Omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk

Wonen in hoogbouw of eengezinswoningen, bedrijventerreinen, groen, winkelcentrum, scholen, multiculturele samenstelling van bewoners: Kanaleneiland en Transwijk hebben het allemaal. Het beleid voor de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren voor de komende 20 jaar staat beschreven in de omgevingsvisie voor de stad Utrecht.

Omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk

Waarom maken we de omgevingsvisie?

Utrecht is de afgelopen 20 jaar hard gegroeid. En ook de komende jaren groeit de stad door: de verwachting is van ruim 350.000 inwoners naar ruim 455.000 inwoners. Dat gaan we ook merken in en om de wijken Kanaleneiland en Transwijk. De omgevingsvisie is een belangrijk document voor deze toekomst. Hierin staan ontwikkelingen en beleidsdoelen van de gemeente Utrecht, samen met de wensen vanuit de bewoners. In de omgevingsvisie leest u hoe we deze wijken ook in de toekomst prettig en leefbaar houden.

Op de hoogte blijven, meedenken en reageren

Meepraten over plannen

Het college heeft naar de omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk gekeken. Nu gaat nog de Gemeenteraad de omgevingsvisie vaststellen. Dat gebeurt waarschijnlijk in een raadsvergadering eind dit jaar. U kunt bij de raadsinformatieavond, de vergaderingen van de raadscommissie en van de gemeenteraad aanwezig zijn. Bekijk alle data en vergaderstukken

Voordat raadsleden een beslissing nemen over plannen, vragen zij vaak aan de inwoners wat zij van de plannen vinden. Dit doet de Gemeenteraad op een raadsinformatiebijeenkomst. Dan kunt u als inwoner, ondernemer of vertegenwoordiger van een organisatie meepraten. Meer informatie over (deelnemen) een raadsinformatieavond

Meedenken en reageren

Met de omgevingsvisie voor Kanaleneiland en Transwijk onderzochten we hoe we de leefbaarheid in de wijk kunnen verbeteren. Dat deden we niet alleen. Bewoners, ondernemers, woningcorporaties, instellingen en andere partijen werkten met ons samen aan dit plan voor de toekomst. Daarbij stonden we soms voor moeilijke keuzes, want meningen verschillen soms.

Vanuit de meningen en wensen die we tijdens de bijeenkomsten ophaalden maakten we een eerste versie van de omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk. Hierin hielden we ook rekening met het gemeentelijk beleid. Van 20 april tot en met 1 juni 2022 kon iedereen op deze eerste versie reageren. We ontvingen in totaal 50 reacties.

Elke reactie op de omgevingsvisie is zorgvuldig bestudeerd, om te kijken of we de omgevingsvisie moesten aanpassen. De reacties zorgden voor 2 inhoudelijke wijzigingen. Daarnaast deden we een paar aanpassingen in de tekst en het beeldmateriaal.

Bekijk alle reacties op de omgevingsvisie (pdf, 1,1 MB)

Voor welk gebied geldt de omgevingsvisie?

Het gaat om het gebied van de Dominee Martin Luther Kinglaan en de Weg der Verenigde Naties tot de Aziëlaan. En van de Overste Den Oudenlaan en de Europalaan tot het Amsterdam-Rijnkanaal. Voor de ontwikkelingen rond de Merwedekanaalzone bestaat een andere omgevingsvisie.

 

Planning

Wanneer gebeurt wat?
WanneerWat
Eind 2022Gemeenteraad beslist over de omgevingsvisie. Precieze datum volgt

Wat is er al gebeurd?

 • 6 sept: college van Burgemeester en Wethouders stelde de gemeenteraad voor Omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk vast.
 • 20 april - 1 juni 2022: reageren op omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk.
 • 11 mei 2022: inloopavond omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk.
 • 18 en 25 mei 2022: spreekuren omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk.
 • Zomer 2021: workshops georganiseerd door de Wijkcoöperatie Kanaleneiland. De wijkcoöperatie heeft daarna een stuk aangeboden aan de gemeenteraad.
 • Najaar 2020: aanvullende workshops over wonen.
 • Zomer 2020: online workshops over verschillende thema’s.
 • 16 april 2020: raadsbrief
 • 7 maart 2020: grote bijeenkomst in het Krachtstation.
 • Najaar 2019: startnotitie (pdf, 178 kB) vastgesteld in gemeenteraad grote bijeenkomst in het Krachtstation.
 • Voorjaar 2019: start omgevingsvisie met startnotitie. In de startnotitie staat het proces, de onderwerpen en de inzet van de gemeenteraad en belanghebbenden in de stad. 

Workshops en bijeenkomsten die geweest zijn

Op 7 maart kwamen ruim 100 mensen bij elkaar in het Krachtstation aan de Amerikalaan op Kanaleneiland. Op allerlei manieren wisselden zij daar van gedachten over wat Kanaleneiland en Transwijk nu en in de toekomst nodig hebben. Er kwam veel aan de orde.

Wat opviel, was dat de aanwezigen het stedelijk beleid best goed vinden: steeds meer gemengde wijken met meer verschillende soorten woningen en bewoners, in de toekomst waarschijnlijk betaald parkeren, aandacht voor vergrijzing, aandacht voor sport, zorgen dat de nieuwe buurwijken (Papendorp, Merwedekanaalzone) ook voorzieningen hebben, in de toekomst van het gas af, maatregelen om hevige regenval en hoge temperaturen aan te kunnen.

Meer groen

Veel mensen praatten over groen en natuur als belangrijk voor een leefbare wijk. Natuur is fijn om te zien en van te genieten. Er kwamen allerlei ideeën voorbij, zoals het planten van fruitbomen en –struiken, zorgen dat de natuur in de wijk aaneengesloten wordt en een schaapskudde die het gras bijhoudt. Ook is groen belangrijk als het veel regent of juist als het heel warm is.

Hoe groen meer ruimte kan krijgen in Kanaleneiland en Transwijk, is onderwerp van de komende bijeenkomst op 21 maart. Inspiratie kan komen uit bijzondere projecten ergens anders in de stad, zoals de Oosterspoorbaan Utrecht en de bloementuin in het Máximapark. Groene trambanen, groene daken; ook in Kanaleneiland en Transwijk zijn er mogelijkheden.

Jongeren op 1

Jongeren – van welke culturele achtergrond dan ook – zijn belangrijk; zij zijn de toekomst van de wijk. Het is belangrijk dat zij zich er ook thuis voelen. Daarvoor is onderwijs belangrijk, maar ook goede mogelijkheden om muziek te maken, te sporten, elkaar te ontmoeten. Het opdoen van werkervaring is belangrijk voor je toekomst; ook in Kanaleneiland en Transwijk moet het mogelijk zijn te zorgen voor voldoende stageplekken en werkervaringsplekken.

We hopen dat jongeren zich ook laten horen bij het maken van de omgevingsvisie.

Trots zijn op je wijk

Het is duidelijk dat er behoefte is om trots te zijn op Kanaleneiland en Transwijk. Mensen willen dat de wijken een positievere uitstraling krijgen en dat het wijken zijn waar van alles te doen is. Ideeën daarvoor zijn bijvoorbeeld: zorg dat nieuwe gebouwen er bijzonder uitzien, richt Park Transwijk gebruiksvriendelijker en groener in, breng de glans en het imago van  het Rozeneiland terug, zorg voor een boulevard aan het kanaal met horeca en bedrijfjes, zorg dat plekken als het Krachtstation met  creatieve bedrijfjes en de wijkcoöperatie een plek in de wijk blijven houden, maak een bazaar met verse en thuisgemaakte producten. We werken deze ideeën verder uit op 21 maart.

En verder?

Andere belangrijke onderwerpen die aan bod kwamen en waar we verderop in de Toekomstexpeditie aan werken, zijn: veiligheid, energie, afval, vergrijzing en parkeren.

Opmerkingen in dit verslag zijn opmerkingen die mensen in de workshop hebben gemaakt en komen niet per se overeen met het beleid van de gemeente of de woningcorporaties.

Centrale vraag is: Wat is belangrijk voor goed wonen in Kanaleneiland/Transwijk in 2030?

We starten met een kennismakingsrondje. Er zijn in totaal 26 deelnemers, waarvan 4 uit Transwijk. Er zijn 6 huurders; alle anderen hebben een koopwoning.  

Vraag: Wat is er al over wonen gezegd en heeft verdieping nodig?

