Trends in Vleuten-De Meern

De trends in Utrecht hebben ook invloed op het leven in Vleuten-De Meern. In de visie staat hoe we deze trends positief kunnen laten uitpakken voor de wijk en de rest van de stad. Daarnaast hebben we gebruikgemaakt van feiten en cijfers over de bestaande situatie.

Deze trends staan in de Ruimtelijke Strategie Utrecht en zijn vastgesteld door de gemeenteraad in december 2016. Voor Vleuten-De Meern zijn onderstaande punten uit de Ruimtelijke Strategie belangrijk:

Groene wijk

Ontspanning en klimaatverandering

 • Het aantal inwoners in Utrecht groeit en de stad wordt drukker. Dit vraagt om meer mogelijkheden om in de openbare ruimte tot rust te komen, te  ontspannen of te sporten. Een goede openbare ruimte in de buurt, de (stads)parken en het buitengebied worden dus steeds belangrijker voor de leefbaarheid. Niet alleen plekken en gebieden zijn belangrijk, maar vooral ook de verbindingen ernaartoe.
 • Het klimaat verandert. Daarom is voldoende groen en voldoende water in de stad belangrijk. Hiermee voorkomen we dat het in de wijk te heet of te droog wordt.

Fijn wonen en werken

Utrecht is een populaire stad en blijft groeien

 • Gezond stedelijk leven is populair. Vooral Utrecht trekt veel nieuwe bewoners en bezoekers. Een belangrijke kracht van Utrecht is dat je er makkelijk mensen kunt ontmoeten in een prettige omgeving.
 • De bevolking van Utrecht is de afgelopen jaren fors toegenomen, een groei die ook in de komende jaren doorzet.

Vraag naar woningen stijgt, ook gezinswoningen

 • De vraag naar woningen blijft toenemen. Hoogopgeleiden willen vooral in het centrum wonen. En (startende) gezinnen zoeken juist goedkopere woningen op plekken buiten het centrum. De vraag naar woningen voor studenten neemt naar verwachting wat af.
 • De doorstroom uit de Maatschappelijke Opvang én het stijgende aantal statushouders zorgt voor extra druk op de sociale woningbouw.
 • De woningprijzen stijgen. Een groter deel van de woningen is daardoor straks niet meer te betalen voor mensen met een lager inkomen.
 • De groep 65-plussers gaat harder groeien dan nu het geval is. Hierdoor neemt de vraag naar woonvormen met een zorgarrangement toe.

Beroepsbevolking groeit, werkgelegenheid gaat gestaag mee

 • Een aantal algemene trends en ontwikkelingen heeft ook in Utrecht invloed op de economie:
  • vergrijzing
  • trek naar de stad
  • digitale technologie
  • flexibilisering van de arbeidsmarkt
  • veranderend ondernemerschap (meer, kleiner, breder en sociaal)
  • globalisering
  • aandacht voor gezondheid en duurzaamheid
  • circulaire- en deeleconomie.
 • Kleine bedrijven vestigen zich minder snel in speciaal daarvoor bestemde gebouwen in woonwijken. Starters werken langer vanuit huis of op diverse daartoe aangeboden (openbare) locaties in de stad.

Bewoners ontmoeten elkaar

Ontwikkelingen voorzieningen

 • De behoefte aan voorzieningen groeit mee met de toename van het aantal inwoners in Utrecht. Het gaat bijvoorbeeld om sport, scholen (basis- en voortgezet onderwijs), maatschappelijke en culturele voorzieningen en leisure, maar ook winkels en openbaar vervoer. In eerste instantie wordt die groei opgevangen door gebruik te maken van leegstaande ruimtes (restcapaciteit) in bestaande voorzieningen.
 • In Leidsche Rijn/Vleuten De Meern is de groei van het aantal klaslokalen al afgestemd op de bevolkingsgroei. Van de kinderen die naar de middelbare school gaan, kiest een deel ook voor scholen buiten Utrecht.
 • De bevolkingsgroei leidt ook tot een groeiende behoefte om buiten te kunnen sporten en bewegen. We houden daar rekening mee als we de openbare ruimte inrichten. Maar ook de behoefte aan sportvoorzieningen bij een sportclub of -vereniging neemt toe. Het gaat bijvoorbeeld om zwembaden, sportvelden en atletiekbanen.
 • De opkomst van internetwinkels maakt vooruitblikken op de toekomst van de detailhandel lastig. Kansen voor Utrecht liggen in het recreatief winkelen (funshoppen). In de kleinere centra kan schaalvergroting door een grotere winkelketen toe te staan bijvoorbeeld helpen om wijk- en buurtcentra in stand te houden. Bij de kleinere winkelstraatjes dreigt soms leegstand. Andere voorzieningen zich hier vestigen om leegstand tegen te gaan.

Veilig verplaatsen in een bereikbare wijk

Mobiliteit neemt toe, andere vervoersvormen zijn kans voor betere openbare ruimte

 • Op internationaal vlak is Nederland steeds meer 1 grote stad. Daarbinnen hebben Amsterdam en Utrecht de grootste economische groei. Het meeste verkeer is gericht op deze 2 steden. Dat wordt nog versterkt doordat mensen momenteel sneller van baan wisselen dan van woning. Het gevolg is een toenemende verkeersbehoefte.
 • E-bikes, deelauto’s, ov-vormen zijn een goede manier om milieubewuster te zijn. Deze vormen van vervoer nemen weinig ruimte in beslag. Zo houden we de openbare ruimte tot een prettige plek om in te verblijven.