Duurzame en gezonde woon- en werkomgeving

Naast wonen en werkgelegenheid is ook de omgeving belangrijk. We willen dat mensen die hier wonen en werken zich prettig voelen.

Het groen in de wijk en de openbare ruimte en de sfeer en het karakter zijn belangrijke onderdelen van de leefomgeving. Bewoners zijn tevreden over de ruime, groene en kindvriendelijke opzet van de wijk. Het zijn vaak ook redenen geweest om naar de wijk te komen of om er te blijven wonen. Bewoners willen graag meer opties om duurzamer te leven in hun wijk. Bijvoorbeeld door een groepsaankoop van zonnepanelen.

Vleuten-De Meern voelt 'dorps'. Dit komt onder andere door de historische gebouwen die we willen beschermen. Ook de functies en voorzieningen in de wijk, de bewoners zelf en het ‘dorpse gevoel’ zorgen voor dit karakter. Bewoners vinden dit 'dorpse' gevoel belangrijk voor hun wijk.

De huidige omgeving wordt volgens de Wijkwijzer 2016 (pdf, 2,7 MB) gewaardeerd met een rapportcijfer 7,7. Bewoners waarderen de ruime, groene en kindvriendelijke opzet van de wijk. Het zijn vaak ook redenen geweest om in de wijk te komen of blijven wonen. Bewoners en de gemeente willen dat de omgeving in de toekomst duurzaam is.

Het ‘dorpse’ karakter speelt ook een rol in de beleving van de wijk.

Behoud

We willen dat bewoners ook in de toekomst tevreden zijn over de woon- en werkomgeving. Daarom richten we ons niet alleen op behoud maar juist ook op ontwikkeling. We willen daarom duurzaamheid en gezondheid stimuleren in de wijk. Bijvoorbeeld via energie neutrale woningen, die evenveel schone energie opwekken als verbruiken. Of het toevoegen van sportmogelijkheden in de wijk.

"Ik woon hier perfect, met de rust in de wijken en de scholen centraal in het dorp. Zojuist mijn huis laten renoveren, dus ik wil er nog lang blijven"

Kansen

Het is belangrijk om in te spelen op trends en veranderingen die zich voordoen in de stad en daarbuiten. 

Utrecht wil zo snel mogelijk een klimaat neutrale stad zijn. Dit is vastgelegd in het Energieplan Utrecht. In het uitvoeringsprogramma staat hoe we dit de komende jaren gaat doen, samen met bewoners en bedrijven in de stad. Verschillende bewoners in de wijk geven aan dat zij mogelijkheden zien om:

 • samen energie in te kopen
 • samen zonnepanelen aan te schaffen

De gemeente stimuleert duurzaamheid in de woonomgeving of bij bedrijven. Om dit te bereiken doet de gemeente het volgende:

 • de regie nemen bij het maken van keuzes. Bijvoorbeeld over de inzet van het warmtenet in de stad en het al dan niet vervangen van bestaande gasleidingen.
 • het bevorderen van activiteiten in de stad. Zo biedt de gemeente bijvoorbeeld voordelige inkoopacties voor zonnepanelen en ledverlichting aan bij sportverenigingen en inwoners.

De meeste bewoners willen vooral duurzaamheid in de eigen woning. Zij willen wel energiebesparende maatregelen nemen, maar kunnen dat vaak niet vanwege de kosten. De gemeente heeft mogelijkheden om daarbij te helpen. Via de subsidiehulp ziet u welke subsidies actueel zijn voor het verduurzamen van woningen.

Ambitie: stimuleer duurzame en energie neutrale woningen.

Een prettige woonomgeving, betekent ook een gezonde leefomgeving. Ook in Vleuten-De Meern hebben we veel aandacht hiervoor en willen we dit verbeteren. Een gezonde leefomgeving in Utrecht kenmerkt zich door:

 • ruimte die uitnodigt tot bewegen, spelen en sporten
 • aanwezigheid van groen en water
 • ruimte die uitnodigt tot ontmoeting en sociale contacten
 • ruimte waar mensen zich prettig en veilig voelen
 • goede luchtkwaliteit
 • ruimte voor langzaam verkeer
 • niet te veel geluid, plekken met stilte en rust

Wat we hier precies onder verstaan staat in de nota Bouwen aan een gezonde toekomst. In deze nota staat ook wat we doen binnen het thema 'gezonde wijk'. In de volksgezondheidsmonitor is terug te vinden hoe gezond bewoners in Vleuten-De Meern zijn.

De tevredenheid over afvalinzameling is in Vleuten-De Meern het hoogste van alle Utrechtse wijken. Toch zien wijkbewoners verbeteringen, bijvoorbeeld:

 • meer inzamelingspunten voor plastic en papier

Sinds eind 2017 wordt al het afval in Vleuten-De Meern gescheiden opgehaald. Dit noemen we ‘Het Nieuwe Inzamelen’. Zo kan het afval beter worden gerecycled en wordt er minder afval verbrand.  

Hulp en contact Omgevingswet en omgevingsvisie

E-mail

omgevingswet@utrecht.nl

Telefoon

14 030