Gespreksleider Lars Schotel vertelt wat er op 7 maart is gezegd en welke onderwerpen vanavond aan de orde komen.

Vraag: Goed wonen in de wijk kan dankzij…

Mensen kunnen kiezen voor:

 • woningcoöperaties
 • projectontwikkelaars
 • de gemeente
 • de wijkbewoners
 • de rijksoverheid
 • anders, namelijk…

31% kiest voor gemeente. Een deelnemer zegt dat sinds minister Blok aangesteld is er een tekort aan woningen is. Gespreksleider Lars Schotel geeft aan dat hij het heeft over het Rijk, maar toch kiest voor gemeente. De gemeente moet meer haar rol oppakken, vindt de deelnemer. Het deel dat kiest voor gemeente stijgt tijdens dit gesprek naar 44%.

Bo-Ex licht toe dat zij meer aanwezig zijn in de wijk, meer dan de gemeente. De tekorten zijn er, maar het beheer blijft en ook over 20 jaar.

Een andere deelnemer heeft gekozen voor ‘bewoners’. Hij zegt: wij zijn de eindgebruikers en de bewoners mogen zeggen wat ze willen. Wijkbewoners leven op de plek en ze weten hoe ze optimaal kunnen wonen. Deze kennis meenemen in de plannen.

Je stem laten horen is belangrijk, geeft gespreksleider Lars Schotel aan.

Een deelnemer kiest ‘anders’. Hij vindt dat er vier nodig zijn: coöperaties, ontwikkelaars, bewoners, en gemeente. Het is te eenzijdig. Je kan niet iedereen tevredenstellen. Gespreksleider Lars Schotel vraagt of ze dan moeten samenwerken. Ja is het antwoord, met gemeente als leider.

Een deelnemer geeft aan dat er altijd samenwerking is. Je moet de bewoners serieus nemen en dan kom je tot goede beslissingen. Participatie van de bewoners is erg belangrijk.

Een deelnemer vindt dat de gemeente de zwaarste taak heeft in deze. En participatie is erg laag in Kanaleneiland. Hij heeft ‘anders’ gekozen. Gemengd wonen is belangrijk. Goed wonen: wat is goed? Dat definiëren is ook belangrijk.

Vraag: Welk rapportcijfer geef je het wonen in Kanaleneiland/Transwijk?

Het gemiddelde cijfer is 6,76.

Een deelnemer geeft een 10; hij is hier opgegroeid. Wat maakt het zo mooi, vraagt gespreksleider Lars Schotel. Antwoord: Goede combinatie, multicultureel, alles om de hoek, fijne mensen en mensen zijn behulpzaam.

Een deelnemer geeft een 8. Ze woont prima aan het park, het is rustig, gedonder wordt opgelost met elkaar. Haar flat wordt wel gesloopt.

Een deelnemer geeft een 5; zij is blij met haar buren en huis, maar er zijn ook een aantal dingen waar ze niet blij mee is. Vuil, in de nacht is er veel lawaai en is het niet veilig. Dat zijn wel essentiële zaken.

Vraag: Met betrekking tot mijn wijk is de grootste zorg die ik heb…

Mensen kunnen kiezen uit de volgende mogelijkheden:

 • Blijft wonen betaalbaar?
 • Kan ik in mijn wijk blijven wonen?
 • Kunnen mijn kinderen hier later wonen?
 • Hoe draagt wonen bij aan andere problemen in de wijk?
 • Wordt de wijk volgebouwd?
 • Anders, namelijk…

39 % kiest voor ‘anders’

Een deelnemer zegt dat gemend wonen ten kosten gaat van sociale huur en dat raakt veel kwetsbare mensen.

11% kiest voor ‘kan ik in mijn wijk blijven wonen?’ Een deelnemer licht dat toe: hij wil graag een keer verhuizen naar een huis met een tuin, en dat aanbod is er niet of weinig in de wijk.

Een andere deelnemer zegt: de mensen in Kanaleneiland wonen in kleine huizen met gezinnen. Omdat ze daar zijn gaan wonen als stel zonder kinderen. Nu met corona is het een probleem, doordat mensen nu veel thuis zijn met elkaar. En wat willen we als gemeente? Een zorg is huisvesten van grote gezinnen.

Een deelnemer is sociaal makelaar in Kanaleneiland. Mensen die bewust kiezen om daar te gaan wonen doen het omdat het goedkoop is of ze willen iets bijdragen in de wijk. Sommige mensen zijn onzichtbaar in de wijk.

Vraag: Wat is belangrijk aan de woning waar je oud in wil worden?

Er ontstaat een wordcloud, met onder meer: gelijkvloers, levensloopbestendig, comfort, toegankelijkheid, winkels dichtbij, 3 slaapkamers, tuin, veilig ruimte, privacy, kindvriendelijk, dorps.

Een deelnemer schreef dorps. Kanaleneiland leent zich ervoor om een dorp te creëren. Hij wil het gevoel van vroeger terugbrengen, vroeger was het een eiland.

Andere deelnemer: geschikte seniorenwoning voor migrantenouderen.

Andere deelnemer noemt kangoeroewoningen. Mensen willen graag naast hun ouders wonen om voor ze te zorgen. In Haarlem was dit een succes.

Andere deelnemer heeft gewerkt in de ouderenzorg, migrante ouderen verschillen hier niet van. De positie van de migranten is moeilijker door de taalbarrière. Met wonen kan je dat niet oplossen zegt gespreksleider Lars Schotel, maar dat denkt de deelnemer wel. Als ouderen dichtbij hun kinderen wonen, dan kunnen de kinderen hun ouders helpen met de taalbarrière. Meer mensen zijn voor kangoeroewoningen. Ouderen zonder kinderen zijn er ook. Je kan ook studenten bij ouderen laten wonen, maar dan verliezen ze ook financiële voordelen, zoals toeslagen.

Vraag: De senioren wonen in Kanaleneiland/Transwijk in 2030:

Mensen kunnen op een lijn kiezen met aan één kant ‘bij hun kinderen’ of aan de andere kant ‘bij elkaar’. De deelnemers kiezen vooral veel voor ‘bij elkaar’.

Een deeelnemer denkt dat in 2030 de jongere generaties druk is met werken en dan kunnen de ouderen elkaar helpen. Ze noemt een project aan de Vleutenseweg: Molukse ouderen wonen samen en helpen elkaar.

Kinderen willen hun ouders wel helpen, maar ze moeten wel werken voor de hypotheek, zegt een deeelnemer. Ze willen wel graag in de wijk wonen, maar de huren zijn hoog en ze kunnen het niet altijd betalen. Een deelnemer is van de cultuur dat je ouderen moet dienen, maar hoe kan je doorstromen? Dat woonconcept moet kunnen bieden dat ze wel een privéleven hebben, maar dat de kinderen ze wel kunnen dienen.

Een deelnemer zou zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen. Bij elkaar is zijn laatste optie.

Een deelnemer zegt dat ouders dicht bij hun kinderen willen wonen, maar niet per se bij hun wonen. De opa’s en oma’s passen ook vaak op. Het is niet alleen voor het verzorgen van je ouders, ze spelen nog lang een rol in het gezin. Niet erbij, maar wel in de wijk. En dat scheelt ook veel werk en geld voor de gemeente.

Vraag: Meer middel dure woningen zijn voor Kanaleneiland/Transwijk gunstig, want…

35% van de deelnemers kiest voor ‘elk wat wils’. 28% kiest voor ‘komen er goedkopere woningen vrij’

Een deelnemer kiest voor deze laatste. Hij bekijkt het vanuit de coöperaties. Het is goed om meer middenwoningen te bouwen. Starters hebben problemen om een woning te krijgen. En op deze manier lossen we het probleem op voor de starters. Er zijn ook mensen op zoek naar middenwoningen. De doorstroom moet op gang komen, zegt een andere deelnemer.

Een deelnemer denkt dat het niveau opgetrokken wordt, als er variatie komt in de huur. 25 % kiest voor ’dit is helemaal niet gunstig voor de wijk’.

Een deelnemer geeft aan dat mensen toch blijven wonen in hun eigen huis en dat er geen doorstroming ontstaat. Ze is bang dat het mensen van buiten de wijk aantrekt door nieuwbouw, dan krijgen we dus nieuwe bewoners. En dat is geen oplossing voor de huidige bewoners. Ze vraagt zich af of die geprikkeld worden om te verhuizen naar een ander type woning.

