Parkeervisie

De voorlopige nieuwe visie op parkeren is klaar. Met het nieuwe parkeerbeleid willen we zorgen voor een gezonde groei van verkeer in de stad. Het mobiliteitsplan 2040 is de basis voor de nieuwe parkeervisie.

Bekijk de parkeervisie (pdf, 2 Mb

Bekijk de uitwerking Aanpak betaald parkeren (pdf, 700 kb)

Bekijk de uitwerking Parkeernormen (pdf, 1 Mb)

Reageer op de parkeervisie

Van 17 december tot en met 1 februari 2021 kunt u reageren op de parkeervisie en/of op de aanpak betaald parkeren en parkeernormen. Ook kun u reageren op het mobiliteitsplan 2040.
Lees meer en reageer op de plannen

Meer weten?

De 2 informatiebijeenkomsten (11 januari of 18 januari) zijn helaas helemaal vol. Hebt u nog vragen, dan kunt u die stellen via parkeervisie@utrecht.nl.

Waarom nieuw parkeerbeleid?

Het uitgangspunt van de parkeernota Stallen en Parkeren uit 2013, een ‘leefbare, vitale en gezonde stad,’ is nog steeds actueel. De huidige beleidsmaatregelen zijn alleen niet meer voldoende om de stad leefbaar en bereikbaar te houden. De stad groeit harder dan we een aantal jaren geleden hadden verwacht en biedt onvoldoende ruimte om het autogebruik mee te laten groeien. Het is noodzakelijk om andere vormen van vervoer, zoals lopen, fietsen en OV, aan te moedigen. Die zijn gezonder en kosten minder ruimte.  

Op 9 april 2019 organiseerden we een gesprek met vertegenwoordigers van bedrijven, instellingen en belangengroepen, wetenschappers, exploitanten van parkeergarages, aanbieders van deelauto’s, ontwikkelaars, bouwers, woningcorporaties, openbaar vervoerders, betrokken bewoners en de verschillende beslissers over de hoofdlijnen van de parkeervisie. De input uit deze bijeenkomst is verwerkt in de voorlopige parkeervisie.

Doelen en uitgangspunten

Het parkeerbeleid voor fietsen en auto’s is een belangrijk middel om de stad leefbaar en bereikbaar te houden. Ook vinden we het belangrijk dat Utrecht een verkeersveilige stad is. Bereikbaar voor iedereen en met een goede luchtkwaliteit. Onze doelen:

Utrecht is een populaire stad, zowel bij (toekomstige) bewoners en bedrijven, als bij bezoekers. We vinden het belangrijk dat alle plekken in de stad voor alle doelgroepen goed bereikbaar zijn. Iedereen moet zich ook binnen de stad comfortabel kunnen verplaatsen. We moedigen vooral lopen, fietsen en openbaar vervoer aan. Deze vormen van mobiliteit nemen relatief weinig ruimte in, zeker vergeleken met de auto. Hierdoor dragen ze dus bij aan een goede bereikbaarheid van en binnen de stad. Het autoverkeer in de stad willen we gelijk houden Zo zorgen we ervoor dat Utrecht in de toekomst bereikbaar blijft. Juist ook voor iedereen die wel kiest voor of gebonden is aan een auto.

In een stad als Utrecht is de openbare ruimte schaars. Waar willen we die ruimte voor gebruiken? Met de groei van de stad wordt deze vraag steeds belangrijker. Door het weghalen van parkeerplaatsen ontstaat meer plek voor lopen, fietsen, spelen, ontmoeten, en uitrusten onderweg. We kunnen autoparkeerplaatsen ook veranderen in fietsenstallingen. In grote delen van de stad is hier behoefte aan. In parkeergarages voor auto’s is juist nog wel plek.

Lopen en fietsen is gezond voor voetgangers en fietser zelf. Ook anderen hebben er geen last van. Daarom willen we er met ons parkeerbeleid voor zorgen dat voetgangers zo min mogelijk last hebben van geparkeerde auto’s en fietsen. Ook breiden we fietsenstallingen uit en verbeteren we ze.
Elektrisch rijden is beter voor de luchtkwaliteit en het klimaat dan op diesel of benzine. Daarom moedigen we dit aan. Tot slot moedigen we het delen van vervoer aan. Dat zorgt voor minder auto’s in de stad.

