Mobiliteitsplan 2040

Het huidige mobiliteitsplan kijkt vooruit tot 2025. Deze horizon verlengen we naar 2040. Tegelijk werken we een aantal keuzes uit het plan verder uit en scherpen we ze aan. De hoofdkeuzes in het huidige plan blijven wel overeind staan.

De aanscherping vindt plaats op de volgende thema’s:

  • Het gewenste mobiliteitsnetwerk in 2040: wat is er nodig op het gebied van verkeerscirculatie voor auto’s, hoe bieden we meer ruimte aan fiets en hoe wordt het openbaar vervoer zo aantrekkelijk (met meer capaciteit) dat het een goed alternatief is voor de auto? Het uitgangspunt is dat, ondanks de groei van de stad, het autoverkeer binnen de ring niet mag groeien. Dit is nodig om de stad gezond en aantrekkelijk te houden.
  • Smart mobility. We zien de trend van bezit naar gebruik van vervoersmiddelen. Die willen we versnellen door inzet op MaaS (mobility as a service) en het faciliteren en stimuleren van deelhubs/deelauto’s. Op dit gebied is veel veranderd sinds 2016, daarom is hierop een aanscherping nodig. Ook maatregelen om onder andere werknemers en bezoekers van de stad te stimuleren bewuste en duurzame mobiliteitskeuzes te maken vallen onder dit thema.
  • Parkeerbeleid. De auto neemt relatief veel ruimte in. Zowel als de auto rijdt als wanneer die stilstaat. Die ruimte is schaars en is nodig voor onder andere groen en spelen. Daarom kiezen we voor minder parkeren op straat, meer in garages en meer ‘op afstand’ waarbij je vanuit bijvoorbeeld een P+R per fiets of openbaar vervoer naar je bestemming kunt reizen. Het parkeerbeleid komt in hoofdlijnen te staan in het mobiliteitsplan en wordt verder uitgewerkt in de nieuwe parkeervisie.
  • Mobiliteit voor iedereen. Hoe houden we de stad aantrekkelijk en bereikbaar voor alle Utrechters? Ook inwoners die minder mobiel zijn, minder taal- of digitaal vaardig zijn of weinig te besteden hebben, moeten zich makkelijk kunnen verplaatsen. Het mobiliteitssysteem ondersteunt in het meedoen in de samenleving.

Waarom een actualisering?

Mensen wonen en komen graag in Utrecht. Dat zien we in de groei van het aantal inwoners, maar ook in aantallen bezoekers en forenzen. Tegelijkertijd blijft de ruimte hetzelfde. Deze ruimte willen we vooral blijven gebruiken voor ontmoeten, verblijven, spelen en het prettig verplaatsen door de stad. Ook groen, water, bedrijvigheid en energie vragen om ruimte. Dat brengt dilemma’s met zich mee. We willen tenslotte dat Utrecht -ook in 2040- een aantrekkelijke en gezonde stad is om te wonen. Dit vraagt om keuzes over wáár de stad groeit, maar zeker ook om stevige keuzes op het gebied van mobiliteit. Daarom is in het coalitieakkoord ‘Ruimte voor iedereen’ (2018) opgenomen dat het huidige mobiliteitsplan wordt aangescherpt en verlengd tot 2040.

In het geactualiseerde mobiliteitsplan wordt rekening gehouden met de grootschalige (woning)bouwontwikkelingen in stad en regio in de periode tot 2040. Keuzes over deze ontwikkelingen worden gemaakt in de Ruimtelijke Strategie Utrecht. Deze koers voor de stad wordt op dit moment ook geactualiseerd en verlengd naar 2040. Omdat er zo’n sterke inhoudelijke relatie is tussen de Ruimtelijke Strategie en het mobiliteitsplan, lopen deze 2 processen gelijk op.

Planning

Wanneer?Wat?
4e kwartaal 2019Gesprek met belangengroepen, maatschappelijke organisaties, bewonersorganisaties op stedelijk niveau en grote werkgevers over de hoofdlijnen van het geactualiseerde mobiliteitsplan.
2e kwartaal 2020College geeft concept-mobiliteitsplan 2040 vrij voor inspraak: inspraakperiode van 6 weken.
3e kwartaal 2020Gemeenteraad besluit over vaststelling mobiliteitsplan 2040.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

mobiliteitsplan2040@utrecht.nl