Een deelnemer zegt dat er meer behoefte is aan de betaalbare woningen voor de mensen die niet heel veel verdienen en tweede aftoppingsgrens. Gespreksleider Lars Schotel merkt op dat bij meer middenhuren er toch nog mensen buiten dit segment vallen. Een deelnemer geeft ook aan dat het niet gunstig is voor de wijk.

Wat wil de wijk: meer middenhuur en dan niet ten laste van de sociale huur? Is het dan goed? vraagt gespreksleider Lars Schotel. Eerst sociale huur, dan middenhuur en hoge huur.

Vraag: Voor wie moet er in het middensegment gebouwd worden?

Bo-Ex zegt dat doorstroming voor huidige bewoners duidelijk is. Een deelnemer geeft aan dat er eigenlijk geen doelgroepen uitgesloten moeten worden. Een deelnemer vraagt of er huur of koop wordt bedoeld. Middenhuur is straks niet zoveel vraag naar als straks de regels voor de hypotheek aangepast worden.

Vraag: Hoe wordt bij voorkeur een woning in het middensegment toegevoegd?

Mensen kunnen op een lijn kiezen voor nieuwbouw of omzetting. Het is verdeeld.

Stedenbouwkundige van de gemeente geeft aan dat er grote tekorten zijn in sociale woningen. Dan kunnen we ons beter op nieuwbouw richten, want dan kan je ze gelijk levensloopbestendig maken, zodat mensen er langer kunnen wonen.

Portaal denkt met middenhuur omzetten sneller stappen te kunnen zetten. Is die snelheid nodig, vraagt gespreksleider Lars Schotel. Dit is sneller te regelen dan nieuwbouw, zegt Portaal. Gespreksleider Lars Schotel vraagt aan de mensen die middenhuur niet gunstig vonden, wat ze hiervan vinden. Een deelnemer geeft aan dat er al is gemixt in Kanaleneiland Noord. Er is duidelijk een verschil in cultuur en sociaaleconomische klassen. Woningen zijn gekocht voor € 136.000 en verkocht voor € 280.000. Dat mixen werkt niet.

Een andere deelnemer zegt dat er in haar straat wel gemixt wordt. Er zijn straatbarbecues. De deelnemer die vindt dat mixen niet werkt, noemt dat niet mixen. Participeren in de wijk en betrokken zijn met je buren, dat vindt zij mixen.

Deelnemer die vindt dat er in haar straat wel gemixt wordt, zegt dat je contact moet opbouwen en dat heeft tijd nodig en we worden daar wel steeds beter in. We maken met mensen een praatje en dan maakt de culturele achtergrond niet uit.

Een andere deelnemer wil niet afdwalen in het thema hebben we elkaar wel gezien of niet. Deze discussie zal blijven, in elke relatie moet je investeren. Het moet van beiden kanten komen.

Vraag: Met welke maatregelen kunnen we samen de sociale cohesie in 2030 verbeteren?

Er ontstaat een wordcloud, met onder meer: bewoners bij betrekken, onze pijn is hetzelfde, we zijn bang voor onze verschillen, we willen allemaal het hetzelfde en fijn wonen.

Vraag: Wat voor type woning kan er in de wijk het best bijkomen?

De deelnemers kunnen foto’s uploaden. Flat met dakterrassen en twee onder één kap woningen. De stedenbouwkundige van de gemeente heeft een plaatje van de levensloopbestendige woning gekozen.

Stellingen:

 • Kanaleneiland en Transwijk mogen de Merwedekanaalzone worden voor mensen met een kleine beurs. Mensen geven 2 van de 5 sterren voor deze stelling.
 • Meer hoogbouw is prima, als dat meer goedkope woningen oplevert. Mensen geven 3 van de 5 sterren voor deze stelling.
 • Meer groen is belangrijker dan meer woningen. Mensen geven 3 van de 5 sterren voor deze stelling.
 • Meer parkeerplaatsen is belangrijker dan meer woningen. Mensen geven 2 van de 5 sterren voor deze stelling.

Vraag: Wat is er verder nog belangrijk om over woningen te zeggen?

Een deelnemer vindt dat er meer kleine woningen gebouwd moeten worden. Voor mensen met een andere cultuur moeten huizen komen die anders gebouwd worden. Bijvoorbeeld woningen met een grote entree. Gespreksleider Lars Schotel vraagt wie dat nog meer vindt. Een paar mensen zijn het daarmee eens.

Een deelnemer mist ook de financiering van woning. Zodat men een wooncarrière kan maken. Ze vindt dat de overheid daarin wat meer kan doen. Huurkoopconstructies mogelijk maken door coöperaties zou goed zijn, bijvoorbeeld door bezwaren tegen rente uit levensovertuiging.

Vraag: Hoe kunnen we het beste testen in de wijk?

De deelnemers geven de volgende antwoorden: mensen interviewen, op straat vragen, face to face, kleine groepen, verschillende groepen.

Opmerkingen in dit verslag zijn opmerkingen die mensen in de workshop hebben gemaakt en komen niet per se overeen met het beleid van de gemeente of de woningcorporaties.

