Omgevingsprogramma Overvecht

In Overvecht werken we aan een wijk waar bewoners prettig samenleven en waar iedereen mee kan doen. We werken samen met anderen aan: plezierig wonen in een gemengde wijk, meer kansen voor de jeugd, veilige buurten, zorg en ondersteuning dichtbij en op maat en meedoen en ondernemen.

Maar hoe zorgen we ervoor dat iedereen prettig kan wonen in Overvecht? Welke wijkverbeteringen zijn hiervoor nodig? Wij hebben hiervoor per buurt een plan gemaakt. Dit noemen we het 'Omgevingsprogramma Overvecht'. Hierin worden de ambities van onder andere de wijkaanpak Samen voor Overvecht en de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 vertaald naar concrete wijkverbeteringen. Het Omgevingsprogramma hebben we samen met Overvechters en andere geïnteresseerden gemaakt. Bewoners uit Overvecht kennen hun buurt het beste, dus hun inbreng is zo goed mogelijk meegenomen in de plannen.

Op deze pagina:

Samenvatting Omgevingsprogramma voor heel Overvecht

Als we naar heel Overvecht kijken, dan zien we dat bewoners 1 onderwerp het meest noemen: het verbeteren van de verkeersveiligheid. Volgens Overvechters zou dit de meeste prioriteit moeten krijgen van de gemeente. Daarnaast vindt men het belangrijk dat het groen beter bruikbaar en aantrekkelijker wordt. Het 3e onderwerp dat we vaak hebben gehoord, is het aanpakken van overlast en criminaliteit. Tot slot wil men graag een betere mix van woningen. Deze aandachtspunten kwamen ook naar voren in de gesprekken met stakeholders en organisaties. In deze gesprekken zijn ook vaak benoemd: ‘gelijke kansen’, ‘meer aandacht voor eenzaamheid’, ‘zorgen voor een gezondere leefstijl’ en ‘meer mensen aan een baan helpen’.

Dit heeft geleid tot 5 ambities. Deze 5 ambities staan hieronder genoemd. Bij iedere ambitie horen bepaalde maatregelen. Voor de concrete uitwerking van de opgaven en de maatregelen, kunt u het hele Omgevingsprogramma lezen.

Samen bouwen aan een veilig Overvecht

We gaan werken aan een betere verkeersveiligheid. Zo komen er meer gebieden waar de maximumsnelheid wordt verlaagd naar 30 km/uur. Daarnaast zorgen we ervoor dat er meer ogen op straat komen. We maken fiets- en wandelroutes veiliger en maken het prettig om op straat te zijn. Ook ’s avonds.

Samen bouwen aan een verbonden Overvecht

Er komen betere verbindingen tussen verschillende buurten van Overvecht en tussen de parken en het groen. Daarnaast zorgen we dat Overvecht beter verbonden is met  de rest van de stad en met het buitengebied. We willen (flat)gebouwen op een mooie en goede manier met hun omgeving verbinden. We creëren meer ruimte voor fietsers en voetgangers en minder ruimte voor auto’s. Dit werken we uit in een Mobiliteitsplan Overvecht.

Samen bouwen aan aantrekkelijke openbare ruimte en groen

We gaan werken aan een beter bruikbare, klimaatadaptieve en aantrekkelijke openbare ruimte, met meer groen. Zo willen we van de Carnegiedreef bijvoorbeeld een groene boulevard maken. Ook werken we de vergroening van de Noordelijke Ring uit.

Samen bouwen aan een vernieuwd Overvecht

Utrecht groeit. Het is dus nodig om meer woningen te bouwen in de stad, ook in Overvecht. We willen dit doen op een manier zodat Overvecht er beter van wordt. We denken goed na over geschikte plekken om meer woningen te bouwen en over hoe we deze opgave kunnen gebruiken hoe we de kwaliteit en veiligheid van Overvecht te verbeteren. We willen het waardevolle groen hierbij bewaren. Ook houden we rekening met de toekomstige vraag naar basisscholen en andere voorzieningen. We focussen ons op de wijkverbetering in de buurten rondom Overvecht Centrum, station Overvecht en in de buurten Tigris- en Zambesidreef.

Samen bouwen aan een gemengd Overvecht

We willen zorgen dat er een goede verdeling is in Overvecht waar mensen kunnen wonen, werken en hun vrije tijd kunnen besteden. We werken we aan woningen in meer verschillende prijsklassen. Zodat iedereen een geschikte woning kan vinden in Overvecht. We verspreiden voorzieningen over de hele wijk, dicht bij de bewoners. Daarnaast willen we zorgen voor meer werkgelegenheid in de wijk. 

Samenvatting Omgevingsprogramma per buurt

Iedere buurt in Overvecht heeft zijn eigen bijzonderheden. Voor het Omgevingsprogramma hebben we dus ook op buurtniveau gekeken. Overvecht is onderverdeeld in 8 buurten. Per buurt zijn er verschillende opgaves en maatregelen. Hieronder vindt u een samenvatting per buurt. Als u benieuwd bent naar alle specifieke maatregelen per buurt, dan kunt u het best desbetreffende buurt opzoeken in het Omgevingsprogramma. Ook leest u daar hoe en wanneer we de maatregelen uit gaan voeren. Het is belangrijk om te weten dat we deze maatregelen niet allemaal op de korte termijn uit kunnen voeren. Het Omgevingsprogramma gaat over ambities en maatregelen waar we meteen aan kunnen gaan werken, maar ook over projecten in de toekomst en op de langere termijn.

