Parkeervisie

De voorlopige nieuwe visie op parkeren is klaar. Met het nieuwe parkeerbeleid willen we zorgen voor een gezonde groei van verkeer in de stad. Het mobiliteitsplan 2040 is de basis voor de nieuwe parkeervisie. Tot 1 februari 2021 kon u reageren op de parkeervisie. De gemeenteraad beslist hier waarschijnlijk in de zomer over.

Waarom nieuw parkeerbeleid?

Het uitgangspunt van de parkeernota Stallen en Parkeren uit 2013, een ‘leefbare, vitale en gezonde stad,’ is nog steeds actueel. De huidige beleidsmaatregelen zijn alleen niet meer voldoende om de stad leefbaar en bereikbaar te houden. De stad groeit harder dan we een aantal jaren geleden hadden verwacht en biedt onvoldoende ruimte om het autogebruik mee te laten groeien. Het is noodzakelijk om andere vormen van vervoer, zoals lopen, fietsen en OV, aan te moedigen. Die zijn gezonder en kosten minder ruimte.

Bekijk de parkeervisie (pdf, 2,2 MB)

Doelen en uitgangspunten

Het parkeerbeleid voor fietsen en auto’s is een belangrijk middel om de stad leefbaar en bereikbaar te houden. Ook vinden we het belangrijk dat Utrecht een verkeersveilige stad is. Bereikbaar voor iedereen en met een goede luchtkwaliteit. Onze doelen:

Utrecht is een populaire stad, zowel bij (toekomstige) bewoners en bedrijven, als bij bezoekers. We vinden het belangrijk dat alle plekken in de stad voor alle doelgroepen goed bereikbaar zijn. Iedereen moet zich ook binnen de stad comfortabel kunnen verplaatsen. We moedigen vooral lopen, fietsen en openbaar vervoer aan. Deze vormen van mobiliteit nemen relatief weinig ruimte in, zeker vergeleken met de auto. Hierdoor dragen ze dus bij aan een goede bereikbaarheid van en binnen de stad. Het autoverkeer in de stad willen we gelijk houden Zo zorgen we ervoor dat Utrecht in de toekomst bereikbaar blijft. Juist ook voor iedereen die wel kiest voor of gebonden is aan een auto.

In een stad als Utrecht is de openbare ruimte schaars. Waar willen we die ruimte voor gebruiken? Met de groei van de stad wordt deze vraag steeds belangrijker. Door het weghalen van parkeerplaatsen ontstaat meer plek voor lopen, fietsen, spelen, ontmoeten, en uitrusten onderweg. We kunnen autoparkeerplaatsen ook veranderen in fietsenstallingen. In grote delen van de stad is hier behoefte aan. In parkeergarages voor auto’s is juist nog wel plek.

Lopen en fietsen is gezond voor voetgangers en fietser zelf. Ook anderen hebben er geen last van. Daarom willen we er met ons parkeerbeleid voor zorgen dat voetgangers zo min mogelijk last hebben van geparkeerde auto’s en fietsen. Ook breiden we fietsenstallingen uit en verbeteren we ze.
Elektrisch rijden is beter voor de luchtkwaliteit en het klimaat dan op diesel of benzine. Daarom moedigen we dit aan. Tot slot moedigen we het delen van vervoer aan. Dat zorgt voor minder auto’s in de stad.

We vinden het belangrijk dat de stad voor iedereen bereikbaar en toegankelijk is, ook financieel. Parkeerregulering heeft niet alleen betrekking op het doseren van het aantal (geparkeerde) auto’s in de stad, maar gaat ook over de verdeling van schaarse parkeerruimte. Autobezit en –gebruik zijn voor iedereen een persoonlijke keuze. Een gemeente kan niet bepalen voor wie het gebruik van de auto een noodzaak is, en voor wie luxe. De schaarse ruimte die wij hebben moet daarom worden verdeeld. Hierbij kijken wij specifiek naar mensen met een beperking, die voor hun mobiliteit afhankelijk zijn van een auto.

Uitwerken van 6 onderwerpen

De hoofdlijnen van de parkeervisie werken we verder uit. Dit doen we in 6 delen, die elk over een onderwerp gaan. Twee daarvan zijn al klaar: 'Parkeernormen' en 'Aanpak betaald parkeren'. Deze leggen we tegelijkertijd met de parkeervisie voor aan de gemeenteraad. De overige 4 onderwerpen zijn we nu aan het uitwerken samen met belangrijke partners in de stad. In mei houden we ook 2 bijenkomsten waar we met bewoners en professionals in gesprek gaan.

Parkeernormen

Hoe gaan we om met de vraag naar fiets- en autoparkeerplaatsen bij bouwontwikkelingen? We gaan in op:

  • de aantallen parkeervoorzieningen die nodig zijn bij ontwikkelingen
  • de eisen voor de plek en kwaliteit
  • mogelijke alternatieven voor parkeren bij de ontwikkeling
  • het meebetalen aan alternatieve vervoermiddelen via een nieuw bereikbaarheidsfonds.

Tot slot staat hierin hoe we ervoor zorgen dat parkeervoorzieningen ook gebruikt worden zoals ze zijn bedoeld (beheer en beschikbaarheid).

Bekijk de uitwerking Parkeernormen (pdf, 1 MB)

Aanpak betaald parkeren

Betaald parkeren is een effectieve manier om parkeeroverlast tegen te gaan. Daarnaast worden mensen door betaald parkeren gestimuleerd om na te denken over mobiliteitsalternatieven voor de (eigen) auto. In de nieuwe aanpak voor invoering van betaald parkeren beschrijven we hoe we dit doen. Het gaat om gebieden waar alleen met voldoende draagvlak betaald parkeren kan worden ingevoerd, maar ook om gebieden waar we zonder draagvlakmeting betaald parkeren invoeren. Ook geven we aan hoe we de buurt betrekken bij het proces.