Gespreksvragen

Wat is het belangrijkst bij het inrichten van de buitenruimte van Kanaleneiland Transwijk?
 • 58% kiest eerst voor veilig kunnen ontspannen. Dit loopt later op naar 67%.
 • Een deelnemer heeft de luxe van een parkeergarage en dat vindt ze ook veilig. ‘Als ik in mijn wijk loop wil ik dat ontspannen kunnen doen.’
 • Een deelnemer geeft ook aan dat het parkeren bij hem geen probleem is door een parkeergarage.
 • De gespreksleider geeft aan dat we in de omgevingsvisie parkeren en verkeer een goede plek geven.
  Een deelnemer geeft ook aan dat makkelijk reizen wel goed zit nu. Veiligheid is wel een zorg.
Hoe verplaatsen wijkbewoners zich het liefst in 2030?
 • De deelnemers kunnen kiezen voor plaatjes voor hen deze vraag het best beantwoorden. Veel mensen kiezen voor de fiets en daarna komt de auto. Een deelnemer kiest voor fietsen, ligfiets en wandelen.
 • Een deelnemer denkt dat brandstof in de toekomst schaars wordt. De fiets is daarom haar favoriet. De auto is vaak langzamer ook als je in de wijk moet zijn, dat is een drempel zegt een deelnemer. Met de fiets ben je sneller. Een deelnemer geeft aan dat de elektrische fiets ook steeds meer wordt gebruikt. De wegen moeten beter worden ingericht, met meer fietssnelwegen.
 • Een deelnemer beschrijft het verschil tussen voor en tijdens de coronaperiode. Nu heb je de auto veel minder nodig.
 • OV is aantrekkelijk maar wel duurder dan de fiets, zegt een deelnemer. Zij kan niet kiezen tussen OV, fiets en auto.
 • Een deelnemer doet alles met de fiets en zijn werk valt allemaal binnen bepaalde grenzen. Een andere deelnemer gebruikt de auto voor veel verschillende dingen en ziet ook wel iets in een deelauto. Een deelnemer denkt dat de elektrische step in 2030 veel meer gebruikt gaat worden. In grote Europese steden kom je de elektrische step nu al veel tegen.
Waar speelt verkeersveiligheid in de wijk het meest?
 • Mensen kiezen met een pointer een plek op de kaart van de wijk. Een deelnemer zet haar stip op de Van Heuven Goedhartlaan. Het is officieel een 50km weg. Door een slechte verbinding vertelt ze haar punt via de chat. Ze schrijft in de chat het volgende: "Van Heuven Goedhartlaan is een 50 km per uur weg, maar qua omgeving hoort dit eigenlijk een 30 km weg te zijn (fietsers op dezelfde weg). Ook loopt de 50 km weg langs het winkelcentrum Rijnbaan waar veel mensen lopen en auto’s parkeren. Het is hier soms een racebaan, heel gevaarlijk voor de omgeving en de vele spelende kinderen."
 • Een deelnemer geeft aan dat het 24 Oktoberplein een druk punt is. Er rijden veel motoren en stoplichten worden genegeerd. Het is gevaarlijk en ze hoopt dat er flitspalen komen. Er wordt echt te hard gereden.
 • Alex (wijkadviseur) geeft uit de chat aan dat de nieuwe rotonde onduidelijk is en er toch veel aanrijdingen plaatsvinden. Dat is bij het winkelcentrum. Het is een onoverzichtelijke plek. Een deelnemer zag in het weekend daar net een ongeluk gebeuren.
 • Een deelnemer heeft nergens voor gekozen. Het gaat haar om de hele wijk. Er wordt weinig vanaf rechts voorrang gegeven, dan is 50 km te hard.
 • Mensen die naar Ikea willen en die de weg zoeken. Of ze kunnen geen parkeerplek vinden. Zij zorgen voor gevaarlijke situaties.
Wat kunnen we nog meer doen aan verkeersveiligheid behalve controles door politie?
 • De deelnemers kunnen zelf plaatjes zoeken en op het moodboard plaatsen. Er komen plaatjes van drempels, verkeersborden, fietsstraat, wegversmalling naar voren. Het groene vlak is interessant. De deelnemer die daarvoor gekozen heeft, vindt groen de oplossing: meer bomen, gras en struiken. Niet te hoog, meer plekken voor groen en minder voor verkeer. Want mensen rijden niet zomaar over gras.
 • Een deelnemer zou de Beneluxlaan anders willen inrichten. Snelheid uit de weg halen. Van twee banen naar één baan en slingerend. De baan die je overhoudt geef je aan de fietser en wandelaar.
 • Een deelnemer plaatst een plaatje van de verkeerstuin. Toch veel volwassenen en kinderen weten nog niet precies hoe het zit met regels.
 • Wegversmallingen kan ook met mooie groene plantenbakken. Een deelnemer denkt dat je het ook kan combineren met bureau Halt.
Er komt een Merwedekanaal zone, 10.000 woningen in 2030, per 3 woningen is er 1 parkeerplaats. Wat betekent De Merwedekanaalzone voor het verkeer in Kanaleneiland/Transwijk?
 • Mensen kunnen kiezen uit:
  • ernstige zaak
  • parkeren wordt lastig
  • niks aan de hand
  • bereikbaarheid neemt af
 • De meeste mensen kiezen voor ‘ernstige zaak’ en ‘parkeren wordt lastig’.
 • Een deelnemer vindt het goed dat er zo gebouwd wordt en dat er minder auto’s komen, maar ze is wel bang dat het parkeren dan een probleem wordt en Kanaleneiland/Transwijk daar last van gaat krijgen.
 • Een deelnemer vraagt of het daar ook betaald parken wordt. Rond het UWV is het wel betaald parkeren. Bij Oog en Al is geen betaald parkeren en in Kanaleneiland/Transwijk ook niet. Gezien de prijzen van de nieuwe woningen in de Merwedekanaalzone verwacht ze ook dat deze mensen een auto hebben.
 • Een deelnemer heeft ook een zorg over het parkeren bij het winkelcentrum langs het kanaal. Als je dan de wijk weer in gaat worden de auto’s op het groen geparkeerd. En ze is bang dat daardoor last ontstaat.
 • Een deelnemer wil ook graag de auto bij haar huis hebben, vanwege veiligheidsoverwegingen. Inbraak komt veel voor en dat kan je zo tegen gaan.
 • Een deelnemer verwacht dat er in 2030 minder parkeerproblemen zijn omdat we dan autonome (zelfrijdende) auto’s hebben. Een deelnemer denkt dat de bereikbaarheid afneemt.
Wat moeten we doen in onze wijk tegen de verkeersdrukte uit de Merwedekanaalzone?
 • We maken een wordcloud met elkaar. Groene boulevards, betaald parkeren, combineren van maatregels, eenrichtingsverkeer, parkeervergunning, omleiding wegen, meer parkeerplaatsen. Voor deze laatste heeft een deelnemer gekozen die daarmee ondergronds bedoelt. Zijn voorkeur is om het op te lossen in de wijk zelf.
 • Andere antwoorden zijn stroomlijnen naar P+R. Transferium wordt genoemd door een deelnemer. Een deelnemer heeft gekozen voor betaald parkeren. Ze vertelt dat auto’s worden bekrast omdat bewoners er last van hebben. Een deelnemer vertelt dat mensen uit het centrum ook in Knaleneiland/Transwijk de auto neerzetten. Het invoeren van parkeervergunningen is hiervoor de oplossing. Forenzen gebruiken ook vaak Kanaleneiland/Transwijk om te parkeren en in de tijd van corona was dat duidelijk te zien.
 • Een deelnemer geeft aan dat er in Amsterdam ook een probleem is. Een parkeervergunning is daar vaak duur.
Stelling: Betaald parkeren is een prima oplossing tegen parkeeroverlast in Kanaleneiland/Transwijk
 • De deelnemers kunnen kiezen vóór of tegen betaald parken. 10 kiezen voor, 3 zijn neutraal, 5 kiezen tegen. Een deelnemer heeft boven het winkelcentrum gewoond. Parkeren langs de Eisenhowerlaan is overdag een probleem, maar na 19.00 uur is dat probleem er niet meer.
 • Een deelnemer vindt het geen oplossing. Of je moet het heel duur maken maar daar hebben de bewoners ook last van. Of de bewoners krijgen misschien een parkeervergunning, dan is het anders. Casper (gemeente Utrecht) geeft aan dat een parkeervergunning 8 euro per maand kost. Deze worden aan de bewoners aangeboden wanneer er gekozen wordt voor betaald parkeren. Een deelnemer denkt dat er genoeg mensen bereid zijn om te betalen, dus het zal niet de ideale oplossing zijn. Het heeft niet het volledige effect.
Betaald parkeren is acceptabel als er rekening gehouden wordt met...?
 • Er ontstaat een wordcloud: 'Draagkracht, gratis parkeren bewoners, bezoekerskorting, tijden betaald parkeren, mkb.'
Betere bereikbaarheid in de wijk lukt in 2030 het best met…?
 • Deelnemers kunnen kiezen voor een verkeersbord. Er wordt veel gekozen voor een doodlopende weg, versmalling, maar veel mensen gaan tussen de verkeersborden staan.
 • Een deelnemer vindt het een lastige vraag en kan niet kiezen voor de fiets of wandelen.
 • Een deelnemer mist het bord van de 30 km zone.
 • Een deelnemer vindt alles goed bereikbaar in de wijk en voor haar hoeft het niet te veranderen.
Wat is er over verkeer en parkeren nog niet gezegd dat belangrijk is?
 • Een deelnemer zegt: luchtkwaliteit. Er is een ongezonde lucht.
 • Een deelnemer wil nog toevoegen dat we superblocks kunnen uitzoeken. Geluidsoverlast en met name motoren. Daar zijn meer mensen het mee eens.
 • Een deelnemer noemt een voorbeeld uit Zoetermeer. Hoofdlijnen van verkeer meer af laten takken.
 • Een deelnemer vertelt over de smalle straten. Bewoners parkeren aan beide zijden en dit is gevaarlijk voor kinderen. Dit is een zorg in de wijk. Niet aan allebei de kanten parkeren.

De gespreksleider bedankt de deelnemers voor hun enthousiaste bijdragen. We sluiten af om 21.42 uur.

Opmerkingen in dit verslag zijn opmerkingen die mensen in de workshop hebben gemaakt en komen niet per se overeen met het beleid van de gemeente of de woningcorporaties.

