Parkeervisie

In de nieuwe visie op parkeren staan de hoofdlijnen van het nieuwe beleid. Met het nieuwe parkeerbeleid willen we zorgen voor een gezonde groei van verkeer in de stad.

De gemeenteraad stelde de parkeervisie op 25 november 2021 vast. Daarbij wilde de raad wel nog een aantal dingen aanpassen. Deze wijzigingen verwerken we nog in het plan.

Bekijk de parkeervisie (pdf, 2,2 MB)

Het mobiliteitsplan 2040 is de basis voor de nieuwe parkeervisie.

De hoofdlijnen van de parkeervisie zijn uitgewerkt in 6 delen, die elk over een onderwerp gaan. Twee daarvan zijn al klaar:

Deze 2 delen stelde de gemeenteraad samen met de parkeervisie vast op 25 november 2021. Op de overige 4 onderwerpen kunt u tot en met 31 december 2021 reageren.

Geef uw mening over de plannen

U kunt tot en met 31 december 2021 reageren op de volgende onderwerpen. Klik op een onderwerp om de samenvatting te lezen.

Bekijk de documenten bij deze onderwerpen

U kunt reageren op de plannen door een e-mail te sturen naar parkeervisie@utrecht.nl. Geef daarbij uw naam, organisatie en postcode door en op welk onderwerp u reageert. U kunt ook een brief sturen naar:

Gemeente Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
t.a.v. Parkeerbeleid
Postbus 16200
3500 CE Utrecht.

Online informatiebijeenkomst op 7 december

We vertellen u graag meer over de plannen tijdens een online informatiebijeenkomst. U kunt dan ook vragen stellen.

 • dinsdag 7 december, 19.00 uur

Aanmelden voor de bijeenkomst

Waarom nieuw parkeerbeleid?

Het uitgangspunt ‘een leefbare, vitale en gezonde stad’ is nog steeds actueel. Dit stond al in de parkeernota Stallen en Parkeren uit 2013. De huidige beleidsmaatregelen zijn alleen niet meer voldoende om de stad leefbaar en bereikbaar te houden. De stad groeit harder dan we een aantal jaren geleden hadden verwacht en biedt onvoldoende ruimte om het autogebruik mee te laten groeien. Het is noodzakelijk om andere vormen van vervoer, zoals lopen, fietsen en OV, aan te moedigen. Die zijn gezonder en kosten minder ruimte.

Doelen en uitgangspunten

Het parkeerbeleid voor fietsen en auto’s is een belangrijk middel om de stad leefbaar en bereikbaar te houden. Ook vinden we het belangrijk dat Utrecht een verkeersveilige stad is. Bereikbaar voor iedereen en met een goede luchtkwaliteit. Onze doelen:

Utrecht is een populaire stad, zowel bij (toekomstige) bewoners en bedrijven, als bij bezoekers. We vinden het belangrijk dat alle plekken in de stad voor alle doelgroepen goed bereikbaar zijn. Iedereen moet zich ook binnen de stad comfortabel kunnen verplaatsen. We moedigen vooral lopen, fietsen en openbaar vervoer aan. Deze vormen van mobiliteit nemen relatief weinig ruimte in, zeker vergeleken met de auto. Hierdoor dragen ze dus bij aan een goede bereikbaarheid van en binnen de stad. Het autoverkeer in de stad willen we gelijk houden Zo zorgen we ervoor dat Utrecht in de toekomst bereikbaar blijft. Juist ook voor iedereen die wel kiest voor of gebonden is aan een auto.

In een stad als Utrecht is de openbare ruimte schaars. Waar willen we die ruimte voor gebruiken? Met de groei van de stad wordt deze vraag steeds belangrijker. Door het weghalen van parkeerplaatsen ontstaat meer plek voor lopen, fietsen, spelen, ontmoeten, en uitrusten onderweg. We kunnen autoparkeerplaatsen ook veranderen in fietsenstallingen. In grote delen van de stad is hier behoefte aan. In parkeergarages voor auto’s is juist nog wel plek.

Lopen en fietsen is gezond voor voetgangers en fietser zelf. Ook anderen hebben er geen last van. Daarom willen we er met ons parkeerbeleid voor zorgen dat voetgangers zo min mogelijk last hebben van geparkeerde auto’s en fietsen. Ook breiden we fietsenstallingen uit en verbeteren we ze.
Elektrisch rijden is beter voor de luchtkwaliteit en het klimaat dan op diesel of benzine. Daarom moedigen we dit aan. Tot slot moedigen we het delen van vervoer aan. Dat zorgt voor minder auto’s in de stad.