Bekijk de uitwerking Aanpak betaald parkeren (pdf, 700 kB)

Parkeren op afstand

In deze module beschrijven we waarom parkeren op afstand nodig is en wat het inhoudt. Het parkeren op afstand is een totaal systeem van mobiliteitsknooppunten in de wijk, bij invalswegen en in de regio waar mensen hun auto op afstand van hun woning of bestemming kunnen parkeren. Vanuit de knooppunten kunt u makkelijk overstappen van (eigen) auto naar OV, fiets of deelvervoer. Ook zijn er andere diensten te vinden, bijvoorbeeld een pakket ophaalpunt.

Fietsparkeren

Utrecht wil de fiets als gezonde en duurzame vorm van vervoer stimuleren. Hiervoor is het belangrijk dat er goede voorzieningen zijn om de fiets te parkeren. In de uitwerking stellen wij verdere eisen voor fietsparkeren. Het gaat over stallingen buiten en binnen, het aantal fietsparkeerplekken en de kwaliteit en toegankelijkheid daarvan. Verder komt de handhaving op foutgeparkeerde fietsen aan bod.

Aanpak parkeren openbare ruimte

Hoe kunnen we parkeerruimte in parkeergarages en op straat zo goed mogelijk gebruiken? En hoe zorgen we dat we op straat meer ruimte krijgen voor lopen, fietsen, verblijven, spelen, en groen? We gaan onder andere in op parkeervergunningen en garageabonnementen, opheffen van straatparkeerplaatsen, slim gebruik van parkeerplekken (gemeentelijke en privaat) en parkeerkosten.

Parkeren en toegankelijkheid

Hoe zorgen we dat de stad voor iedereen toegankelijk blijft? Ook voor doelgroepen die van een auto afhankelijk zijn, zoals mensen met een beperking. Hierbij hebben we bijzondere aandacht voor plekken waar we het autoparkeren in de directe omgeving beperken (zoals de binnenstad).

Reacties op de parkeervisie

Van 17 december 2020 tot 1 februari 2021 kon iedereen reageren op de voorlopige parkeervisie, parkeernormen en aanpak betaald parkeren. We hebben bijna 40 reacties ontvangen.

De meeste reacties gingen over parkeernormen, het bereikbaarheidsfonds, toegankelijkheid, parkeren op afstand en (de handhaving op) fietsparkeren. Ook kwamen er reacties binnen naar aanleiding van de verhoging van de parkeertarieven. Deze reacties zijn apart beantwoord aangezien de tarieven geen onderdeel uitmaken van de parkeervisie, parkeernormen en aanpak betaald parkeren. Na de reacties zijn de plannen op enkele punten verduidelijkt of aangepast.

Lees alle reacties en onze antwoorden (pdf, 280 kB)

De reacties over parkeren die zijn ingediend in het inspraaktraject voor het Mobiliteitsplan 2040 ziet u bij de reacties op het mobiliteitsplan.

Proces en planning

De eerste 2 onderwerpen hebben we tegelijkertijd met de parkeervisie voorgelegd aan de raad. Het gaat om de parkeernormen en de aanpak van betaald parkeren. De overige onderwerpen zijn we aan het uitwerken.

Planning parkeervisie
WanneerWat
Eind september 2021Gemeenteraad besluit over de parkeervisie, de aanpak betaald parkeren en de parkeernormen.
3e kwartaal 2021Na het besluit van het college van burgemeester en wethouders kunt u reageren op de onderdelen fietsparkeren, parkeren op afstand, de aanpak parkeren openbare ruimte en parkeren en toegankelijkheid.
4e kwartaal 2021Gemeenteraad besluit over fietsparkeren, parkeren op afstand, de aanpak parkeren openbare ruimte en parkeren en toegankelijkheid.
Wat is er al gedaan?
WanneerWat
25 mei 2021Het college heeft de aangepaste parkeervisie, parkeernormen en aanpak betaald parkeren aan de gemeenteraad voorgelegd.
17-24 mei 2021Online enquête over de thema’s fietsparkeren, toegankelijkheid, parkeren op afstand en parkeren en openbare ruimte via DenkMee.
17 en 18 mei 2021Online bijeenkomsten waar we in gesprek gingen met bewoners en professionals over de thema’s toegankelijkheid, fietsparkeren, parkeren op afstand en parkeren en openbare ruimte.
mei 2021Verschillende gesprekken met experts en betrokken partijen als input voor het opstellen van de onderdelen Fietsparkeren, Parkeren en Toegankelijkheid, Parkeren op afstand en Aanpak parkeren openbare ruimte.
februari-april 2021Verwerken inspraakreacties en aanpassen van de parkeervisie, de aanpak betaald parkeren en de parkeernormen.
17 december 2020 tot en met 1 februari 2021In deze periode was het mogelijk te reageren op de parkeervisie, de aanpak betaald parkeren en de parkeernormen.
11 en 18 januari 2021Online informatiebijeenkomsten over de parkeervisie en het mobiliteitsplan 2040.
februari–april 2020Verschillende gesprekken met andere overheden en experts.
9 april 2019Bijeenkomst Parkeren in een groeiend Utrecht.
februari 2019Verschillende gesprekken met andere overheden en betrokken partijen.

Hulp en contact Parkeervisie

E-mail

parkeervisie@utrecht.nl

Telefoon

14 030