Gespreksvragen

Wat willen we bereiken met Trots op onze wijk?
 • Gezondheid en welzijn vertaald in leefbaarheid.
 • Goede marketing van de wijk.
 • De goede punten van de wijk meer benadrukken. Zoals parkeren, ligging is dichtbij het centrum. Als je die positieve kenmerken meer met elkaar uitdraagt, dan krijg je een ander verhaal.
 • Mobiliteit en gratis parkeren promoten kan ook andere gevolgen hebben, zodat je straks dichtslibt met geparkeerde auto’s.
 • Gratis parkeren is een positief punt.
 • Wat kunnen we toevoegen zodat mensen onze wijk gaan bezoeken?
 • Iemand vertelt: woont 9 jaar in de wijk, wil geen schaamte voelen. Wanneer mensen vragen waar ze vandaan komt, dan zegt ze meestal Zuidwest geen Kanaleneiland. Het wordt als achterstandswijk gezien.
 • Mensen missen horecavoorzieningen. Jammer dat je geen mensen kan uitnodigen om in de wijk een drankje te doen.
 • Mensen in Transwijk zeggen ‘het is geen Kanaleneiland’.
Trots zijn, hebben we dat al voor elkaar of moet er nog heel veel voor gebeuren?
 • Er moet veel gebeuren, het is geen dure wijk, met minder inkomen. We moeten ervoor waken dat er geen dure zaken komen als Starbucks. Het moet wel passen bij de wijk.
 • Ambities moet je altijd hoog houden, je moet voor het hoogst haalbare gaan.
 • Basisvoorwaarden, zoals veiligheid, zijn er niet; dochter durft niet op straat. Vandaar kunnen we niet verder, eerst moet de basis op orde zijn.
Welke soort gebouwen maakt de mensen in de wijk trots? (kiezen uit plaatjes)
 • Een deelnemer kiest voor het gebouw waar ze woont. De gevel is iets viezer, de openbare ruimte ziet er wel zo uit en is ook opgefrist. Ze denkt dat dit makkelijk te realiseren is. Een goede renovatie, mensen kunnen in hun eigen huis blijven wonen, groen in de wijk, ruim opgezette wijk.
 • Als de openbare ruimte opgeknapt wordt dan ziet het er beter uit, planten en bloemen. De buurt opknappen geeft mensen energie.
 • Een deelnemer van Mitros kiest voor de kubuswoning uit Rotterdam. Het zijn leuke huizen wat beeld geeft aan een wijk. Dat zou ook bij Kanaleneiland kunnen.
 • Andere deelnemer komt uit Rotterdam, en is trots op Rotterdam door dit soort architectonische zaken. Het gaat niet zo om een mooi visitekaartje. Zij denkt dat je door groen de mensen meer trots kan laten zijn.
 • Andere deelnemer zegt, van deze gebouwen op de sheet is het één van de weinige die niet al in de wijk staan.
 • Andere deelnemer heeft gekozen voor anders, blinde gevels zijn er veel in Kanaleneiland, mooie schilderingen kan de wijk goed doen. Hij heeft de tuin voor zijn flat geadopteerd en de tuin opgeknapt. Mooie sieraadjes aanbrengen in de wijk.
Wat kunnen we aan Park Transwijk veranderen, zodat het een gaaf park wordt?
 • Moodboard waar deelnemes plaatjes aan toevoegen.
 • Casper (gemeente Utrecht) wil mooie hekken om de parken.
 • Horecatent; dat zijn leuke dingen voor het park.
 • Andere activiteiten waar je kan zitten en eten en drinken, het kan ook een soort pop up gelegenheid zijn. Soort 'parade sfeer'.
 • Strand en een haven op de achtergrond. Dat is in Hamburg, dat was heel gaaf en een groot contrast, dat zou heel gaaf zijn om dat langs het kanaal toe te voegen.
 • Deelnemer van Mitros kiest water door een park, mix van natuur en stedelijkheid. Deze ruimte is ook te gebruiken voor festiviteiten.
 • Bloemen en meer fleurigheid, zoals in het Maximapark, en een koffietent.
Welke glans en image van het vroegere Rozeneiland wil je terug in de wijk?
 • Mensen kiezen een foto van de sheet. Foto met kinderen in het pierenbadje, wordt het meest gekozen.
 • Een deelnemer vond het vroeger in Utrecht best goed geregeld voor kleine kinderen, maar nu is dat minder. Andere deelnemer is het daarmee eens.
 • Bloemenplaatjes: deelnemer is voorstander van mooie perken in de wijk.
 • Andere deelnemer vindt vrijheid in de wijk belangrijk en dat je zomaar lekker kan gaan zitten op het gras. Ze vindt het belangrijk dat het tussen de huizen open is en er 'lucht' is.
 • Andere deelnemer heeft geen specifieke keuze gemaakt, ze vindt niet dat we moeten streven naar wat is geweest. Ze is het eens met het groen. Lars vraagt of er mensen het eens zijn met deelnemer die geen specifieke keuze heeft gemaakt. Een aantal steken hun hand op.
 • Kika noemt de chat en daarin komt een idee naar voren van de fonteintjes. Dat vinden veel mensen een goed idee in de chat.
Wat maakt een boulevard echt interessant?
 • Foodtrucks
 • Strand Oog en Al (Casper, gemeente Utrecht). Een plek maken waar je graag naar toe wilt als bewoner, met paviljoentjes.
 • Ruud (gemeente Utrecht) vindt dat het om twee verschillende dingen gaat, festivals zijn tijdelijk en horeca voor vast.
 • Verlichte brug uit Arnhem.
 • Verbinding met Wagenaarkade en de boulevard aan de Oog en Al kant en trek het door. Dan krijg je een mooie verbinding voor fietsroutes.
 • Mooiste stuk van de boulevard is ook een populaire hangplek voor jongeren.
 • Er zijn veel drugsdealers.
 • Belangrijk dat de jongeren een plek houden. Plekken waar ze wat kunnen doen, en ook onder de brug.
Zet je stip op de foto van het type bazaar dat je het liefst zou zien?
 • Deelnemer vraagt waar de bazaar dan zou komen. De gespreksleider legt uit dat het is aangegeven op 7 maart dat mensen een bazaar willen. Deelnemer is geen voorstander van een bazaar. Dat kan de wijk niet aan, niet te veel mensen aan trekken, bestaande bazaar aan de overkant van Amsterdam-Rijnkanaal niet verplaatsen.
 • Andere deelnemer vraagt zich ook af hoe groot zoiets moet worden.
 • Nog een andere deelnemer heeft geen keuze gemaakt. En geeft aan dat er al veel kleine bazaartjes/winkels zijn.
 • Andere deelnemer vertelt over een locatie in het centrum, waar mensen koken en waar je leuk kan eten, dit werkt verbindend en het is mooi als het uit de wijk gestart wordt.
 • Ruud (gemeente Utrecht) geeft aan dat de markthal in Rotterdam een commercieel initiatief is met veel horeca en hij vraagt zich af of dit past bij Kanaleneiland.
Hoe beschermen we kleine creatieve bedrijfjes het best?
 • Een deelnemer is betrokken bij de ontwikkeling van het Krachtstation en ze willen dat soort bedrijfjes ook meenemen bij de nieuwbouw. Hij noemt dit als voorbeeld, omdat er verder niet veel nieuwbouw gaat plaatsvinden waar deze creatieve bedrijfje heen kunnen.
Hoe krijgen we nog meer ideeën voor zaken die inwoners trots maken? Welke ideeën heb je nog meer om mensen trots te laten zijn op de wijk?
 • Een deelnemer geeft aan dat het Krachtstation meer ruimte wil geven aan 'niet hippe' zaakjes. Down to earth club, internetbedrijf van de zoon van de kapper, mensen die hier al een tijd zitten. Er is al lang een tekort geweest en vallen terug op antikraak.
 • Andere deelnemer: down to earth is voor haar de gewone man. Ze geeft aan dat ze ook voor andere mensen in de wijk meedoet vanavond met de workshop. Die mensen kunnen zelf niet hieraan mee doen.
 • Nog een andere deelnemer wil graag een luchtbrug met planten.
Wat van wat je hoorde zou jou het meest trots op je wijk maken?
 • Meer horeca. Veel handen gaan omhoog.
 • Het hele aangezicht van de wijk, netjes en schoon, groen en gezonde wijk. Nu te veel troep en ratten. Het is nu vies en oud. Ook veel medestanders.
 • Wanneer je de wijk binnen komt vanaf de trambaan, het nodigt mensen niet uit, en dat moet opgeknapt worden. Casper (gemeente Utrecht) vraagt of ze een voorstel heeft. Ja, meer planten en bloemen.
 • Andere deelnemer noemt sport en cultuur. Nog een andere deelnemer wil jeugd erbij betrekken.

Aanwezig

Ongeveer 30 deelnemers, waaronder ook mensen van de gemeente Utrecht en Dock.
Gespreksleider: Lars Schotel

Opmerkingen in dit verslag zijn opmerkingen die mensen in de workshop hebben gemaakt en komen niet per se overeen met het beleid van de gemeente of de woningcorporaties.