We vinden het belangrijk dat de stad voor iedereen bereikbaar en toegankelijk is, ook financieel. Parkeerregulering heeft niet alleen betrekking op het doseren van het aantal (geparkeerde) auto’s in de stad, maar gaat ook over de verdeling van schaarse parkeerruimte. Autobezit en –gebruik zijn voor iedereen een persoonlijke keuze. Een gemeente kan niet bepalen voor wie het gebruik van de auto een noodzaak is, en voor wie luxe. De schaarse ruimte die wij hebben moet daarom worden verdeeld. Hierbij kijken wij specifiek naar mensen met een beperking, die voor hun mobiliteit afhankelijk zijn van een auto.

Uitwerken van 6 onderwerpen

De hoofdlijnen van de parkeervisie zijn uitgewerkt in 6 delen, die elk over een onderwerp gaan.

Parkeernormen

Hoe gaan we om met de vraag naar fiets- en autoparkeerplaatsen bij bouwontwikkelingen? We gaan in op:

 • de aantallen parkeervoorzieningen die nodig zijn bij ontwikkelingen
 • de eisen voor de plek en kwaliteit
 • mogelijke alternatieven voor parkeren bij de ontwikkeling
 • het meebetalen aan alternatieve vervoermiddelen via een nieuw bereikbaarheidsfonds.

Tot slot staat hierin hoe we ervoor zorgen dat parkeervoorzieningen ook gebruikt worden zoals ze zijn bedoeld (beheer en beschikbaarheid).

Bekijk de uitwerking Parkeernormen (pdf, 1 MB)

Aanpak betaald parkeren

Betaald parkeren is een effectieve manier om parkeeroverlast tegen te gaan. Daarnaast worden mensen door betaald parkeren gestimuleerd om na te denken over mobiliteitsalternatieven voor de (eigen) auto. In de nieuwe aanpak voor invoering van betaald parkeren beschrijven we hoe we dit doen. Het gaat om gebieden waar alleen met voldoende draagvlak betaald parkeren kan worden ingevoerd, maar ook om gebieden waar we zonder draagvlakmeting betaald parkeren invoeren. Ook geven we aan hoe we de buurt betrekken bij het proces.

Bekijk de uitwerking Aanpak betaald parkeren (pdf, 700 kB)

Parkeerhubs

Een parkeerhub is een voorziening waar u makkelijk kunt overstappen van (eigen) auto naar OV, fiets of deelvervoer. Ook zijn er andere diensten te vinden, bijvoorbeeld een pakketafhaalpunt. Door te zorgen voor autoparkeren aan de rand van de stad, komt er op straat plek vrij voor bijvoorbeeld groen of speelplekken. Ook komen er dan minder auto’s de stad in en voorkomen we dat wegen volstromen. In dit onderdeel beschrijven we de eisen voor parkeerhubs aan de snelwegring en in de regio. De parkeerhubs aan de ring zijn vooral bedoeld voor bewoners en bezoekers van de nieuwbouwlocaties in de stad.

Bekijk de uitwerking Parkeerhubs (pdf, 0,7 MB)

Fietsparkeren

Goede voorzieningen voor fietsparkeren dragen bij aan een bereikbare, gezonde en duurzame stad en een aantrekkelijke openbare ruimte. Daarom zorgen we in de binnenstad op straat en in gebouwen voor meer plekken om fietsen te stallen. In andere buurten komen meer fietsenrekken en fietstrommels. Ook verbeteren we de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Door meer fietsparkeerplaatsen voor mensen met een beperking aan te leggen. En door fietsparkeren te verbieden in drukke gebieden waar fietsen de doorgang belemmeren.

Bekijk de uitwerking Fietsparkeren (pdf, 8,4 MB)

Aanpak parkeren openbare ruimte

In het onderdeel aanpak parkeren openbare ruimte staat hoe het parkeerbeleid zorgt voor een betere kwaliteit van de openbare ruimte. Zo willen we per jaar 0,5 tot 1 % van de parkeerplaatsen op straat opheffen. We stimuleren parkeren in garages en P+R’s. We kijken hoe we parkeerplekken zo slim mogelijk kunnen gebruiken. Zo komt er meer ruimte vrij voor lopen, fietsen, verblijven, spelen, en groen.

