Mobiliteitsplan 2040

Het huidige mobiliteitsplan kijkt vooruit tot 2025. Deze horizon verlengen we naar 2040. Tegelijk werken we een aantal keuzes uit het plan verder uit en scherpen we ze aan. De hoofdkeuzes in het huidige plan blijven wel overeind staan.

De aanscherping vindt plaats op de volgende thema’s.

  • Het gewenste mobiliteitsnetwerk in 2040: wat is er nodig op het gebied van verkeerscirculatie voor auto’s, hoe bieden we meer ruimte aan fiets en hoe wordt het openbaar vervoer zo aantrekkelijk (met meer capaciteit) dat het een goed alternatief is voor de auto? Het uitgangspunt is dat, ondanks de groei van de stad, het autoverkeer binnen de ring niet mag groeien. Dit is nodig om de stad gezond en aantrekkelijk te houden.
  • Smart mobility. We zien de trend van bezit naar gebruik van vervoersmiddelen. Die willen we versnellen door inzet op MaaS (mobility as a service) en het faciliteren en stimuleren van deelhubs/deelauto’s. Op dit gebied is veel veranderd sinds 2016, daarom is hierop een aanscherping nodig. Denk ook aan het stimuleren van werknemers en bezoekers van de stad om bewuste en duurzame mobiliteitskeuzes te maken.
  • Parkeerbeleid. De auto neemt relatief veel ruimte in. Zowel als de auto rijdt als wanneer die stilstaat. Die ruimte is schaars en is nodig voor onder andere groen en spelen. Daarom kiezen we voor minder parkeren op straat, meer in garages en meer ‘op afstand’. Daarbij kun je vanuit bijvoorbeeld een P+R per fiets of openbaar vervoer naar je bestemming reizen. Het parkeerbeleid komt in hoofdlijnen te staan in het mobiliteitsplan. We werken dat verder uit in de nieuwe parkeervisie.
  • Mobiliteit voor iedereen. Hoe houden we de stad aantrekkelijk en bereikbaar voor alle Utrechters? Ook voor inwoners die minder mobiel zijn, minder taal- of digitaal vaardig zijn of weinig te besteden hebben. Het mobiliteitssysteem ondersteunt in het meedoen in de samenleving.

Waarom een actualisering?

Mensen wonen en komen graag in Utrecht. Dat zien we in de groei van het aantal inwoners, maar ook in aantallen bezoekers en forenzen. Tegelijkertijd blijft de ruimte hetzelfde. Deze ruimte willen we vooral blijven gebruiken voor ontmoeten, verblijven, spelen en het prettig verplaatsen door de stad. Ook groen, water, bedrijvigheid en energie vragen om ruimte. Dat brengt dilemma’s met zich mee. We willen tenslotte dat Utrecht -ook in 2040- een aantrekkelijke en gezonde stad is om te wonen. Dit vraagt om keuzes over wáár de stad groeit, maar zeker ook om stevige keuzes op het gebied van mobiliteit. Daarom is in het coalitieakkoord ‘Ruimte voor iedereen’ (2018) opgenomen dat het huidige mobiliteitsplan wordt aangescherpt en verlengd tot 2040.

In het geactualiseerde mobiliteitsplan houden we rekening met grootschalige (woning)bouwontwikkelingen in stad en regio in de periode tot 2040. Keuzes over deze ontwikkelingen worden gemaakt in de Ruimtelijke Strategie Utrecht. Deze koers voor de stad wordt op dit moment ook geactualiseerd en verlengd naar 2040. Omdat er zo’n sterke inhoudelijke relatie is tussen de Ruimtelijke Strategie en het mobiliteitsplan, lopen deze 2 processen gelijk op.

Planning
Wanneer?Wat?
1e kwartaal 2020Gesprekken met verschillende belanghebbenden op de thema’s verkeersnetwerk, parkeren, reisgedrag en ‘mobiliteit voor iedereen’.
2e kwartaal 2020College geeft concept-mobiliteitsplan 2040 vrij voor inspraak: inspraakperiode van 6 weken.
3e kwartaal 2020Gemeenteraad besluit over vaststelling mobiliteitsplan 2040.

Wat is er al gedaan?

Van fietsersbond tot grote werkgevers als Vodafone/Ziggo. Van ouderenorganisatie COSBO tot bewonersplatforms per wijk. Van Rijkswaterstaat tot Jaarbeurs. Ruim 40 deelnemers hebben op maandag 25 november 2019 vanuit verschillende achtergronden meegedacht over de contouren van het nieuwe mobiliteitsplan.

Voorafgaand aan het gesprek met de stad zijn vragen via een online enquête voorgelegd aan Utrechters. Hieruit blijkt onder andere dat:

  • de meeste mensen (80%) het autoverkeer, fietsverkeer en openbaar vervoer in Utrecht nu (veel) te druk vinden
  • bijna 90% het (zeer) belangrijk vindt dat de gemeente de drukte aanpakt
  • tweederde het (zeer) belangrijk vindt om in Utrecht ruimte te maken voor groen, voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Ook als dit ten koste gaat van ruimte voor de auto

Bekijk de gespreksleidraad voor dit gesprek met de stad (pdf, 1 MB)

Bekijk hier het verslag van het gesprek met de stad op 25 november 2019 (pdf, 3 MB)

Bekijk hier de resultaten van de flitspeilingen voorafgaand en tijdens het gesprek met de stad (pdf, 2 MB)

Hulp en contact Mobiliteitsplan 2040

Telefoon

14 030

E-mail

mobiliteitsplan2040@utrecht.nl