Deelgebied Merwedekanaalzone

Impressie Buurtplein (marco.broekman en OKRA)

De omgevingsvisie Merwedekanaalzone bestaat uit 2 delen: omgevingsvisie deel 1 en omgevingsvisie deel 2.

Omgevingsvisie Merwedekanaalzone deel 1 en deel 2 zijn door de raad vastgesteld. Hieronder leest u over deel 2.

Omgevingsvisie Merwedekanaalzone deel 2

In omgevingsvisie Merwedekanaalzone deel 2 ‘Uitwerking van de Ruimtelijke Agenda’ staan de kaders en doelen van de gemeente Utrecht voor de nieuwe plannen in deelgebied 4, 5 en 6 van de Merwedekanaalzone. Het laat zien welke kwaliteiten de nieuwe stadswijk toevoegt aan de stad.

De Merwedekanaalzone verandert de komende jaren van een bedrijventerrein in een duurzame, gezonde en aantrekkelijke stadswijk. De kaders en doelen uit de omgevingsvisie deel 2 zorgen voor samenhang en balans in de hele Merwedekanaalzone. Ze zijn leidend voor alle ontwikkelingen in de deelgebieden 4, 5 en 6 (zie overzichtskaartje) die nog niet klaar zijn en waar nog geen bestemmingsplan voor is vastgesteld. Voor de vastgestelde bestemmingsplannen (zoals het Defensieterrein en Holland Casino) zijn de beleidskaders uit deel 1 leidend.

Omgevingsvisie Merwedekanaalzone deel 2 ‘Uitwerking van de ruimtelijke agenda’ (pdf 8,1 MB)

Aanvulling milieueffectrapportage (m.e.r.) Merwedekanaalzone (pdf, 4,4 MB)

Stedenbouwkundig plan Merwede

Het stedenbouwkundig plan Merwede is een uitgewerkt plan voor het middengebied (deelgebied 5), tussen de Balijebrug/Wilhelminalaan en Socratesbrug/Beneluxlaan. Hier komt het grootste deel van de woningen en voorzieningen. Merwede wordt een duurzame, nieuwe stadswijk voor Utrecht met ongeveer 6.000 nieuwe woningen waar ruim 12.000 mensen kunnen leven.

De grondeigenaren in Merwede hebben dit plan samen gemaakt en afgestemd op basis van de kaders en doelen uit de omgevingsvisie deel 2. De afspraken met de grondeigenaren over de realisatie van dit plan zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst Merwede.

Bekijk het stedenbouwkundig plan Merwede op merwede.nl

Bestemmingsplan

De volgende stap in de ontwikkeling van de nieuwe wijk Merwede is het juridisch vastleggen van de afspraken en uitgangspunten in een bestemmingsplan.

Resultaten van de inspraak

Van 30 januari tot 11 maart 2020 kon u reageren op verschillende stukken over de Merwedekanaalzone

 • omgevingsvisie deel 2 ‘De Uitwerking van de Ruimtelijke Agenda’
 • voorlopig ontwerp stedenbouwkundig plan (VOSP) Merwede
 • de bijlagen bij deze plannen

De gemeenteraad gebruikt de resultaten van de inspraak om alle belangen te kennen en een goede afweging te maken bij het nemen van besluiten. Inspraak is ook wettelijk verplicht.

Wij hebben 467 inspraakreacties ontvangen. Deze hebben we zorgvuldig bekeken en onderzocht. De meeste reacties gaan over de wandel- en fietsbruggen, het fietsverkeer in de bestaande wijken en over de hoogte en het aantal gebouwen.

Ook hebben we reacties gekregen van de zogenaamde vooroverlegpartners. Dat zijn Rijkswaterstaat Midden-Nederland, Provincie Utrecht en Hoogheemraadschap HDSR.

