Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040

Onze koers, de ruimtelijke strategie (RSU), is in 2016 vastgesteld. We werken aan een vernieuwde strategie. We willen de huidige strategie namelijk verlengen, verdiepen en verbreden.

Verlengen

Er is behoefte aan een vernieuwde strategie die verder vooruitkijkt, omdat de groei van onze stad en onze regio onverminderd door blijft gaan. We krijgen een steeds scherper beeld van de groei van de stad en wat dit met zich meebrengt. Daarom verleggen we de horizon van 2030 naar 2040.

Verdiepen

Tegelijkertijd willen we een verdiepingsslag maken, omdat de huidige strategie vooral op hoofdlijnen is beschreven. Er zijn meer richtinggevende en concretere uitspraken nodig.

Verbreden

We willen de diverse grote opgaven meer met elkaar verbinden waarbij we duidelijker naar de samenhang tussen grote thema’s kijken. En we willen de opgaven verbreden. De sociale opgave, de opgave rond de klimaatadaptatie en de impact van de energietransitie zijn nog onvoldoende meegenomen in de RSU 2030. 

Over de RSU 2040

Utrecht heeft naar verwachting in 2040 ongeveer 455.000 inwoners. Daarvoor zijn 60.000 nieuwe woningen en 85.000 extra arbeidsplaatsen nodig. De inrichting van een stad bepaalt voor een deel hoe mensen de stad gebruiken en beleven.

  • Hoe blijft het prettig leven in Utrecht?
  • Hoe versterken we de kwaliteit?

Deze vragen staan steeds centraal bij de beantwoording van de vraag hoe we gaan wonen, reizen, werken, sporten en recreëren in onze mooie stad.

11 uitgangspunten

Om een goede balans te vinden tussen de bestaande stad en de groeiende stad heeft de gemeente een notitie opgesteld met 11 uitgangspunten. De uitgangspunten gebruiken we bij het vormgeven van de groei van de stad. Ze zijn gebaseerd op het coalitieakkoord, zoals gezond stedelijk leven voor iedereen. Maar ook de singels, parken en nieuw aan te leggen groen in en rond de stad zijn een uitgangspunt. Het water en de parken vormen namelijk het karakter van de stad. Ook hebben ze een belangrijke functie voor ontspanning en klimaatadaptatie.

Alle 11 uitgangspunten lees je in de notitie Op weg naar een ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (zie agendapunt 1).

Verdere stappen naar RSU 2040

Na vaststelling van de uitgangspunten door de raad maakt het college een eerste uitwerking met een aantal varianten, waarin kansen en dilemma’s zichtbaar worden. Dit vormt de basis voor een discussienota en een gesprek met de stad.

Met de uitkomsten van de discussie maken we een voorlopige versie van de strategie. Deze versie leggen we 6 weken ter inzage.
 
De definitieve versie wordt door de raad vastgesteld. Vanaf dan is dit het nieuwe koersdocument binnen de omgevingsvisie Utrecht.

Planning

Wanneerwat
1e kwartaal 2020Gemeenteraad besluit over vaststelling van de notitie met uitgangspunten voor de ontwikkeling van de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040

1e kwartaal 2020

Gesprek met belangengroepen, maatschappelijke organisaties, bewonersorganisaties op stedelijk niveau en grote werkgevers over de dilemma’s en kansen van de groei opgave en de hoofdlijnen van de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040.
2e kwartaal 2020inspraak op de voorlopige versie van de strategie (6 weken)
3e kwartaal 2020College besluit over definitieve versie van de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040
3e kwartaal 2020Gemeenteraad besluit over vaststelling Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040

Hulp en contact Koers ruimtelijke strategie

Telefoon

14 030

E-mail

rsu@utrecht.nl