Horecabeleid

Wat wil de gemeente en waarom?

De gemeente werkt aan een aantrekkelijke, gastvrije en gezonde stad voor bewoners, bezoekers en ondernemers. We willen dit bereiken door bijvoorbeeld ruimte te maken voor nieuwe combinaties van voorzieningen. Zoals gemengde functies in winkels en horecabedrijven. Bijvoorbeeld een boekwinkel met lunchhoek of een fietsenwinkel met koffiecorner. En ook door buiten de binnenstad ‘horeca in de wijk’ mogelijk te maken en te ondersteunen.

De groei van horeca zet de komende jaren naar verwachting door. Ook komen er meer nieuwe vormen van horeca. Nieuwe horeca in de stad is gewenst, maar dan wel op de juiste plek. En er moet rekening gehouden worden met de omgeving. We staan dus geen uitbreiding van horeca toe op plekken waar nieuwe horeca de balans tussen leefbaarheid en levendigheid dreigt te verstoren.

Voor horecagelegenheden die eten en drinken aanbieden wil de gemeente:

 • Aanmoedigen van een goede horecastructuur met meer horeca buiten de historische binnenstad.
 • Kritisch zijn op horecaontwikkeling in de binnenstad. We houden rekening met het versterken van de winkelfunctie en geen uitbreiding waar de woonfunctie dominant is.
 • We letten sterk op de leefbaarheid bij de indeling van horeca waarin ook een hinderprofiel medebepalend is.
 • Een aantrekkelijke balans en mix tussen horeca en overige stedelijke functies. Vooral detailhandel en wonen.
 • Ruimte bieden voor bijzondere activiteiten bij restaurants in de vorm van een “vermaakje”.

Ondersteunende horeca in een winkel mag in sommige gevallen. Dit geldt ook andersom voor horeca met een ondersteunende winkelfunctie. Meer informatie vindt u in het Ontwikkelingskader Horeca Utrecht.

Overnachtingsbeleid

We hebben de ambitie om een gastvrije stad te zijn. Hier past een divers aanbod aan overnachtingsmogelijkheden bij. Dit aanbod is de laatste jaren uitgebreid en meer verschillend geworden. Hierdoor sluit het aanbod goed aan bij de vraag naar overnachtingsmogelijkheden. Deze vraag is alleen erg steeds in beweging. Dit vraagt om een gericht overnachtingsbeleid dat meebeweegt met de ontwikkelingen in vraag en aanbod.

In 2019 heeft de gemeenteraad het Beleid tijdelijk verblijf en bijstelling hotels vastgesteld. Dit is een aanvulling op de beleidsnota 'Hotels Utrecht 2010-2020'. Bij wijzigingen van het bestemmingsplan staan we op dit moment geen nieuwe hotels toe. We kunnen hierop een uitzondering maken voor bijzondere concepthotels die een eigen markt bedienen. We vinden langdurig verblijf niet passend in een hotelbestemming. In (nieuwe) bestemmingsplannen en/of omgevingsplannen wordt daarom een verblijfstermijn van maximaal 6 maanden in de functieomschrijving van hotel opgenomen.

We willen dat expats en internationale studenten die maar kort in Utrecht zijn, wonen in gebouwen voor tijdelijk verblijf. Daarmee blijven woningen beschikbaar voor woningzoekenden. We maken daarnaast een duidelijk verschil tussen plekken voor tijdelijk verblijf en hotels. Hotels zijn voornamelijk bedoeld voor gebruik voor een korte periode door toeristen en congresbezoekers. Plekken voor tijdelijk verblijf (short stay) zijn bedoeld voor verblijf van 2 weken tot 6 maanden (met uitloop naar 1 jaar) voor een niet-toeristische doelgroep.

In het Beleid tijdelijk verblijf en bijstelling hotels staat wat de regels zijn voor het verhuren van plekken voor tijdelijk verblijf van expats of internationale studenten. Dit kan nog alleen op een hotel/logiesbestemming met de specifieke aanduiding tijdelijk verblijf. Het gaat dan om tijdelijk verblijf van expats of internationale studenten vanaf 2 weken tot 6 maanden met een uitbreiding mogelijk tot maximaal 1 jaar. Het beleid staat in de Beleidsregels tijdelijk verblijf (short stay). Voor de bestaande short stay in woningen kon tot 1 april 2021 een tijdelijke vergunning worden aangevraagd voor maximaal 5 jaar. Na deze 5 jaar moeten deze panden weer als woning in gebruik genomen worden.

We kennen ook regels voor het verhuren van een deel van een eigen woning als ‘Bed & Breakfast’ en voor het aanbieden van de (hele) woning voor particuliere vakantieverhuur via platforms als Airbnb.

Lees de regels over het (gedeeltelijk) verhuren van de eigen woning

Wat doet de gemeente?

 • De gemeente houdt via de omgevingsvergunning grip op nieuwe ontwikkelingen. Een initiatiefnemer die een nieuwe horecavestiging of een hotel wil, heeft meestal een omgevingsvergunning nodig om te mogen afwijken van het omgevingsplan of bestemmingsplan.
 • De gemeente verleent ondersteuning aan ondernemers voor bijvoorbeeld vergunningen.
 • De gemeente is vraagbaak voor ondernemers en bewoners in de stad op het gebied van horeca.
 • We willen horecaondernemers meer kansen bieden buiten de binnenstad, om de wijken levendiger te maken door kansen te zoeken bij gebiedsontwikkelingen.
 • We stimuleren leefbare, levendige en toekomstbestendige (winkel)centra.
 • We bieden ruimte aan vernieuwende concepten en tijdelijke initiatieven.

Aan welke regels toetst de gemeente?

De Wet ruimtelijke ordening verplicht de gemeenteraad om te zorgen voor ‘een goede ruimtelijke ordening’. Bij de beoordeling van een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan alleen verlenen, zal de gemeente toetsen of de vergunning geen afbreuk doet aan die ‘goede ruimtelijke ordening’.

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een herziening of een omgevingsvergunning betrekt de gemeente het hotelbeleid “a Room with a View” en de actualisaties “markruimte 2015” en “Beleid tijdelijk verblijf en bijstelling hotels”, voor horecagelegenheden die eten en drinken aanbieden geldt het Ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2018.

In het Ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2018 zijn ‘profielen’ opgenomen, waarin de ruimte voor nieuwe horeca wordt beschreven. In de profielen staan regels die in bepaalde gebieden gelden. Er zijn ook regels voor profielen waarmee de gemeente bijzondere horecagelegenheden wil stimuleren, zoals de regels voor ‘Bijzondere Horeca op bijzondere locaties’ of ‘Horeca in de wijk’.

Voor terrassen is een terrasvergunning nodig. Een terras moet voldoen aan het terrassenreglement.

Relatie met ander beleid

Het horecabeleid heeft te maken met het beleid over:

Hulp en contact Horecaloket

Telefoon

030 - 286 37 09
Maandag t/m vrijdag 13.00 - 16.30 uur