Gespreksvragen

Wat is het risico als we de jongeren niet op 1 zetten?
 • Er ontstaat een wordcloud. Geen goede toekomst, verpaupering, criminele pad, een misgelopen generatie, 0 betrokkenheid, niet gewaardeerd voelen.
 • Een deelnemer geeft aan dat de winkeliers veel last hebben van de hangjongeren. Het jongerencentrum is maar beperkt open. Ze vervelen zich en zo ontstaat er een negatief verhaal. Drugsdealers zijn vatbaar voor die mooie auto’s. Nu kiezen veel ouders ervoor om hun kinderen niet naar buiten te laten. Ze spelen niet buiten als ze jong zijn. Er is een gebrek aan voorzieningen. De jongeren gaan nu in de auto’s zitten bij de meubelboulevard en er wordt veel lachgas gebruikt.
 • Een oorzaak hiervan is dat ze een eigenaarschap voelen, jongeren zijn niet betrokken, dat zien we ook deze avond, zegt een andere deelnemer. De jongeren zijn er niet als er besloten wordt over hun straten, scholen.
 • Een deelnemer (jongere) zegt dat jongeren ook niet weten dat er dit soort vergaderingen zijn. Zij heeft het ook van haar moeder gehoord dat ze mee kan doen.
Er zijn vooral mogelijkheden nodig voor jongeren van...
 • In eerste instantie kiest 61% voor jongeren van de middelbare school. De gespreksleider vraagt waarom, aan twee jonge deelnemers. Zij vinden het eigenlijk te laat, want je moet het met de pap lepel meekrijgen. Ze vindt dat je je moet richten op de basisschool, dan begin je goed. Vanaf groep 6. Het vraagt veel begrip, energie.
 • Mensen veranderen hun antwoord en kiezen nu toch voor de groep van de basisschool na het verhaal van de jonge deelnemers. Jeftah van Dock is betrokken bij de kinderraad. Dit zijn groep 8 leerlingen. Hij denkt aan het betrekken van de rest van de wijk door middel van een manifest. Het is maar een kleine groep. Hij geeft aan dat we ons ook moeten richten op de jongeren van de middelbare school.
 • Een deelnemer geeft aan dat Kanaleneiland een kinderrijke wijk is. De scholen moeten meewerken. De gepreksleider vraagt of we dan andere kinderen laten liggen? Kinderen van de basisschool zijn nog te vormen, je moet je richten op allebei de groepen, zegt de deelnemer. In Kanaleneiland is het altijd een groot probleem geweest.
 • Andere deelnemer vraagt over de rubriek anders, waarom hebben mensen daarvoor gekozen? Volgens hem wordt er veel naar het onderwijs gekeken. Alle groepen kinderen, daar zijn de ouders of verzorgers heel belangrijk. Het kan niet zonder de ouders.
 • Nog een andere deelnemer koos ook voor anders, want met wat trek je ze erbij? De kinderen van de basisschool begin je mee en die groeien door. De kinderen tot 4 jaar moeten ook lekker kunnen spelen.
Als jongeren op 1 staan in de wijk, welke effecten worden bereikt?
 • Grootste groep kiest voor: wordt de wijk aantrekkelijk voor iedereen.
 • Een deelnemer zegt, als jongeren zich kunnen ontspannen, dan is er geen overlast, en ontspannen ook andere mensen in de wijk. Vind je dat belangrijk, vraagt de gespreksleider. Jazeker, de deelnemer zou een vergelijkbare avond als deze, ook voor andere groepen willen hebben, ouderen, werkenden.
 • 10 % kiest voor Anders. Jonge deelnemer zegt: Kanaleneiland is complex. Ze is moeder en ziet veel om haar heen. Goed energie steken in de jongeren en met name voor de jongens. Zij worden aan hun lot overgelaten. Er zijn buurtvaders in Hoograven, dat werkt goed. De deelnemer werkt met meiden/ geeft aandacht aan meiden, zo voelen de meiden zicht betrokken bij de wijk. Ontspannen is 0%. Wijk is hier nog niet aan toe. Dit geldt dus voor Kanaleneiland, zegt de gespreksleider, want er zijn geen mensen uit Transwijk.
Welk cijfer geef je nu aan de mogelijkheden voor de jongeren in de wijk.
 • De deelnemers geven gemiddeld een 4,53.
Wat doen jongeren het liefst als ze buitenhuis zijn?
 • De deelnemers kunnen plaatjes kiezen. Relaxen, herrie schoppen, chillen, voetballen, met elkaar praten.
 • Een deelnemer: jongeren voelen zich sterk om het met elkaar te doen en zich samen te laten horen. Zij heeft gekozen voor het plaatje met TEAM.
 • Andere deelnemer zegt: jongeren hebben vluchtgedrag. Jongeren hebben geen rust thuis, ze vluchten naar de straat. Ze kunnen nergens terecht. Daarom heeft zij gekozen voor een “vlucht” plaatje.
 • Nog een andere deelnemer heeft gezien dat er veel behoefte is aan mobiele auto chillplekken. Waarom kan de gemeente daar geen plekken voor faciliteren?
Wat hebben we al gehoord?
 • De gespreksleider licht toe dat er informatie binnen is gekomen via whatsapp en deze informatie staat op de sheet beschreven.
Wat hebben jongeren buitenshuis nog meer nodig?
 • Er ontstaat een wordcloud. Positieve aandacht, hangen mag, geef ze plek, voorbeeldfiguren, een buurthuis, hulp bij huiswerk, veilige ontmoetingsplek.
 • De gespreksleider geeft aan dat je jongeren niet alleen maar moet zeggen wat ze niet moeten doen. Een deelnemer werkt met jongeren, en vertelt dat jongeren heel open zijn, maar je moet die extra stap wel zetten naar de jongeren toe.
 • Een deelnemer schrijft: een veilige ontmoetingsplek. Ze vertelt over jongeren die niet buiten hangen, er zijn 3 meiden van 13 die niet naar buiten durven. 2 deelnemers hebben ook gekozen voor veilige ontmoetingsplek. Jongeren gaan veel naar Transwijk, daar is het veiliger. Ze willen dingen doen die niet mogen. Uit welk oogpunt moeten we dat bekijken? Jeftah vertelt dat de leeftijd 10-14 jaar veel rond hangt bij de speeltuin. Ze gaan niet snel naar het buurtcentrum.
 • Groepsvorming en straatcultuur zijn de oorzaken hiervan volgens een deelnemer. Je moet de kinderen perspectief bieden. In Papendorp zitten veel IT bedrijven en die hebben mensen nodig. Andere deelnemer zegt: jongeren moet je niet wegstoppen omdat ze lastig zijn. Daar zeg je ook wat mee. Je moet ze een centrale plek geven. Welzijnswerk mocht geen plek krijgen op de scholen.  
 • Nog een andere deelnemer vindt dat de veiligheid voorop staat. Er zijn verschillende bendes actief die het voor anderen onveilig maken. Hij is bezorgd over de veiligheid van die hangplekken.
 • De gespreksleider vraagt naar de buurtvaders, maar dat blijkt mislukt. Deelnemer: de lastige jongeren lachen erom.
 • Andere deelnemer zegt dat er voorbeeldfiguren nodig zijn voor de jongeren, ze moeten zelf gemotiveerd raken om iets van hun leven te maken.
 • Er zijn buurtvaders onder begeleiding van Dock vertelt nog een andere deelnemer. 8/9 Actieve vaders zijn er, maar dat is niet voldoende. Het is een druppel op de gloeiende plaat. Er gaan veel jongeren naar school alleen vanwege de leerplicht. Wat is wel aanlokkelijk? Je kan niet concurreren met de tarieven van de drugshandel. Meer aandacht voor talent, zegt zij. De probleemjongeren hebben ook talent.
 • De gespreksleider geeft aan dat de beurs niet groot is van de gemeente en de andere partners.
Als jij burgemeester bent, welk onderwerp uit de sessie ga je dan zeker regelen?
 • Buurthuis, minderheid van sterk overlastgevers jongeren 24/7 aanpakken, talenten positief benutten, jongerenraad met gezag, doorsnee uit de wijk, aanspreken en handhaven in de wijk. Dock, kinderen uit een bepaalde leeftijdscategorie elkaar aan laten spreken.
 • De gespreksleider geeft aan hoe we verder gaan met de andere drie workshops en het schetsontwerp in de zomer.

Beoordeling workshop

Gemiddeld cijfer (1-10) dat de deelnemers geven voor deze workshop: 6,57.

Aanwezig

Ongeveer 30 deelnemers, waaronder ook mensen van de gemeente Utrecht en Dock.
Gespreksleider: Lars Schotel

Opmerkingen in dit verslag zijn opmerkingen die mensen in de workshop hebben gemaakt en komen niet per se overeen met het beleid van de gemeente of de woningcorporaties.

