Gebiedsbeleid wijk Zuid

In het gebiedsbeleid voor wijk Zuid leest u welk beleid speciaal voor gebieden in Zuid gemaakt is. Hierin staat welke afweging is gemaakt tussen verschillende belangen die hier spelen.

We werken aan nieuw beleid voor de 4 lunetten Als onderdeel van het nieuwe beleid voor Maarschalkerweerd

De wijk Zuid bestaat uit de buurten Lunetten, Hoograven, Tolsteeg, Bokkenbuurt en Rotsoord.

Lees de beschrijving van de wijk

Wat wil de gemeente en waarom?

De 4 lunetten

De gemeente wil de 4 lunetten meer betekenis geven voor de inwoners van de stad. Belangrijk is daarbij dat de lunetten zichtbaar worden, dat bewoners er kunnen komen en er wat te beleven is. Het motto ‘behoud door ontwikkeling’ staat daarbij centraal: ontwikkelen met respect voor cultuurhistorie. Het is een bijzonder gebied van de Hollandse Waterlinie, waar in het verleden een uniek historisch verdedigingswerk is gebouwd om de stad te verdedigen. De gemeenteraad heeft de gebiedsvisie De 4 lunetten op de Houtense vlakte (let op: zware pdf, 21,6 MB) vastgesteld op 7 juli 2009.

We bekijken deze visie opnieuw bij het maken van nieuw beleid voor Maarschalkerweerd.

Lunetten

Samen met bewoners, ondernemers, verenigingen en andere betrokkenen hebben we gewerkt aan de omgevingsvisie, deelgebied Lunetten.

Vaartsche Rijnstrook en Rotsoord

De gemeente wil het oude industriegebied langs de Vaartsche Rijn veranderen in een ‘culturele/ creatieve hotspot’. Daarnaast is Rotsoord in beeld als het gaat om de stedelijke behoefte aan woningen en voorzieningen. We willen Rotsoord een verlengstuk van de binnenstad laten worden, door meer ruimte voor verblijf te maken en functiemenging te stimuleren. Hierbij zoeken we aansluiting met het rijke industriële verleden van het gebied.

Het beleid is erop gericht de historische structuren en beeldbepalende elementen, zoals de watertoren, te behouden. Ook het water en groen willen we behouden. De gemeente wil ervoor zorgen dat voetgangers zoveel mogelijk langs de Vaartsche Rijn kunnen wandelen. U leest meer in de ruimtelijke visie Rotsoord (pdf, 4,2 MB), die de gemeenteraad op 9 februari 2006 heeft vastgesteld.

Volg de ontwikkelingen van projecten op Rotsoord.

Waar toetst de gemeente op?

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning kijkt de gemeente in het bestemmingsplan.

Bekijk bestemmingsplannen

Als uw plan niet past in het bestemmingsplan, kan de gemeente toch een vergunning verlenen. De gemeente toetst de aanvraag dan in ieder geval aan het gebiedsbeleid.

Bekijk wat u doet als uw plan niet in het bestemmingsplan past

Hulp en contact Omgevingsvisie

E-mail

omgevingswet@utrecht.nl

Telefoon

14 030