Reageer op het mobiliteitsplan of de parkeervisie

Fijn dat u mee wilt denken over mobiliteit en/of parkeren in Utrecht. Hieronder leest u hoe u kunt reageren en wat er met uw reactie gebeurt.

Waarop kun u reageren?

Mobiliteitsplan 2040

Het mobiliteitsplan 2040 is een aanpassing van het huidige mobiliteitsplan Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen. Het beschrijft wat er nodig is om Utrecht voor te bereiden op de toekomst. Zo blijft uw straat prettig om te wonen en de stad bereikbaar en toegankelijk voor iedereen.

Parkeervisie

In de parkeervisie staat het beleid voor fiets- en autoparkeren in Utrecht. De visie vervangt de Nota Stallen en Parkeren en gaat uit van het overkoepelende mobiliteitsbeleid en de ontwikkelingen in de stad. Parkeerbeleid helpt om voldoende ruimte te houden op straat voor groen, spelen en recreëren.

Aanpak betaald parkeren

De aanpak betaald parkeren is een verdere uitwerking van de parkeervisie en komt in de plaats van de huidige aanpak voor invoering van betaald parkeren. We beschrijven hier hoe we de nieuwe aanpak voor invoering van betaald parkeren inrichten. Dit geldt voor gebieden waar alleen met voldoende draagvlak betaald parkeren kan worden ingevoerd, als in gebieden waar we zonder draagvlakmeting betaald parkeren invoeren. Ook geven we aan hoe we de buurt betrekken bij het proces.

Parkeernormen

In de parkeernormen staat hoe we omgaan met de fiets- en autoparkeervraag bij bouwontwikkelingen. We gaan in op de aantallen parkeervoorzieningen die nodig zijn bij ontwikkelingen (de parkeercapaciteit). Ook staan er eisen in voor locatie en kwaliteit. En mogelijke alternatieven voor parkeren. Tot slot staat er iets in over het nieuw in te richten bereikbaarheidsfonds. De parkeernormen vervangen de Nota Parkeernormen Fiets en Auto uit 2013.

Online informatiebijeenkomsten

De 3 informatiebijeenkomsten (15 december, 11 januari of 18 januari) zijn helaas helemaal vol. Hebt u nog vragen, dan kunt u die stellen via inspraakmobiliteit@utrecht.nl.

Wanneer en hoe kunt u reageren?

Het nieuwe mobiliteitsplan en de parkeervisie horen heel erg bij elkaar, omdat de parkeervisie is gebaseerd op het mobiliteitsplan. Daarom is de inspraak tegelijkertijd. Het is helaas niet gelukt de beide plannen tegelijkertijd vrij te geven voor inspraak, maar de einddatum is wel voor beide plannen hetzelfde.

U kunt tot en met 1 februari 2021 reageren op het mobiliteitsplan 2040 of op de parkeervisie en/of de bijbehorende aanpak betaald parkeren en de parkeernormen. Stuur uw reactie naar inspraakmobiliteit@utrecht.nl. Geef daarbij uw naam, organisatie, adres en postcode door en zo mogelijk op welk plan of onderwerp u reageert. U kunt uw reactie ook sturen naar:

Gemeente Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
t.a.v. Inspraak mobiliteit
Postbus 16200
3500 CE Utrecht.

Let op: we nemen alleen reacties die voor 2 februari 2021 binnenkomen in behandeling.

Wat doen we met uw reactie?

Na 1 februari 2021 bekijken het college van burgemeester en wethouders de reacties en nemen een besluit over hoe deze worden meegenomen in de plannen. Aan de hand daarvan passen we de plannen aan. Hier hebben we enkele weken voor nodig. De reacties beantwoorden we (waar mogelijk) gebundeld. U ontvangt hierover bericht. De reacties en de aangepaste plannen worden daarna aan de raad voorgelegd. Dit gebeurt waarschijnlijk in het voorjaar van 2021.

Elke reactie die we krijgen is waardevol. Zo kunnen we samen de stad en onze plannen beter maken. We horen daarom graag of u het eens bent met het plan of ruimte voor verbetering ziet. Bent u het niet eens met het antwoord op uw reactie of de aanpassing van het plan? Bezwaar en beroep tegen de beleidsplannen is niet mogelijk. Wel kunt u dan uw mening nog laten weten aan de gemeenteraad op het moment dat het college het plan aan de raad voorlegt.

Hulp en contact Mobiliteitsplan 2040

Telefoon

14 030

E-mail

inspraakmobiliteit@utrecht.nl