Centrale vraag

Hoe willen we het groen in Kanaleneiland en Transwijk over 20 jaar vorm hebben laten krijgen?

Gespreksvragen

Welke soorten groen denk je zelf aan voor de wijk?

Onder andere de volgende dingen worden genoemd:

 • Meedoengroen: groen waar bewoners actief iets mee kunnen doen, zoals om mee te koken of om te onderhouden. Waar mens en groen elkaar ontmoeten, zoals een moestuin of een geurtuin.
 • Verticale tuinen: er zijn veel flats; daar kun je veel mee doen. Kost weinig ruimte, maar geeft veel effect.
Waarvoor wil je groen gebruiken?
 • Belangrijkste vindt men ‘wandelen/hond uitlaten’ en ‘elkaar spreken’
 • Ook ‘anders’ wordt veel gekozen. Iemand die toelicht zegt ‘ik vind alle dingen die er staan heel belangrijk; ik vind de combinatie belangrijk’
 • Voor het wandelen is aaneengesloten groen belangrijk; zodat je door kunt wandelen, van de ene buurt/wijk naar de andere
Aaneengesloten groen: met welk plaatje bereiken dat het beste?
 • Plaatje met veel bloemen krijgt de meeste stemmen. Mensen worden er blij van. Echt het natuurgevoel. Combinatie van groen om te ontspannen en grote diversiteit.
 • Plaatje met tram heeft drie stemmen. Casper licht zijn stem als stedenbouwkundige toe: een groene trambaan zou een mooi idee zijn voor het groener maken van de Beneluxlaan.
Eetbaar groen: met welk plaatje bereiken we dat het beste?
 • Veel stemmen op moestuinplaatje. Samen tuinieren geeft ook een gevoel van ‘je thuis voelen’.
 • Iemand geeft wel aan dat je zoiets niet zomaar ergens neer moet zetten; dat gaat niet zomaar goed. Er kan ook ruzie ontstaan. Goed beheer is belangrijk.
 • Ook redelijk wat stemmen op bijenkast, maar daarvoor geldt ook dat je die niet overal neer kunt zetten.
Hogere kwaliteit groen: welk plaatje geeft het belangrijkste aandachtspunt weer?
 • Stemmen zijn redelijk verdeeld.
 • Bijvoorbeeld plekken waar je elkaar zou kunnen ontmoeten die niet aantrekkelijk zijn. En plekken waar nu alleen maar kaalgemaaid gras staat; dat kan biodiverser.
 • Groene gevel krijgt ook redelijk wat stemmen; ziet er leuk uit en geeft ook verkoeling.
Hoe meer groen bereiken?
 • Door:
  • smallere wegen
  • minder wegen
  • minder ondergrondse afvalcontainers
  • minder parkeerplaatsen
  • veel mensen willen minder auto’s, maar ze geven wel toe dat ze zelf ook een auto hebben. Er is parkeeroverlast.
 • Misschien hoeft meer groen niet ten koste te gaan van andere dingen; je kunt het groen dat er nu is enorm verbeteren.
 • Daar is niet iedereen het mee eens; je moet ook doen aan klimaatadaptatie. Wel meer vierkante meters groen nodig.
 • Idee: wadi’s.
 • Opmerking: verticale tuinen is iets anders dan klimop.
 • Samenvattend: meer aaneengesloten, meer vierkante meters, hogere kwaliteit.
Wijs aan op de kaart waar er vooral aan groen gewerkt moet worden.
 • Mensen plaatsen hun stip op de kaart van de wijk.
Benoem (nog meer) plekken die je graag groener zou zien

Beoordeling workshop

Gemiddeld cijfer (1-10) dat de deelnemers geven voor deze workshop: 7,98

Aanwezig

Totaal aantal deelnemers: ongeveer 30, waaronder ook mensen van de gemeente Utrecht, Woningcorporaties en Dock.
Gespreksleider: Lars Schotel

Bij aanvang van de workshop zijn er 51 deelnemers, waaronder een aantal vakinhoudelijke ambtenaren, enkele medewerkers van het wijkbureau en vertegenwoordigers van de woningcorporaties. Ongeveer 40 deelnemers zijn bewoners, ondernemers en andere geïnteresseerden uit de wijk.

Thomas van Elteren (gebiedscoördinator Zuidwest) licht het doel van de workshop toe: een verdiepingsslag maken op het onderwerp wonen. We kijken het interview van RTV Utrecht met de vertegenwoordiger van de Wijkcoöperatie. Daarna neemt de vertegenwoordiger het woord. Hij geeft aan dat hij deze online sessie niet geschikt vindt voor een gesprek over zo’n belangrijk onderwerp, omdat niet iedereen in staat is hieraan mee te doen. Daardoor missen we volgens hem bepaalde geluiden uit de wijk. De vertegenwoordiger van de Wijkcoöperatie krijgt bijval en ongeveer 10 deelnemers verlaten met hem uit protest het gesprek.

Een deelnemer (zelf bewoner uit de wijk) vindt dat bewoners ook naar zichzelf moeten kijken; zij hebben zelf ook de gelegenheid om betrokken te raken. Hij vindt een eenzijdige samenstelling van de wijk niet goed. Mengen is wel goed. De gemeente moet goed naar bewoners luisteren en hij hoopt op een vruchtbare avond. Een andere bewoner vindt net als de vertegenwoordiger van de Wijkcoöperatie dat dit medium niet het juiste is tijdens coronatijd. Veel mensen die hier iets over willen zeggen zijn er niet of weten niet hoe het werkt.
Lars Schotel (gemeente Utrecht) vertelt over de vragen die de gemeente nog heeft over wonen en leefbaarheid. De gemeente vraagt zich af: Hebben we alle geluiden gehoord die we nodig hebben? De omgevingsvisie is nog niet klaar. Alles wat we horen nemen we mee. Daarna gaan we nog de wijk in om te kijken of andere mensen hetgeen wat we gehoord hebben ook willen.

Er zijn nu nog 43 deelnemers. 26 mensen doen mee met Qandr, een online gesprekstool om veel meningen tegelijk op te halen. Het is geen stemmen, maar een manier om het gesprek op gang te brengen.

Vraag; Welk probleem spreekt er voor jou uit het filmpje van zonet?

Er ontstaat een wordcloud. Er worden 47 woorden ingevuld. Meest gekozen woorden zijn: woningnood, gentrificatie, niet gehoord worden, zorgen over de toekomst, differentiatie.

Een bewoner geeft in zijn toelichting aan dat mensen het eerder hebben meegemaakt. Hij vertelt dat sociale huurwoningen overgaan naar vastgoedbeleggers/projectontwikkelaars. De Rooseveltlaan en Trumanlaan worden waarschijnlijk gesloopt. Lars Schotel vraagt wat er mis gaat. Het antwoord is: Als je eenmaal weg bent, omdat je flat gesloopt wordt, dan kom je niet meer terug.

Te weinig groen heeft een bewoner ingevuld. Er is volgens hem te veel grijs. Lars Schotel geeft aan dat we dit eerder hebben gehoord tijdens de workshop over groen. Dit komt zeker terug in de omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk.

Niet gehoord worden is ingevuld door een bewoner, omdat er veel frustratie is. Mensen missen een manier om hun stem te laten horen.
Gemeente Utrecht neemt beslissingen zonder te overleggen, vindt een bewoner. Kanaleneiland heeft een flatprobleem. Er wordt de lucht in gebouwd en er ontstaan lelijke gebouwen door slecht onderhoud. De gemeente besluit ook voor hele hoge gebouwen. In hoeverre gaan ideeën van mensen ook beleid worden? Wat wordt er in werkelijkheid mee gedaan?

Lars Schotel geeft aan dat we met de resultaten van de participatie wat moeten doen, omdat we het zo uitgebreid doen. Hij vraagt of iemand uit Transwijk wil reageren. Een nieuwe bewoner kent de problemen niet. Hij heeft gentrificatie ingevuld. Kanaleneiland is vooral sociale huur en Transwijk is meer koop. In Kanaleneiland wordt veel opgeknapt en in Transwijk niet, geeft de bewoner aan. Verenigingen van eigenaren worden vaak geblokkeerd. In Papendorp wordt ook gebouwd en hij is bang dat Transwijk een lelijk eendje wordt.

