Geluidsbeleid

Beleidsdocument

Het huidige beleid staat in de Geluidnota Utrecht 2014-2018 (pdf, 950 kB).

Voortgang nieuwe beleidsnota voor geluid en trillingen

De gemeente maakt een nieuwe beleidsnota voor geluid en trillingen. De beleidsnota gaat bijvoorbeeld over geluid en trillingen in relatie tot (nieuwe) woningen, wegen en bedrijven. De periode om te reageren op de beleidsnota is voorbij. Op basis van binnengekomen reacties pasten we de beleidsnota op enkele punten aan. Het college van burgemeester en wethouders ging op 3 oktober akkoord met de beleidsnota en heeft deze aangeboden aan de gemeenteraad voor agendering en vaststelling. Er volgt nu nog een raadsbesluit.

Wat wil de gemeente en waarom?

De gemeente wil de geluidsoverlast beperken omdat mensen gezondheidsproblemen kunnen krijgen als ze langdurig in ruimtes of gebieden zijn waar veel geluid is. De gemeente streeft naar een goed akoestisch woon- en leefklimaat bij het bestemmen of wijzigen van woningen, wegen, sporen en bedrijven. We houden daarbij rekening met het type omgeving. Het geluidsbeleid lichten we toe in de Geluidnota Utrecht 2014-2018 (pdf, 950 kB).

Aanvullend beleid op de geluidnota staat op pagina 18 van de nota Gezondheid voor iedereen, volksgezondheidsbeleid 2019-2023 (pdf, 3,8 MB).

Wat doet de gemeente?

Bij nieuwe plannen vindt geluidsonderzoek plaats. In de planvormingsfase moet gezocht worden naar passende maatregelen die kunnen leiden tot een geluidsniveau dat voldoet aan de grenswaarden. Geluidsluwe gevels, een rustige buitenruimte en een akoestisch goede woningindeling bieden enige compensatie voor het wonen op een lawaaiige locatie.

We beperken zoveel als mogelijk de geluidshinder van bedrijven in de woon- en leefomgeving en kunnen meer geluid toestaan op minder kwetsbare plaatsen. De gemeente verleent milieuvergunningen en vrijstellingen en legt maatwerkvoorschriften op, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Wet ruimtelijke ordening en Wet milieubeheer.

Aan welke regels toetst de gemeente?

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning stelt de gemeente Utrecht de hoogst toelaatbare geluidsbelasting vast op grond van de Wet geluidhinder. Bedrijven mogen niet meer dan een wettelijk maximum hoeveelheid geluid produceren. ’s Avonds en ’s nachts moet het stiller zijn dan overdag. In een rustige woonomgeving kan de gemeente maatwerkvoorschriften opleggen aan bedrijven voor lagere geluidsniveaus.

Bij nieuwe plannen wordt steeds bekeken wat het effect van dat plan is voor de gebieden buiten het plangebied. Bij nieuwbouwplannen toetsen we of de nieuwe woningen conform de Geluidnota beschikken over een geluidsluwe gevel, een rustige buitenruimte en een akoestisch goede woningindeling.

Wetgeving

De Wet geluidhinder biedt ruimte aan een gemeente om aanvullende eisen te stellen (onder andere voorwaarden bij een ontheffing). Deze eisen zijn vastgelegd in de geluidnota. De geluidnota is een beleidsregel in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Een beleidsregel is een algemene regel over de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften. Deze regel is bij besluit vastgesteld om invulling te geven aan de bevoegdheden van de gemeente Utrecht, namelijk het vaststellen van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting op grond van de Wet geluidhinder.

Voor geluid van bijvoorbeeld bouwactiviteiten en van evenementen bestaat aparte regelgeving.

Overige wet- en regelgeving die van toepassing is bij geluid:

  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
  • Wet ruimtelijke ordening
  • Wet milieubeheer
  • Besluit bouwwerken leefomgeving

Meer informatie

Lees meer over geluid in de leefomgeving.

Relatie met ander beleid

Het geluidsbeleid heeft te maken met:

Hulp en contact Geluid

Telefoon

14 030

E-mail

reactieformulier