Verkeersbeleid

Beleidsdocumenten

Het beleid staat in de volgende documenten:

Wat wil de gemeente en waarom?

Utrecht is een populaire stad om te wonen, werken en bezoeken. De stad groeit en er is steeds meer verkeer. Hoe houden we onze stad en uw straat gezond, aantrekkelijk en bereikbaar? Met ruimte om op straat te spelen en veilig de weg over te steken? Dat kan alleen als we stevige keuzes maken op het gebied van verkeer.

Het verkeersbeleid van de gemeente staat in het mobiliteitsplan Slimme routes, slim regelen, slim bestemmen (pdf, 17 MB). De inhoud van het mobiliteitsplan leggen we op een eenvoudige manier uit op de praatplaat bij het mobiliteitsplan (pdf, 572 kB).

Het mobiliteitsplan is een uitwerking van het ambitiedocument Utrecht: Aantrekkelijk en Bereikbaar (pdf, 9,9 MB).

Wat doet de gemeente?

We werken aan de belangrijkste keuzes uit het mobiliteitsplan:

 • Fietsen en lopen krijgen meer ruimte en vaker voorrang. We passen hierop wegen en voorzieningen in de stad aan.
 • Doorgaand autoverkeer gaat niet dwars door de stad en automobilisten stappen zoveel mogelijk over op fiets of OV bij een knooppunt.
 • In het centrum, Utrecht Science Park en Leidsche Rijn Centrum staan fietsers en voetgangers op nummer 1. Deze centra maken we autoluw.
 • We leggen snel, frequent en comfortabel openbaar vervoer aan.
   
 • We stimuleren mensen naar hun werk of werkafspraken te voet, met de fiets of openbaar vervoer te gaan. Dit doen we onder andere met overheden en werkgevers in de regio Utrecht binnen het samenwerkingsverband Goedopweg. Ook in Europees verband werken we samen aan duurzamere vervoerskeuzes, onder andere met het project School Chance.
 • Op veel wegen in de stad verlagen we de snelheid (van 50 naar 30 km per uur). Dat is beter voor de veiligheid in het verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen dan ook makkelijker oversteken of invoegen.
 • We regelen het verkeer zo, dat de ruimte op de weg beter benut wordt. Met behulp van de nieuwste verkeerstechniek zoals ‘slimme stoplichten’ kunnen we de verkeersdrukte proberen te spreiden of een andere route te laten rijden.
 • Voor goederenvervoer en bevoorrading stimuleren we slimme en duurzame vormen van vervoer. Bijvoorbeeld door goederen aan de rand van het centrum over te laden op de bakfiets, of door ze over het water van de grachten te vervoeren.
 • Nieuwe wijken, of bestaande wijken die opnieuw worden ingericht, ontwerpen we zo, dat er minder verkeer nodig is. We houden bij de inrichting rekening met de (toekomstige) verkeerscapaciteit. Woningen, kantoren, of druk bezochte voorzieningen zoals winkels en scholen zetten we al op de juiste plek neer.
 • Uitlaatgassen en geluidsoverlast gaan we tegen door elektrisch vervoer te stimuleren. We plaatsen openbare laadpalen door de hele stad voor elektrische auto’s. Ook bussen en taxi’s rijden steeds vaker elektrisch.

De keuzes uit het mobiliteitsplan zijn het uitgangspunt voor alle verkeersprojecten die we in de stad uitvoeren. Per thema zijn er voor de periode 2015-2020 actieplannen gemaakt met concrete maatregelen (bijvoorbeeld fiets, voetganger, verkeersveiligheid, schoon vervoer). Omdat de looptijd bijna ten einde is, worden deze actieplannen op dit moment geëvalueerd.

Mobiliteitsplan 'Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen'

Waar toetst de gemeente op?

De gemeente kijkt bij de opzet en uitvoering van projecten zoveel mogelijk naar het totale beeld van de omgeving.

Daarnaast zoeken we naar maatwerkoplossingen: wat is er op die plek nodig om de stad bereikbaar en leefbaar te houden? In het mobiliteitsplan ‘Slimme routes, slim regelen, slim bestemmen’ staan de uitgangspunten die we hanteren voor verkeersmaatregelen.

Deze uitgangspunten komen terug in het gebiedsbeleid van de omgevingsvisie.

Bij grotere ruimtelijke ontwikkelingen zoals de bouw van nieuwe woningen of bedrijven bekijken we ook wat er nodig is voor de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid, parkeer- en fietsvoorzieningen en de kwaliteit van de leefomgeving. Hiervoor gebruiken we de checklist uit het mobiliteitsplan ‘Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen’.

Wetgeving

In de Planwet verkeer en vervoer (1998) staat dat elke gemeente 'samenhangend en uitvoeringsgericht verkeers- en vervoersbeleid' moet voeren. Het gemeentelijke beleid moet bovendien passen bij het rijksbeleid. Het rijksbeleid staat in de Nota Mobiliteit. En bij het provinciale beleid, te vinden in het Strategisch mobiliteitsplan provincie Utrecht.

Zodra de nieuwe Omgevingswet wordt ingevoerd, vervalt de Planwet.

Meer onderzoeksgegevens over verkeer

In de monitor mobiliteitsplan staat wat de gevolgen van het verkeersbeleid zijn. Het geeft ook aan hoe de mobiliteit in de stad zich ontwikkelt. De monitor maken we elk jaar.

Lees de samenvatting monitor mobiliteitsplan

Verkeer in de praktijk

Kijk voor verkeersprojecten en praktische informatie over verkeer op www.utrecht.nl/verkeer.

Relatie met ander beleid

We willen graag dat de verkeersmaatregelen die we nemen ook andere doelen dienen. Zoals een veilige, leefbare wijk en gezonde, schone lucht.

Het verkeersbeleid heeft te maken met het beleid over:

Hulp en contact Verkeer en vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl