icoon readspeaker - Lees voorLees voor

Energievisie

De gemeente werkt aan een Energievisie. Hierin komt te staan hoe en waar de stad energie kan besparen, duurzame energie kan opwekken en de infrastructuur kan aanpassen.

Omgevingsvisie

Uit de stadsgesprekken in 2021 kwamen 12 spelregels die de basis vormen voor de Energievisie. De Energievisie is een thematisch omgevingsvisie. Hierin geven we aan hoe we de doelen voor het energiebeleid vertalen naar maatregelen in omgevingsprogramma’s en regels in omgevingsplannen. De visie, de programma’s en de plannen bepalen samen welke energie-activiteiten we gaan uitvoeren en welke omgevingsvergunningen we uitgeven.

In de Energievisie staan geen plannen voor bijvoorbeeld windmolens, zonnevelden of aardgasvrije wijken. Voor het zover is, doorlopen we meerdere stappen. We informeren de omgeving als er projecten starten, en geven daarbij aan hoe bewoners invloed kunnen uitoefenen voordat de gemeenteraad hierover besluiten neemt.

Onderzoek effecten windmolens, zonnevelden en aardwarmte

Onderdeel van de energievisie is onderzoek naar effecten van windmolens, zonnevelden en aardwarmte. Met de uitkomsten van dit onderzoek kan de gemeenteraad bepalen in welke gebieden ruimte is voor duurzame energie. In een zogenaamd milieueffectrapport worden alle zoekgebieden onderzocht die in de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 staan. We laten onderzoek doen naar de effecten op onder andere geluid, gezondheid, natuur, landschap en cultuurhistorie.

Denk mee over het onderzoek

Wat we gaan onderzoeken en hoe dat wordt gedaan, staat in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Hierover kunt u meedenken door een zienswijze in te dienen. De belangrijkste punten in de NRD zijn:

 • Geluid bij windmolens: er wordt getoetst op het ‘maximale scenario’, met maximaal aantal inpasbare windmolens per zoekgebied en zonder eventuele geluidsreducerende maatregelen. Er wordt hier gerekend met de op dit moment grootste commercieel verkrijgbare windturbine met een tiphoogte van ongeveer 270 meter.
 • Gezondheid bij windmolens: er wordt getoetst op verslechtering van de milieugezondheidskwaliteit op basis van de zogenaamde GES-methode. GES staat voor ‘gezondheideffectscreening’.
 • Natuur: er wordt getoetst op Natura 2000 gebieden, Natuur Netwerk Nederland, Groene Contour en beschermde soorten.
 • Landschap en cultuurhistorie: er wordt getoetst op Unesco werelderfgoed, overige cultuurhistorische waardes, landschappelijke kernkwaliteiten en stedelijke groenstructuur.

Heeft u wensen of ideeën die de gemeente in het onderzoek moet meenemen? Dan kunt u uw zienswijze indienen van 11 maart tot en met 21 april 2022. Zo geeft u uw zienswijze door:

 1. Per brief: zet uw handtekening en adres, telefoonnummer en e-mail onder de brief en stuur deze naar:

  Gemeente Utrecht
  Ontwikkelorganisatie Ruimte
  Duurzame Stad, team Omgevingsrecht
  Onderwerp: zienswijze NRD Energievisie
  Postbus 16200
  3500 CE Utrecht
   
 2. Via een gesprek: bel tijdens werkdagen naar 14030 om een afspraak te maken met een medewerker van de gemeente. Geef hierbij aan dat u een afspraak met team Omgevingsrecht wilt.
 3. Per mail. Zet in het onderwerp Zienswijze NRD Energievisie en schrijf in uw e-mail uw adresgegevens, mailadres en telefoonnummer.

U krijgt een antwoord van de gemeente over wat er met uw reactie is gedaan.

Wat doet de gemeente met de reacties?

We behandelen alle reacties en noteren deze in een reactiedocument. Als u een zienswijze heeft ingediend, krijgt u deze ook. Hierin staan ook de aanpassingen in de onderzoeksaanpak die we hebben gemaakt naar aanleiding van de inspraak- en adviesreacties. De NRD en de reactienota samen zijn het uitgangspunt voor het milieueffectrapport.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
11 maart tot en met 21 april 2022Inwoners en geïnteresseerden kunnen een zienswijze indienen op de onderzoeksaanpak voor de milieueffectrapportage (NRD).
Na de zomer 2022Inwoners en geïnteresseerden kunnen een zienswijze indienen op de conceptversies van het planMER en de Energievisie.