In deze buurt worden de komende jaren veel woningen bijgebouwd. Bijvoorbeeld rond het Shoppingcentrum Overvecht. In deze wijk gaan we werken aan een veilige buurt. Dit doen we onder andere door de overlast en de onveiligheid in en rondom het winkelcentrum aan te pakken. Daarnaast zorgen we voor meer woningen in het midden- en dure segment, zodat het een meer gemengde buurt wordt. Verder nemen we maatregelen om te bouwen aan een verbonden buurt, een vernieuwde buurt en een meer aantrekkelijke openbare ruimte met meer groen. Voorbeelden hiervan zijn het Groene Lint, we zorgen ervoor dat het makkelijker wordt om de Einsteindreef / Zamenhofdreef / Theemsdreef / Milosdreef over te steken, er komt een nieuwe verkeersverbinding voor fietsers en voetgangers en we verbeteren de Carnegiedreef. Daarnaast willen we Park de Watertoren met de Vechtzoom verbinden.

Station Overvecht ligt in deze buurt. We gaan onderzoeken hoe we rondom station Overvecht en in de rest van deze buurt meer woningen bij kunnen bouwen. Er is in deze buurt al veel gebeurd, waaronder de bouw van koopwoningen langs de Brailledreef. In deze buurt gaan we werken aan een vernieuwde buurt (meer verschillende functies, schonere buurt) en een veilige buurt (overlast van hangjongeren en de verkeersveiligheid aanpakken). Daarnaast moet de buurt betere routes en verbindingen krijgen en een meer aantrekkelijke openbare ruimte met meer groen. Tot slot is een betere mix aan woningen ook een van de opgaven waar we mee aan de slag gaan. Voorbeelden hiervan zijn zorgen dat de Moezeldreef en de Zamenhofdreef/Marnehofdreef makkelijker worden om over te steken, nieuwe verbindingen voor fietsers en voetgangers aanleggen en zorgen dat nieuwe projecten en initiatieven in de buurt bijdragen aan een betere veiligheid.

In deze buurt is het belangrijk om de doorstroming te stimuleren: veel mensen van wie de kinderen al uit huis zijn wonen nog in eengezinswoningen. In deze buurt gaan we werken aan een veilige buurt door de overlast van hangjongeren en de verkeersveiligheid aan te pakken. Daarnaast heeft een aantrekkelijke openbare ruimte met meer groen prioriteit. Verder werken we aan een verbonden buurt, een gemengde buurt en een vernieuwde buurt. Voorbeelden hiervan zijn de routes van de buurt naar de parken verbeteren, Park de Watertoren nog beter benutten en verbinden met het Noorderpark, de groene rand langs de NRU behouden en versterken en de veiligheid van de Moezeldreef/Wolgadreef verbeteren.

In deze buurt is het lastiger om meer woningen te bouwen. Toch willen we gaan werken aan een meer gemengde buurt: we willen meer woningen voor starters en tweeverdieners. Daarnaast hebben een aantrekkelijke openbare ruimte en een veilige buurt (overlast van hangjongeren verminderen en verkeersveiligheid verbeteren) prioriteit. Verder willen we de duurzaamheid van de woningen verhogen en betere verbindingen maken rond Park de Watertoren. Andere voorbeelden zijn dat we de oversteekbaarheid van een aantal wegen willen verbeteren, namelijk van de Berezinadreef / Elbedreef / Theemsdreef / Humberdreef. Bij nieuwe initiatieven en projecten in de buurt hebben we voortaan aandacht voor mengen, vergroenen en het verbeteren van de openbare ruimte.

Prioriteit hebben een veilige buurt (aanpakken drugsoverlast, ondermijning, veiliger verkeer) en een aantrekkelijke openbare ruimte. Verder willen we een betere mix aan woningen, op dit moment zijn er in deze buurt relatief veel sociale huurwoningen. Daarnaast willen we de duurzaamheid van woningen verhogen en de buurt beter verbinden. Voorbeelden van maatregelen om dit te doen zijn de oversteekbaarheid van de Zambesidreef/Nijldreef verbeteren, de ring vergroenen, het Groene Lint en routes aanleggen vanuit de buurt naar de parken en de mogelijkheden voor nieuwbouw onderzoeken. Dit doen we op dit moment voor de Ivoordreef. Daarnaast willen we flatgebouwen gaan renoveren.