We hebben de stukken op een aantal punten aangepast. De belangrijkste aanpassingen zijn:

 • Geen fietsbrug van Jutfasepunt naar Hoograven
  Uit extra onderzoek blijkt dat een fietsbrug over de Vaartsche Rijn vanaf de Jutfasepunt naar de Karperstraat in Hoograven weinig toegevoegde waarde heeft voor de stad. Misschien komt er op termijn wel een wandelbrug. Dit is aangepast in de omgevingsvisie. De wandel- en fietsbrug van de Zeehaenkade over het Merwedekanaal naar de Jutfasepunt is niet aangepast. Hiermee ontstaat in de toekomst een nieuwe fietsverbinding via de Jutfaseweg richting station Vaartsche Rijn/Ledig Erf. De wandel- en fietsbruggen bij de Heycopstraat, Waalstraat, Zijldiepstraat en Overijssellaan zijn nodig om het fietsverkeer op een goede manier te spreiden over de stad en goede verbindingen mogelijk te maken.
  Zie ook het overzichtskaartje boven aan de pagina.
 • Hogere gebouwen verplaatst naar Europalaan
  Het uitgangspunt van het stedenbouwkundig plan is dat de bebouwing aan de Kanaalweg lager is dan aan de Europalaan. Naar aanleiding van inspraakreacties zijn nog een aantal geplande hogere gebouwen verplaatst richting de Europalaan.
 • Uitwerking voorzieningen en openbare ruimte Merwede
  Het stedenbouwkundig plan is verder uitgewerkt en laat bijvoorbeeld zien waar alle voorzieningen komen, zoals winkels, gezondheidszorg, kinderopvang, horeca, urban sports en plekken om te ontspannen in parken en op buurtpleinen. Hierbij is zorgvuldig gekeken naar geschikte plekken waar ruimte is voor rust en waar juist ruimte is voor levendigheid.   

Ook hebben we deze onderwerpen verder uitgewerkt:

 • Buurtaanpak Rivierenwijk-Transwijk en Buurtagenda Dichterswijk
  De buurtagenda Dichterswijk (pdf, 463 kB) en buurtaanpak Rivierenwijk en Transwijk zijn met bewoners van de wijken opgesteld en toegevoegd aan de omgevingsvisie. Belangrijk onderwerp hierbij is een goede inpassing van de nieuwe wandel- en fietsbruggen. In de aanvulling op de milieueffectrapportage is een extra toets uitgevoerd op de onderwerpen mobiliteit, klimaat, energie, gezondheid en inrichting openbare ruimte.
 • Betaald parkeren in Merwede en omgeving
  We gaan uit van betaald parkeren in de Merwedekanaalzone en in de bestaande buurten rond Merwede.  

Wat we nog meer hebben veranderd staat in de reactienota. Alle veranderingen zijn verwerkt in de omgevingsvisie en het stedenbouwkundig plan die hierboven staan.  

Reactienota

Veel inspraakreacties gaan in op onderdelen van de verschillende plannen, zoals de omgevingsvisie deel 2 en het stedenbouwkundigplan Merwede. Daarom hebben we 1 reactienota gemaakt die over al deze plannen gaat.

In de reactienota leest u:

 • alle inspraakreacties van bewoners, gebruikers (van het gebied) en belanghebbenden, en de antwoorden van de gemeente (hoofdstuk 2)
 • de reacties van de zogenaamde vooroverlegpartners (Rijkswaterstaat Midden-Nederland, Provincie Utrecht en Hoogheemraadschap HDSR) en het advies van de commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.), en de antwoorden van de gemeente (hoofdstuk 3)
 • een samenvatting van de wijzigingen in de plannen (hoofdstuk 4)

Reactienota omgevingsvisie Merwedekanaalzone deel 2 (pdf, 1,5 MB)

In de onderstaande bijlage van de reactienota staat een overzicht van alle reacties en de antwoorden van de gemeente. Voor een groot deel van de antwoorden verwijzen we naar hoofdstuk 2 van de reactienota. Het gaat dan om onderwerpen die veel terugkomen. Bij specifieke vragen staat het antwoord van de gemeente alleen in bijlage.

Bijlage 1 bij reactienota omgevingsvisie Merwedekanaalzone (pdf, 6,7 MB)

In de reactienota komen de namen Merwede en Merwedekanaalzone veel voor. Met Merwedekanaalzone bedoelen we het gebied tussen de Dr. M.A. Tellegenlaan (bij de villa Jongerius) en de A12 en bestaat uit de deelgebied 4, 5 en 6. De ambities en koers uit de omgevingsvisie deel 2 gaan over deze zone. Merwede betreft deelgebied 5 van de Merwedekanaalzone tussen de Koningin Wilhelminalaan en de Beneluxlaan. Hiervoor is een Stedenbouwkundig Plan opgesteld.

Wat is er al gebeurd?

Hulp en contact Merwedekanaalzone

Telefoon

14 030

E-mail

merwedekanaalzone@utrecht.nl