We vinden het belangrijk dat de stad voor iedereen bereikbaar en toegankelijk is, ook financieel. Parkeerregulering heeft niet alleen betrekking op het doseren van het aantal (geparkeerde) auto’s in de stad, maar gaat ook over de verdeling van schaarse parkeerruimte. Autobezit en –gebruik zijn voor iedereen een persoonlijke keuze. Een gemeente kan niet bepalen voor wie het gebruik van de auto een noodzaak is, en voor wie luxe. De schaarse ruimte die wij hebben moet daarom worden verdeeld. Hierbij kijken wij specifiek naar mensen met een beperking, die voor hun mobiliteit afhankelijk zijn van een auto.

Uitwerken van 6 onderwerpen

De hoofdlijnen van de parkeervisie werken we verder uit. Dit doen we in 6 delen, die elk over een onderwerp gaan.

Parkeernormen

Hoe gaan we om met de vraag naar fiets- en autoparkeerplaatsen bij bouwontwikkelingen? We gaan in op:

  • de aantallen parkeervoorzieningen die nodig zijn bij ontwikkelingen
  • de eisen voor de plek en kwaliteit
  • mogelijke alternatieven voor parkeren bij de ontwikkeling
  • het meebetalen aan alternatieve vervoermiddelen via een nieuw bereikbaarheidsfonds.

Tot slot staat hierin hoe we ervoor zorgen dat parkeervoorzieningen ook gebruikt worden zoals ze zijn bedoeld (beheer en beschikbaarheid).

Bekijk de uitwerking Parkeernormen (pdf, 1 Mb)

Aanpak betaald parkeren

Wat wordt de nieuwe aanpak voor invoering van betaald parkeren? Het gaat dan om gebieden waar alleen met voldoende draagvlak betaald parkeren kan worden ingevoerd, maar ook om gebieden waar we zonder draagvlakmeting betaald parkeren invoeren. Ook geven we aan op welke manieren we de buurt betrekken bij het proces.

Bekijk de uitwerking Aanpak betaald parkeren (pdf, 700 kb)

Transferia

Wat is er nodig om parkeren in transferia aantrekkelijk te maken voor verschillende doelgroepen? En hoe zorgen we dat transferia goed gebruikt worden? We kijken vooruit naar 2040, maar geven ook aan welke stappen we op korte termijn kunnen zetten.

Fietsparkeren

Hoe zorgen we dat er voldoende ruimte is voor het stallen van (verschillende soorten) fietsen? En hoe controleren we dat dit op een juiste manier gebeurt? We kijken ook naar technologische ontwikkelingen en het delen van fietsen.

Aanpak parkeren openbare ruimte

Hoe kunnen we parkeerruimte in parkeergarages en op straat zo goed mogelijk gebruiken? En hoe zorgen we dat we op straat meer ruimte krijgen voor lopen, fietsen, verblijven, spelen, en groen? We gaan onder andere in op parkeervergunningen en garageabonnementen, opheffen van straatparkeerplaatsen, slim gebruik van parkeerplekken (gemeentelijke en privaat) en parkeerkosten.

Parkeren en toegankelijkheid

Hoe zorgen we dat de stad voor iedereen toegankelijk blijft? Ook voor doelgroepen die van een auto afhankelijk zijn, zoals mensen met een beperking. Hierbij hebben we bijzondere aandacht voor plekken waar we het autoparkeren in de directe omgeving beperken (zoals de binnenstad).

De precieze inhoud van de laatste 4 onderdelen staat nog niet vast

Proces en planning

De eerste 2 onderwerpen leggen we tegelijkertijd met de parkeervisie voor aan de raad. Het gaat om de parkeernormen en de aanpak van betaald parkeren. De overige onderwerpen volgen in de 2e helft van 2021.

Planning parkeervisie
WanneerWat
17 december 2020 tot en met 1 februari 2021U kunt reageren op de parkeervisie, de aanpak betaald parkeren en de parkeernormen.
11 en 18 januari 2021Informatiebijeenkomsten over de parkeervisie en het mobiliteitsplan 2040.
2e kwartaal 2021Gemeenteraad besluit over de parkeervisie, de aanpak betaald parkeren en de parkeernormen.
3e kwartaal 2021Na het besluit van van het college van burgemeester en wethouders kunt u 6 weken reageren op de onderdelen fietsparkeren, transferia, de aanpak parkeren openbare ruimte en parkeren en toegankelijkheid.
4e kwartaal 2021Gemeenteraad besluit over fietsparkeren, transferia, de aanpak parkeren openbare ruimte en parkeren en toegankelijkheid.
Wat is er al gedaan?
WanneerWat
feb – april 2020Verschillende gesprekken met andere overheden en experts.
9 april 2019Bijeenkomst Parkeren in een groeiend Utrecht.
Februari 2019Verschillende gesprekken met andere overheden en betrokken partijen.

 

Contact

Hebt u vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar parkeervisie@utrecht.nl.