In deze buurt werken we aan het behouden van het groen en de kwaliteit ervan verbeteren. Daarnaast heeft veiligheid prioriteit. We willen de overlast die bewoners nu ervaren van het verkeer en van hangjongeren aanpakken. Verder werken we aan een gemengde buurt, een vernieuwde buurt en een verbonden buurt. Voorbeelden van maatregelen die we in deze buurt willen nemen, zijn belangrijke routes voor voetgangers en fietsers verbeteren en aanleggen en de oversteekbaarheid van de Nijldreef/Tigrisdreef verbeteren. Het Sjanghaipark, Klopvaartpark en Park de Gagel worden behouden en we gaan bekijken hoe we deze parken nog mooier kunnen maken en beter kunnen benutten. Op diverse plekken onderzoeken we of we met nieuwbouw bij kunnen dragen aan een gemengdere buurt.

Voor wonen liggen in deze buurt niet zoveel kansen. Wel kunnen we de woningen die er zijn meer divers proberen te maken. We kunnen de buurt ook beter verbinden met de Vecht en al het groen daaromheen. Verder heeft veiligheid ook in deze buurt prioriteit. Tot slot werken we aan een vernieuwde buurt en een verbonden buurt. Voorbeelden van maatregelen zijn het Klopvaartcentrum toegankelijker maken, zorgen dat het makkelijker wordt om de Franciscusdreef over te steken en de verbinding met Oud-Zuilen verbeteren.

Er zijn kansen om meer sociale woningen in deze buurt te verkopen, als die ergens anders in de stad weer terugkomen. Ook kan de verbinding tussen Vechtzoom-Zuid en de Vecht beter. De hoogste prioriteit heeft de openbare ruimte (meer bruikbaar groen en minder zwerfafval). Daarna volgen een verbonden buurt (betere fietsverbindingen en minder eenzaamheid), een veilige buurt en een gemengde buurt (diverser woningaanbod). Voorbeelden hiervan zijn Park de Gagel met de Vechtzoom verbinden, de oversteekbaarheid van de Japuradreef / Paranadreef / Achtienhovensdijk verbeteren en bij nieuwe initiatieven hebben we aandacht voor maatregelen om de veiligheid te vergroten.

Hoe hebben we het Omgevingsprogramma gemaakt?

Om het Omgevingsprogramma te maken, hebben we de volgende stappen doorlopen. Participatie was heel belangrijk tijdens het hele proces. Het Omgevingsprogramma moet iets zijn waar alle bewoners van Overvecht zichzelf in herkennen.

Data-analyse en opgave bepalen (najaar 2020)

Zowel voor heel Overvecht als ook per buurt hebben we data verzameld. Op basis hiervan hebben we gekeken wat wij denken dat de opgaven per buurt zijn. Waar kunnen we komende jaren aan gaan werken om Overvecht een nog prettigere wijk te maken?

Participatie over de opgaven (maart 2021)

De opgaven hebben we voorgelegd aan bewoners en belanghebbenden. Missen bewoners belangrijke dingen? Herkennen bewoners zich wel in de opgaven? Of zien ze het heel anders? De bewoners van Overvecht kennen hun buurt het beste, dus deze inbreng is heel belangrijk.

Opgaven zijn definitief gemaakt (april 2021)

De reacties van bewoners en belanghebbenden zijn verwerkt. We hebben de opgaven definitief gemaakt. Tijdens de participatie kwam naar voren welke thema’s voor bewoners het meest belangrijk zijn. Deze 5 thema’s (veilige buurt, verbonden buurt, aantrekkelijke openbare ruimte, gemengde buurt en vernieuwde buurt) hebben we als basis gebruikt om de maatregelen te bepalen.

Maatregelen formuleren (mei/juni 2021)

Met de opgaven als basis hebben we per thema en per buurt fysieke maatregelen geformuleerd.

Maatregelen toetsen en aanscherpen (juli t/m september 2021)

We hebben nu per buurt en per thema bepaalde maatregelen geformuleerd. Maar is dit inderdaad wat Overvechters belangrijk vinden? Herkennen ze hun inbreng wel terug? Kunnen we de maatregelen nog aanscherpen? Hiermee zijn we aan de slag gegaan in de 2e participatieronde.

Omgevingsprogramma opstellen (september/oktober 2021)

We hebben alles samengevoegd en opgeschreven in het Omgevingsprogramma Overvecht. 

Lees het hele Omgevingsprogramma

In het Omgevingsprogramma Overvecht leest u meer over: ‘Wat is het Omgevingsprogramma?’, ‘Samen bouwen we aan Overvecht’, het wijkprofiel voor heel Overvecht, de verschillende buurtprofielen en de uitvoeringsstrategie en fasering.

Bekijk het Omgevingsprogramma Overvecht (let op: zware pdf, 33 MB)

Wilt u alle bijlagen van het Omgevingsprogramma bekijken? Vraag deze dan op via omgevingsprogramma@utrecht.nl

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
November 2021Omgevingsprogramma ligt ter inzage
December 2021/januari 2022Reacties verwerken en Omgevingsprogramma voorleggen aan college
Voorjaar 2022Gemeenteraad stelt Omgevingsprogramma vast

Reageer of stel uw vraag

Wilt u reageren op het Omgevingsprogramma? Of hebt u een vraag? Stuur dan een e-mail naar omgevingsprogramma@utrecht.nl

Hulp en contact Omgevingsprogramma Overvecht

E-mail

omgevingsprogramma@utrecht.nl

Telefoon

14 030