Welstandsbeleid

Wat wil de gemeente en waarom?

De gemeente heeft een zorgplicht voor een goede leefomgeving, een omgeving die veilig, gezond en (economisch) aantrekkelijk is. Hierbij speelt de kwaliteit van bouwwerken een rol. De gemeente wil daarom zo goed mogelijk met de gebouwde omgeving en het bestaande erfgoed omgaan. De gemeente vindt het belangrijk dat een bouwwerk in zijn omgeving past, dat het bouwwerk een goede vormgeving heeft en dat het materiaal- en kleurgebruik evenwichtig is.

Wat doet de gemeente?

Als een omgevingsvergunning nodig is om een bouwwerk te bouwen of te veranderen, toetst de gemeente toetst of het nieuwe of veranderde bouwwerk past in de omgeving. We noemen dat: 'of het voldoet aan redelijke eisen van welstand'.

Om de toetsing zo objectief, open en eerlijk mogelijk te kunnen doen, heeft de gemeenteraad een welstandsnota vastgesteld. De welstandsadviezen van de Commissie Welstand & Monumenten moeten gebaseerd zijn op criteria die zijn genoemd in de welstandsnota.

Het doel van de welstandsnota is dus:

  • het bieden van een zo objectief mogelijk kader, waarmee meer duidelijkheid wordt gegeven over de welstandsadvisering
  • rechtszekerheid voor de initiatiefnemer
  • het vastleggen van efficiënte en transparante procedures voor het welstandstoezicht
  • het bieden van meer samenhang in de advisering die zich richt op het uiterlijk van de stad
  • het betrekken van het erfgoed bij de welstandsadvisering door de herkenbaarheid in de welstandsnota en de geïntegreerde adviescommissie

Ontwikkeling en behoud

De Nederlandse stedenbouw van de afgelopen eeuw kent een aantal perioden waarin bepaalde opvattingen bij ontwerpers, ontwikkelaars en bestuurders overheersten. Zo ontstonden binnen elke periode door het hele land wijken die onderling sterk vergelijkbaar zijn. Voor Utrecht is gekeken in hoeverre gebieden kenmerken hebben die bij zo’n stedenbouwkundige typologie horen. Daarnaast is gekeken naar wat in deze gebieden de samenhang tussen architectuur en stedenbouw is, maar ook welke bouwwerken, straten of gebieden authentiek, beeldbepalend of zeldzaam zijn.

Op basis van deze criteria heeft de gemeente op beleidskaarten per gebied aangegeven hoe met de  bestaande stedenbouwkundige structuur en architectuur. De kaarten laten 3 welstandsklassen zien: Open, Respect en Behoud. Behoud is de hoogste klasse en biedt het minste ruimte aan verandering. Op de kaarten staan daarnaast de straten en gebouwen aangegeven waar extra aandacht voor het uiterlijk wenselijk is en de beschermde stadsgezichten en de rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten.

Meer informatie

Lees de Welstandsnota De schoonheid van Utrecht, 2004 die de gemeenteraad geactualiseerd heeft in 2015. Bekijk ook de kaarten van de welstandsnota.

Relatie met ander beleid

Het beleid voor welstand heeft een relatie met deze andere beleidsthema’s:

Hulp en contact Welstand

Telefoon

14 030

E-mail

welstand@utrecht.nl

Postadres

Gemeente Utrecht
Afdeling welstand
Postbus 8406
3503 RK  UTRECHT