Een andere bewoner uit Transwijk Zuid vertelt over een kleinschalig project. Er komt een complex van 2x10 en daarnaast komen flats van 16 en 14 hoog. Volgens hem kan de infrastructuur dat niet aan. Hij weet niet of hier goed over nagedacht is.
Mengen is zorgen voor meer variatie in woningen. De Gemeenteraad wil dit voor alle wijken in Utrecht, zodat de wijken daar beter van worden.

Vraag; meer variatie in woningen gaat voor de wijk betekenen?

Keuzes zijn:

 • Betere kwaliteit wonen
 • Meer dure huizen
 • Minder goedkope huizen
 • Dat sommige mensen zich niet meer thuis voelen
 • Dat de wijk erop vooruit gaat
 • Anders

Variatie zorgt voor meer verrijking en menging, vindt een bewoner. We zitten toch nog op onze eigen eilandjes, geeft een andere bewoonster aan. We zouden met elkaar moeten wonen, maar we leven langs elkaar heen. Huren gaan omhoog, woningen zijn niet geschikt voor senioren. Dat is de andere zijde van de sociale huur.
Iemand die voor raagt wie voor ‘meer dure huizen’ heeft gekozen, geeft aan dat de wijk aantrekkelijker wordt en de prijzen daardoor ook stijgen. En daardoor kunnen mensen met lage inkomens niet in de wijk blijven wonen.

Een bewoner die ‘anders’ heeft gekozen als antwoord zegt: de stad groeit en dit wordt opgelost door Kanaleneiland te veranderen. Mensen zijn niet betrokken en zeggen er zelf ook niets van. Er zijn weinig mensen die meedoen in Kanaleneiland. Er wordt voor de opvang van asielzoekers gauw gekeken naar Overvecht en Kanaleneiland. De grond wordt ook steeds duurder en daardoor aantrekkelijker voor ontwikkelaars. Kanaleneiland heeft betere woningen nodig, niet duurdere woningen.
Er moet betere woningsegmentering komen. Dat vertelt een bewoonster.

Vraag; meer variatie in woningen is vooral van belang voor.

Bij deze vraag kunnen de deelnemers kiezen uit ‘de huidige generatie’ en ‘de toekomstige generatie’.
Een bewoner die kiest voor ‘toekomstige generatie’ denkt aan nieuwbouwwoningen.
Een vertegenwoordiger van Boex geeft aan dat ook seniorenwoningen belangrijk zijn voor de huidige bewoners.
Iemand vindt het jammer dat ze een keuze moet maken. Alle generaties zijn heel belangrijk. Een andere bewoner vindt dat het niet alleen om je huis gaat, het is veel meer dan dat.

Vraag; een leefbare wijk is vooral een wijk

De keuzemogelijkheden zijn:

 • Die veilig is
 • Die welvarend is
 • Waar je goed kan wonen
 • Waar bewoners elkaar kennen
 • Waar bewoners het gezellig hebben
 • Met goede voorzieningen

Een bewoner vraagt wat we hiermee willen suggereren. Lars Schotel vertelt dat hij wil helpen om een beter beeld te krijgen wat mensen verstaan onder leefbaarheid. Een deelnemer vindt het jammer dat veiligheid genoemd wordt. Uit een eerdere bijeenkomst gaf een bewoner aan dat veiligheid voor groen gaat. Want waarom kies je voor meer groen om te kunnen ontspannen, als je je niet veilig voelt om te ontspannen?

Vroeger werd Kanaleneiland al onveilig gevonden, zegt een bewoonster. Iedereen ervaart veiligheid op een andere manier. Het gesprek hierover aangaan is wel belangrijk. Lars Schotel geeft aan dat we het meenemen.

Volgens Casper van Calsteren (stedenbouwkundige, gemeente Utrecht) wordt een leefbare wijk wel met veiligheid geassocieerd. Hij heeft voor dit antwoord gekozen.
Er wordt gevraagd of de aanwezige ambtenaren ook de vragen van Qandr beantwoorden terwijl ze niet in de wijk wonen.
Kika Aalberts (projectleider, gemeente Utrecht) licht toe hoe de omgevingsvisie tot stand komt. De omgevingsvisie komt voort uit een gesprek met gemeente Utrecht en de bewoners. Het is een weergave van een gesprek tussen deze partijen. We zijn nu niet aan het stemmen.
In het verslag moet duidelijk worden dat ambtenaren hierin ook hun stem laten horen, geeft een bewoonster aan. Er moet naar ons geluisterd worden, wat wij willen.
We gaan ook nog breed in de wijk. Het gaat niet alleen om deze avond. Dit is het begin van het gesprek en het moet een goede weerslag zijn van wat men vindt van de wijk. Die stap is belangrijk. We spreken af dat de ambtenaren tijdens deze sessie niet meer meedoen met Qandr.

Vraag; meer variatie aan woningen draagt tot nu toe goed bij aan de leefbaarheid van onze wijk.

Een bewoner vindt het prettig om een gemengde samenstelling te zien. Er is een gemengd gezelschap. Een andere bewoonster is het hiermee eens.

Vraag; Moeten we in de toekomst de variatie aan woningen verder vergroten?

De meeste deelnemers kiezen voor ja.

Vraag; Welk advies over meer variatie aan woningen in de wijk geven jullie aan de gemeenteraad?

Er ontstaat een wordcloud. Eén van de meest gegeven antwoorden is ‘minder flats’. Wat zijn de voor- en tegenargumenten over minder flats?
Meer lucht in de wijk. Lagere bewoning maakt nog wel uit en dat is een voordeel. De flats staan vrij dicht op elkaar. Er zijn meer mensen die het daarmee eens zijn. Het moet ook financieel haalbaar zijn, geeft een bewoner aan. Dan wordt de wijk volgebouwd met woningen. Er moet naar meerdere factoren gekeken worden en niet alleen inzetten op minder flats.

Niet iedere lege ruimte gebruiken voor een flat. We moeten ruimte vrijhouden, zegt een bewoner. Een bewoner wijst ook op de gevolgen voor het verkeer. De Eisenhowerlaan is niet veilig voor kinderen. Hoe krijgen we het verkeer uit de wijk? Meer huizen betekent meer verkeer.

Een voorstel van een bewoner is, dorp in de stad. Dit zou van toepassing kunnen zijn voor Kanaleneiland. We zouden er een dorp van kunnen maken. Meer lage woningen. De knusheid, de wijk heel anders bejegenen, ook qua veiligheid. Hoe minder flats, hoe meer zicht op elkaar en dat verhoogt de veiligheid, wordt gezegd.

Een gewetensvraag is, minder flats is minder mensen die kunnen wonen in de wijk. Een bewoner vindt het gesprek utopisch. Je moet natuurlijk ook denken aan de richting waar we naartoe gaan in deze tijd. Utrecht is de hardst groeiende stad in Nederland. Een andere bewoner vindt dat de politiek ook andere keuzes kan maken. We hoeven als Kanaleneiland het probleem van de gemeente niet op te lossen. Sommige politieke keuzes hoeven we niet achter te staan.

Een bewoner vindt het goed dat we aan alle partijen denken: de bewoners die hier al jarenlang wonen. Hoe kunnen we hen tegemoetkomen. We vergeten de ouderen in de wijk en die doen we tekort. Het helpt om realistisch te zijn. Misschien is het wel mogelijk om het dorpse terug te laten komen.

Een bewoner stelt voor om Kanaleneiland een nieuwe naam te geven, net als Utrecht West.

Lars Schotel bedankt de mensen voor hun deelname en we sluiten de avond af om 21.50 uur.

De stedenbouwkundige heeft ons laten zien hoe hij alle input uit de workshops tot een geheel probeert te maken. Het gesprek ging vooral over 'mengen' en de vraag of dat wel of niet meer moet gebeuren. De meningen daarover zijn verdeeld. Wilt u de powerpointpresentatie van de stedenbouwkundige ontvangen? Stuur dan een e-mail naar omgevingsvisieket@utrecht.nl.

In juni en juli 2021 organiseerde de Wijkcoöperatie Kanaleneiland workshops aan de hand van een eerste opzet van de omgevingsvisie. Deze workshops gingen over de thema’s jongeren, groen, verkeer en wonen. De wijkcoöperatie heeft daarna een stuk aangeboden aan de gemeenteraad. Dit stuk gebruiken wij ook bij het schrijven van de omgevingsvisie.

 

Hulp en contact Omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk

Telefoon

14 030

E-mail

omgevingsvisieket@utrecht.nl