Samenwerken aan Omgevingsvisie Lunetten

Lunetten is een van de wijken waar mensen graag wonen, werken en leven. Hoe zorgen we dit ook in de toekomst zo blijft? Wijkbewoners, ondernemers en andere partijen delen hun ideeën en dromen en werken samen met de gemeente aan een plan voor de toekomst: de Omgevingsvisie Lunetten.

College stuurt omgevingsvisie Lunetten door naar gemeenteraad

Op 8 oktober heeft het college van burgemeester en wethouders de omgevingsvisie Lunetten naar de gemeenteraad gestuurd met het verzoek deze visie vast te stellen. Om een goede afweging te kunnen maken, organiseerde de raadscommissie Stad en Ruimte op 16 januari 2020 een Raadsinformatiebijeenkomst (RIB). Tijdens deze bijeenkomst spraken de commissieleden met mensen die betrokkenen waren bij het maken van omgevingsvisie. De commissie maakt nu een advies en legt dit voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt het besluit.

De vergaderingen van de commissie Stad en Ruimte en van de gemeenteraad zijn openbaar. Hier vindt u de data en de agendapunten van de vergaderingen.

De Omgevingsvisie Lunetten is onderdeel van Omgevingsvisie Utrecht.

De 3 ambities

In 2018 waren 130 wijkbewoners, bewoners, ondernemers en verenigingen, gemeente, waterschap, woningcorporaties en zorginstanties uit Lunetten betrokken bij het maken van een toekomstvisie voor Lunetten. De resultaten van de Burgertop Lunetten vormden de basis, de Omgevingsvisie Utrecht was het kader waarmee we met deze betrokkenen aan de slag gingen. Dit participatieproces leverde 3 ambities op voor Lunetten. Deze zijn uitgewerkt in het Ontwerp Omgevingsvisie Deelgebied Lunetten:

  1. Lunetten wil een voorbeeldwijk zijn op het gebied van duurzaamheid in Utrecht
  2. Lunetten wil wonen in het park Lunetten
  3. Levendigheid, verbinden en ontmoeten staan in het hart van Lunetten

De ambities zijn we uitgewerkt in wensen. