Water in Vleuten-De Meern

Vleuten-De Meern is een waterrijk gebied. Het vele water en de natuurlijke uitstraling ervan wordt in de wijk erg gewaardeerd. De officiële zwemlocaties Haarrijnse plas en Strijkviertel zijn populair.

In de toekomst wordt water nog belangrijker in de wijk voor:

 • recreatief gebruik, bijvoorbeeld zwemmen of varen
 • gevoel van ‘groene woonomgeving’
 • opvang van veranderingen in het klimaat, bijvoorbeeld afvoer van overtollig regenwater en verkoeling bij hitte

Ambitie: laat ontwikkelingen bijdragen aan maatregelen tegen klimaatverandering

"Meer steigers, zodat mensen en kinderen kunnen zwemmen in het water naast hun huis."

Behoud

Het oppervlaktewater in de wijk en het vaarwater door de wijk heen geven een bijzondere uitstraling aan de wijk. In het bestemmingsplanbestemmingsplan wordt het water dat belangrijk is voor de wijk of dat een cultuurhistorische waarde heeft bestemd als ‘Water’, zodat er een omgevingsvergunning nodig is om een waterloop of ander oppervlaktewater te dempen. Hetzelfde geldt voor de officiële zwemlocaties Haarrijnse plas en Strijkviertel.

Kansen

Veel mensen in de wijk hebben aangegeven dat zij het water beter willen kunnen zien en dat ze het meer willen gebruiken. De gemeente werkt al aan verbetering van de waterkwaliteit, het waterbeheer en het opvangen van de gevolgen van veranderingen in het klimaat.

Veel mensen in de wijk willen het water in Vleuten-De Meern beter benutten. Bijvoorbeeld door:

 • de aanleg van steigers om te kunnen zwemmen
 • een terras aan het water
 • het mogelijk maken van watersporten, zoals kanoën en vissen

We willen dat bewoners niet alleen op de officiële locaties veilig kunnen zwemmen, maar dat dit ook kan op andere plekken in de wijk. Als dit tenminste niet in strijd is met andere functies, zoals behoud van natuur, en als het er geen overlast geeft. Om veilig te kunnen zwemmen moet het water aan een aantal eisen voldoen. Een belangrijke eis is bijvoorbeeld dat het water voldoende schoon is (waterkwaliteit). Daarom werkt de gemeente samen met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden om de kwaliteit goed in de gaten te houden en te verbeteren. Het hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor het oppervlaktewater.

Een ander belangrijk doel is dat al het water minimaal voldoet aan het streefbeeld 'zichtbaar'. Dat is nu nog niet op alle locaties het geval.

Ook vinden we het belangrijk dat mensen kunnen vissen in de wijk als dit tenminste niet strijdig is met andere functies of als dit tot overlast leidt.

Bewoners zien kansen om de verschillende buurten te verbinden door vaarroutes voor langzaam vaarverkeer te ontwikkelen. Dit is een goed idee, maar helaas ook erg ingewikkeld en kostbaar. Bijvoorbeeld doordat er veel verschillen zijn in de hoogte van het waterpeil. Hierdoor is het erg moeilijk en duur om onderdoorgangen te maken of aan te passen.

Toch zijn we aan het onderzoeken of we meer routes kunnen maken. Daarnaast onderzoeken we altijd bij geplande waterwerkzaamheden of verbeteringen mogelijk zijn. De vaarmogelijkheden in het Máximapark worden al verbeterd.

De gemeente moet volgens de wet zorgen voor:

 • veilige inzameling en transport van afvalwater, zonder risico’s voor de volksgezondheid en het milieu
 • opvang en afvoer van regen, zonder wateroverlast
 • voorkomen en verminderen van structurele grondwateroverlast. Bijvoorbeeld drassig gebied of een tunnel die droog blijft bij hevige regenval.

Hoe de gemeente dit allemaal doet, leest u in het Plan Gemeentelijke Watertaken 2016-2019 (pdf, 13,4 MB). Hierin staat ook wat u van de gemeente kunt verwachten bij problemen met het riool of wateroverlast.

Aanpassen aan klimaatverandering

Het klimaat verandert. De gemiddelde temperatuur stijgt, waardoor de zomers heter en de winters zachter worden. Naar verwachting zijn in 2050 de winters in Utrecht vergelijkbaar met de huidige winters in Nantes of Bordeaux. Door stijgende temperaturen neemt de neerslag in de winter toe. We verwachten in de zomer vaker regenbuien waarbij in korte tijd heel veel water valt. Daarom moeten we in de wijk een aantal maatregelen nemen om de woonomgeving in alle jaargetijden veilig en prettig te houden.

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft met de andere waterschappen afspraken gemaakt over de Leidsche Rijn. De afspraken gaan over het beheer van het waterpeil bij droogte en over de waterveiligheid bij hoog water. Het gaat bijvoorbeeld over maatregelen bij de Hollandse IJssel bij Gouda om het waterpeil in de Leidsche Rijn hoog genoeg te houden in geval van droogte. Maar ook over de hoogte van de waterkeringen langs de Leidsche Rijn. De afspraken staan in het akkoord Klimaatbestendige Wateraanvoer Midden Nederland.

In aanvulling daarop neemt de gemeente maatregelen die zich richten op:

 • wateroverlast door extreme neerslag
 • langere perioden met droogte, mogelijk in combinatie met bodemdaling en zettingen
 • hitteoverlast, met name in dichtbebouwde omgevingen met weinig groen
 • toename van recreatieve gebruik van de openbare ruimte, zoals terrassen, zwemwater en parken, door stijgende temperaturen

Kader: laat ontwikkelingen bijdragen aan maatregelen tegen klimaatverandering

Hulp en contact Omgevingswet en omgevingsvisie

E-mail

omgevingswet@utrecht.nl

Telefoon

14 030