Verkeersveiligheid

Bewoners in Vleuten-De Meern maken zich zorgen over de verkeersveiligheid in de wijk. Dit hebben we vaak gehoord en blijkt ook uit de buurtmonitor (2015).

In de laatste enquête gaf 41% van de ondervraagden aan ontevreden te zijn over verkeersveiligheid in de buurt. Daarbij heeft 21% aangegeven vaak last te hebben van gevaarlijk verkeer in de buurt. In Veldhuizen, Vleuterweide en De Meern zijn die percentages hoger dan in Vleuten en Haarzuilens.

In de nieuwe wijken zijn de verkeersstromen gescheiden, bijvoorbeeld een fietspad gescheiden van de autoweg. Op kruispunten komen veel soorten verkeer bij elkaar, daar kunnen verkeersonveilige situaties ontstaan. Op een aantal van deze plekken zijn al projecten gestart om de verkeersveiligheid te verbeteren. Zoals het aanleggen van vrij liggende fietspaden of 30-kilometerzones.

Het is belangrijk dat alle verkeersdeelnemers zich veilig kunnen verplaatsen in de wijk. In de nieuwe buurten (Vleuterweide, Veldhuizen, De Balije) wonen veel kinderen. In de oude kernen (Vleuten en De Meern) wonen relatief veel ouderen. Voor beide groepen is extra aandacht gevraagd voor verkeersveiligheid, omdat zij relatief kwetsbaar zijn. Bewoners vinden goede fiets- en wandelroutes en veilige oversteekplaatsen het belangrijkst.

Ambitie: zorg dat iedereen zich veilig voelt in het verkeer. Met extra aandacht voor kinderen en ouderen.

Behoud

Bewoners van Vleuten-De Meern zijn tevreden over de verkeersveiligheid binnen de directe woonomgeving, zoals de eigen straat. Hier wordt langzaam gereden en kunnen kinderen op straat spelen. Bewoners vinden dit erg fijn en willen dit dan ook graag behouden. De fietsstraten zijn op een aantal plekken in de wijk nieuw. De maximumsnelheid is hier 30 kilometer per uur, de fietser staat centraal en de auto is te gast. Bewoners hebben daar een veiliger gevoel in vergelijking met vroeger.

"Kinderen moeten veilig naar school kunnen gaan"

Kansen

De oude infrastructuur voor het verkeer in de wijk, voordat de grootschalige uitbreiding van de wijk Vleuten-De Meern eind vorige eeuw begon, bestond uit doorgaande wegen buiten de bebouwde kom. Hier werd hard gereden. Met de komst van de nieuwe wijken zijn deze wegen omgezet naar wegen binnen de bebouwde kom, met een toegestane maximumsnelheid die daar bij hoort. Ook  zijn er nieuwe wegen en fietspaden gemaakt.

Nog niet alle oude wegen zijn opnieuw ingericht. Ze geven soms nog niet het gevoel van een weg binnen de bebouwde kom. Hierdoor wordt op deze wegen harder gereden dan is toegestaan en doen zich onveilige verkeerssituaties voor.

Verkeersonveilige situaties kunnen ook komen door gescheiden verkeersstromen, zoals een vrijliggend fietspad. Op kruispunten waar dit verkeer elkaar dan tegenkomt kan het juist onveilig zijn of voelen.

We richten alle woongebieden in als 30-kilometergebied, maar toch voelen bewoners zich niet altijd veilig in het verkeer. In de nieuwe buurten zijn de verschillende soorten verkeersstromen soms gescheiden. Bewoners geven aan dat het voornamelijk mensen uit de eigen woonbuurt en bezorgdiensten zijn die te hard rijden. Hoe we dit op kunnen lossen:

  • bestuurders op een vriendelijke wijze confronteren met hun rijgedrag, zoals smileys die tonen wanneer iemand zich aan de snelheid houdt of juist niet
  • verkeersmaatregelen, zoals een drempel

Werkt een positieve benadering niet? Dan moet de gemeente andere maatregelen nemen. Per locatie bekijken we welke maatregelen geschikt zijn.

Sommige kruispunten voelen onveilig voor bewoners. Dit kunnen we oplossen door:

  • kruispunten beter zichtbaar te maken
  • te zorgen voor duidelijkheid over wie voorrang heeft op een kruispunt, bijvoorbeeld via haaientanden
  • te zorgen dat duidelijk te zien is welke soorten verkeer gebruikmaken van het kruispunt
  • gebruik van andere routes te stimuleren

Het verkeer bij scholen moet veilig zijn. Veel bewoners vinden de situatie bij scholen vaak nog onveilig. Dit komt onder andere door de ochtend- en middagspits bij het halen en brengen van kinderen met zowel de auto als de fiets. Auto’s en fietsende kinderen rijden op dezelfde weg. Dit is soms gevaarlijk. Daarom is een oplossing met minder auto’s wenselijk. Mogelijke oplossingen zijn:

  • stimuleren om kinderen lopend of met de fiets naar school te brengen
  • gescheiden fietsroutes
  • autovrije zone rondom de scholen

De gemeente werkt aan het veiliger maken van het verkeer rondom scholen. Samen met de scholen, Harten voor Sport en Veilig Verkeer Nederland is het project verkeerveilig verkeersgedrag gestart. Daarnaast wordt per school bekeken wat de situatie is en welke mogelijkheden er zijn.

Hulp en contact Omgevingswet en omgevingsvisie

E-mail

omgevingswet@utrecht.nl

Telefoon

14 030