Mobiliteitsplan 2040

Het mobiliteitsplan dat we nu hebben kijkt vooruit tot 2025. Maar de stad ontwikkelt zich snel. Daarom maken we een nieuw plan die verder vooruitkijkt: naar 2040. De uitgangspunten die er nu al zijn werken we verder uit.

Wat wordt er anders in het nieuwe plan?

Thema's die we aanscherpen:

  • Het verkeersnetwerk in 2040: hoe bieden we meer ruimte aan de fiets en hoe wordt het openbaar vervoer zo aantrekkelijk (met meer capaciteit) dat het een goed alternatief is voor de auto? Het uitgangspunt is dat, ondanks de groei van de stad, het autoverkeer binnen de ring niet mag groeien. Dit is nodig om de stad gezond en aantrekkelijk te houden.
  • Reisgedrag. We zien de trend van bezit naar gebruik van vervoersmiddelen. Die willen we versnellen door inzet op MaaS (mobility as a service) en het faciliteren en stimuleren van deelvervoer. Op dit gebied is veel veranderd sinds 2016, daarom is hierop een aanscherping nodig. Denk ook aan het stimuleren van werknemers en bezoekers van de stad om bewuste en duurzame mobiliteitskeuzes te maken.
  • Parkeren. De auto neemt best veel ruimte in. Als de auto rijdt en ook wanneer die stilstaat. Daar is weinig ruimte voor en die is nodig voor onder andere groen en spelen. Daarom kiezen we voor minder parkeren op straat, meer in garages en meer ‘op afstand’. Daarbij kun je vanuit bijvoorbeeld een P+R per fiets of openbaar vervoer naar je bestemming reizen. We werken het parkeerbeleid verder uit in de nieuwe parkeervisie.
  • Mobiliteit voor iedereen. Hoe houden we de stad aantrekkelijk en bereikbaar voor alle Utrechters? Ook voor inwoners die minder mobiel zijn, minder taal- of digitaal vaardig zijn of weinig te besteden hebben. Het mobiliteitssysteem ondersteunt in het meedoen in de samenleving.

Waarom een aanpassing?

Mensen wonen en komen graag in Utrecht. Dat zien we in de groei van het aantal inwoners, maar ook in aantallen bezoekers en forenzen. Tegelijkertijd blijft de ruimte hetzelfde. Deze ruimte willen we vooral blijven gebruiken voor ontmoeten, verblijven, spelen en het prettig verplaatsen door de stad. Ook groen, water, bedrijvigheid en energie vragen om ruimte. Dat brengt dilemma’s met zich mee. We willen tenslotte dat Utrecht - ook in 2040 - een aantrekkelijke en gezonde stad is om te wonen. Dit vraagt om keuzes over wáár de stad groeit, maar zeker ook om stevige keuzes op het gebied van mobiliteit. Daarom is in het coalitieakkoord ‘Ruimte voor iedereen’ (2018) opgenomen dat we het mobiliteitsplan dat we al hadden aanscherpen en verlengen tot 2040.

In het aangepaste mobiliteitsplan houden we rekening met grootschalige (woning)bouwontwikkelingen in stad en regio in de periode tot 2040. Keuzes over deze ontwikkelingen maken we in de Ruimtelijke Strategie Utrecht. Deze koers voor de stad passen we op dit moment ook aan en verlengen we naar 2040. Omdat er zo’n sterke inhoudelijke relatie is tussen de Ruimtelijke Strategie en het mobiliteitsplan, lopen deze 2 processen gelijk op.

Planning
Wanneer?Wat?
November 2020Inspraakperiode van 6 weken na besluit college van B en W over concept-mobiliteitsplan 2040.
1e kwartaal 2021Behandeling gemeenteraad mobiliteitsplan 2040.
Wat is er al gedaan?
WanneerWat
2019 t/m mei 2020Verschillende gesprekken met andere overheden en betrokken partijen. Waaronder 2 workshops over de thema’s reisgedrag en mobiliteit voor iedereen (mei 2020).
25 november 2019

Breed ‘gesprek met de stad’ met belangengroepen, bewonersorganisaties, werkgevers en overheden.

Bekijk de gespreksleidraad voor het gesprek met de stad

Bekijk het verslag van het gesprek met de stad (pdf, 3 MB)

November 2019

Voordat we het 'gesprek met de stad' hadden, hebben we een online vragenlijst voorgelegd aan ruim 1.200 Utrechters. Hieruit blijkt onder andere dat:

  • de meeste mensen (80%) het autoverkeer, fietsverkeer en openbaar vervoer in Utrecht nu (veel) te druk vinden
  • bijna 90% het (zeer) belangrijk vindt dat de gemeente de drukte aanpakt en tweederde het (zeer) belangrijk vindt om ruimte te maken voor groen, voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Ook als dit ten koste gaat van ruimte voor de auto.

Bekijk de resultaten van de flitspeilingen (pdf, 2 MB)

Hulp en contact Mobiliteitsplan 2040

Telefoon

14 030

E-mail

mobiliteitsplan2040@utrecht.nl