Omgevingsvisie en milieueffectrapportage deelgebied Merwedekanaalzone

impressie met mensen op de voorgrond en woningen aan de achtergrond met watertje ervoor.

De gemeente wil een goede afweging maken tussen wensen en mogelijkheden in de Merwedekanaalzone. Daarvoor zijn een omgevingsvisie en milieueffectrapportage nodig. De gemeenteraad heeft op 8 februari 2018 de milieueffectrapportage (MER) en Ruimtelijke Agenda van de Omgevingsvisie Merwedekanaalzone (deel 1) vastgesteld.

Omgevingsvisie (deel 2)

Wanneer is de inspraak?

De gemeente werkt nu aan deel 2 van de omgevingsvisie Merwedekanaalzone, het Uitwerkingsplan. Deze inspraak komt niet meer in 2019. Er is nog tijd nodig voor een goede uitwerking van de plannen. Uit verschillende onderzoeken komt informatie die we meenemen in de plannen, daarover willen we u graag bijpraten.

Lees meer over de 2 inloopavonden in november

Op een later moment geeft het college van burgemeester en wethouders de plannen vrij voor inspraak en komen er inspraakbijeenkomsten. Iedereen kan dan 6 weken lang reageren. Tijdens de inspraakbijeenkomsten presenteren we de plannen en kunt u uw vragen stellen en opmerkingen maken. Ook vertellen we dan hoe we uw eerdere opmerkingen hebben verwerkt en hoe u kunt reageren.

Welke plannen komen eraan?

  • Omgevingsvisie Merwedekanaalzone, deel 2, de uitwerking
  • Milieueffectrapportage Merwedekanaalzone, actualiseren
  • Voorlopig ontwerp stedenbouwkundig plan deelgebied 5

Lees meer over de plannen voor de nieuwe stadswijk Merwede

MER en mobiliteitsonderzoeken

In de MER staat dat er in de Merwedekanaalzone 6.000 woningen bij kunnen komen. In de Ruimtelijke Agenda zijn vragen opgenomen om te onderzoeken of er op een verantwoorde en gezonde manier op termijn kunnen doorgroeien naar 9.000 woningen erbij in het gebied.

Daarvoor moet wel de MER worden geactualiseerd. Een deel van de onderzoeken gaat over mobiliteit. Hiervoor heeft de gemeente samen met de ontwikkelende partijen 2 onderzoeken laten uitvoeren. De uitkomsten van deze mobiliteitsonderzoeken gebruiken we voor het maken van deel 2 van de Omgevingsvisie: het Uitwerkingsplan.

Het gaat om de volgende onderzoeken:


Omgevingsvisie (deel 1) en MER Merwedekanaalzone

Het college had de omgevingsvisie en MER naar de gemeenteraad gestuurd. Samen met de reacties van de inspraakprocedure.

Aanpassingen omgevingsvisie

De raad heeft een aantal punten in de omgevingsvisie Merwedekanaalzone aangepast:

  • type woningen (aandeel sociale woningbouw en middeldure huur)
  • aantal bruggen voor langzaam verkeer
  • gezond stedelijk leven
  • werkgelegenheid
  • het actief betrekken van met name bewoners in de omliggende buurten

Lees de introductie op de Omgevingsvisie Merwedekanaalzone (pdf, 661 kB)

Bekijk de Omgevingsvisie Merwedekanaalzone (pdf, 15 MB) 2 maart 2018

Hulp en contact Merwedekanaalzone

Telefoon

14 030

E-mail

merwedekanaalzone@utrecht.nl