Bekijk de uitwerking Aanpak parkeren openbare ruimte (pdf, 1,2 MB)

Parkeren en toegankelijkheid

Wij willen dat de stad toegankelijk is voor iedereen, ook voor mensen die van een auto of ander vervoermiddel afhankelijk zijn. In het onderdeel Parkeren en toegankelijkheid geven we duidelijke richtlijnen en voorwaarden voor aanleg en gebruik van gehandicaptenparkeerplaatsen. Utrecht wil landelijk afspraken maken over betere parkeervoorzieningen voor mensen met een beperking en de communicatie hierover. Ook willen we de digitale toegankelijkheid van parkeerproducten verbeteren.

Bekijk de uitwerking Parkeren en toegankelijkheid (pdf, 1,0 MB)

Reacties op de parkeervisie

Van 17 december 2020 tot 1 februari 2021 kon iedereen reageren op de voorlopige parkeervisie, parkeernormen en aanpak betaald parkeren. We hebben bijna 40 reacties ontvangen.

De meeste reacties gingen over parkeernormen, het bereikbaarheidsfonds, toegankelijkheid, parkeren op afstand en (de handhaving op) fietsparkeren. Ook kwamen er reacties binnen naar aanleiding van de verhoging van de parkeertarieven. Deze reacties zijn apart beantwoord aangezien de tarieven geen onderdeel uitmaken van de parkeervisie, parkeernormen en aanpak betaald parkeren. Na de reacties zijn de plannen op enkele punten verduidelijkt of aangepast.

Lees alle reacties en onze antwoorden (pdf, 280 kB)

Planning

Wat doen we wanneer?
WanneerWat
18 november – 31 december 2021Na het besluit van het college van burgemeester en wethouders kunt u reageren op de onderdelen fietsparkeren, parkeren op afstand, de aanpak parkeren openbare ruimte en parkeren en toegankelijkheid.
Januari - februari 2022Verwerken inspraakreacties en aanpassen van de onderdelen fietsparkeren, parkeren en toegankelijkheid, parkeerhubs en aanpak parkeren openbare ruimte.
Voorjaar 2022Gemeenteraad besluit over fietsparkeren, parkeren op afstand, de aanpak parkeren openbare ruimte en parkeren en toegankelijkheid.

Wat is er al gedaan?

 • 25 november 2021: gemeenteraad besloot over de parkeervisie, de aanpak betaald parkeren en de parkeernormen.
 • Juni - juli 2021: Verwerken reacties uit de vragenlijst en uit de bijeenkomsten in de onderdelen fietsparkeren, parkeren en Toegankelijkheid, parkeerhubs en aanpak parkeren openbare ruimte.
 • 25 mei 2021: Het college heeft de aangepaste parkeervisie, parkeernormen en aanpak betaald parkeren aan de gemeenteraad voorgelegd.
 • 17-24 mei 2021: Online vragenlijst over de thema’s fietsparkeren, toegankelijkheid, parkeerhubs en parkeren en openbare ruimte via DenkMee.
 • 17 en 18 mei 2021: Onlinebijeenkomsten waar we in gesprek gingen met bewoners en professionals over de thema’s toegankelijkheid, fietsparkeren, parkeerhubs en parkeren en openbare ruimte.
 • Mei 2021: Verschillende gesprekken met experts en betrokken partijen als input voor het opstellen van de onderdelen Fietsparkeren, Parkeren en Toegankelijkheid, Parkeerhubs en Aanpak parkeren openbare ruimte.
 • Februari-april 2021: Verwerken inspraakreacties en aanpassen van de parkeervisie, de aanpak betaald parkeren en de parkeernormen.
 • 17 december 2020 tot en met 1 februari 2021: In deze periode was het mogelijk te reageren op de parkeervisie, de aanpak betaald parkeren en de parkeernormen.
 • 11 en 18 januari 2021: Online informatiebijeenkomsten over de parkeervisie en het mobiliteitsplan 2040.
 • Februari–april 2020: Verschillende gesprekken met andere overheden en experts.
 • 9 april 2019: Bijeenkomst Parkeren in een groeiend Utrecht.
 • Februari 2019: Verschillende gesprekken met andere overheden en betrokken partijen.

Hulp en contact Parkeervisie

E-mail

parkeervisie@utrecht.nl

Telefoon

14 030