horecabeleid

Wat wil de gemeente?

De gemeente werkt aan een aantrekkelijke, gastvrije en gezonde stad voor bewoners, bezoekers en ondernemers. We willen dit bereiken door bijvoorbeeld ruimte te maken voor nieuwe combinaties van voorzieningen. Zoals gemengde functies in winkels en horecabedrijven. Bijvoorbeeld een boekwinkel met lunchhoek of een fietsenwinkel met koffiecorner. En ook door buiten de binnenstad ‘horeca in de wijk’ mogelijk te maken en te ondersteunen.

De groei van horeca zet de komende jaren naar verwachting door. Ook komen er meer nieuwe vormen van horeca. Nieuwe horeca in de stad is gewenst, maar dan wél op de juiste plek. En er moet rekening gehouden worden met de omgeving. We staan dus geen uitbreiding van horeca toe op plekken waar nieuwe horeca de balans tussen leefbaarheid en levendigheid dreigt te verstoren.

Voor horecagelegenheden die eten en drinken aanbieden wil de gemeente:

  • een selectieve groei, als het kan gericht op meer trendy en bijzondere concepten
  • sturing op leefbaarheid door categorisering van horeca waarin ook een hinderprofiel mede bepalend  is
  • een aantrekkelijke balans tussen horeca en overige stedelijke functies (vooral detailhandel en wonen)
  • kritisch zijn op horecaontwikkeling in de binnenstad, rekening houdend met versterken van winkelfunctie en geen uitbreiding waar wonen een dominant functie is
  • stimuleren van een goede horecastructuur met meer horeca buiten het centrum

Horeca bij musea en hotels kan onder voorwaarden worden toegestaan.

Ondersteunende horeca in een winkel mag onder een aantal specifieke voorwaarden. Dit geldt ook voor horeca met een ondersteunende winkelfunctie.

Onder strikte voorwaarden is horeca op verdiepingen vergunbaar.

Overnachtingsbeleid

De gemeente wil dat expats en internationale studenten die maar kort in Utrecht zijn, wonen in accommodaties voor tijdelijk verblijf. Daarmee blijven woningen beschikbaar voor woningzoekenden. De gemeente maakt daarnaast een duidelijk verschil tussen accommodaties voor tijdelijk verblijf en hotels. Hotels zijn bedoeld voor gebruik voor een korte periode (enkele dagen) door toeristen en congresbezoekers. Accommodaties voor tijdelijk verblijf (short stay) zijn bedoeld voor verblijf van 2 weken tot 6 maanden (met uitloop naar 1 jaar) voor een niet-toeristische doelgroep.

Wat doet de gemeente?

Via de omgevingsvergunning houdt de gemeente grip op nieuwe ontwikkelingen. Een initiatiefnemer die een nieuwe horecavestiging of een hotel wil, heeft meestal een omgevingsvergunning nodig om te mogen afwijken van het bestemmingsplan.

In hoofdstuk 4 van het Ontwikkelingskader horeca Utrecht 2018 is een lijst opgenomen, waarin horeca-activiteiten aan de hand van ruimtelijk relevante criteria zoals de omvang, de ruimtelijke uitstraling en de parkeerdruk naar zwaarte in categorieën en bijbehorende hinderprofielen zijn ingedeeld. Met 'zwaarte' en hinderprofiel wordt het normaal te verwachten effect op het woon- en leefklimaat van de omgeving bedoeld. Bij de vergunningverlening en bij het maken van een bestemmingsplan wordt van deze lijst van horeca-activiteiten gebruik gemaakt, om te zorgen voor een goede balans tussen de horeca en de omgeving.

In 2019 heeft de gemeenteraad het Beleid tijdelijk verblijf en bijstelling hotels vastgesteld, als aanvulling op de beleidsnota 'Hotels Utrecht 2010-2020'. Tot 1 januari 2023 worden geen nieuwe hotels meer toegelaten in de stad. De gemeente kan hierop wel een uitzondering maken voor bijzondere concepthotels die een eigen markt bedienen. De gemeente vindt langdurig verblijf niet passen in een hotelbestemming. In bestemmingsplannen wordt dan ook een verblijfstermijn van maximaal 6 maanden in de functieomschrijving van hotel opgenomen.

In het Beleid tijdelijk verblijf en bijstelling hotels staat wanneer het verhuren van accommodaties voor tijdelijk verblijf van expats of internationale studenten kan. Dit kan nog alleen op een hotel/logiesbestemming met de specifieke aanduiding tijdelijk verblijf. Het gaat dan om tijdelijk verblijf van expats of internationale studenten van enkele weken tot maximaal 1 jaar. Het beleid staat in de Beleidsregels tijdelijk verblijf (Short Stay) gemeente Utrecht (overheid.nl). Voor de bestaande short stay in woningen kon tot 1 april 2021 een tijdelijke vergunning worden aangevraagd voor maximaal 5 jaar. Na deze 5 jaar moeten deze panden weer als woning in gebruik genomen worden.

Aan welke regels toetst de gemeente?

De Wet ruimtelijke ordening verplicht de gemeenteraad om te zorgen voor ‘een goede ruimtelijke ordening’. Bij de beoordeling van een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan alleen verlenen, zal de gemeente toetsen of de vergunning geen afbreuk doet aan die ‘goede ruimtelijke ordening’.

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een herziening of een omgevingsvergunning betrekt de gemeente het beleid uit de Hotelnota, voor horecagelegenheden die eten en drinken aanbieden geldt het Ontwikkelingskader horeca Utrecht 2018.

In het Ontwikkelingskader horeca Utrecht 2018 zijn ‘profielen’ opgenomen, waarin de ruimte voor nieuwe horeca wordt beschreven. In de profielen staan regels die in bepaalde gebieden of op bepaalde plekken gelden. Er zijn ook regels voor profielen waarmee de gemeente bijzondere horecagelegenheden wil stimuleren, zoals de regels voor ‘Bijzondere Horeca op bijzondere locaties’ of ‘Horeca in de wijk’.

Voor terrassen is een terrasvergunning nodig. Een terras moet voldoen aan het terrassenreglement.

Meer informatie

Relatie met ander beleid

Het horecabeleid heeft te maken met het beleid over:

Hulp en contact Horecaloket

Telefoon

030 - 286 37 09
Maandag t/m vrijdag 13.00 - 16.30 uur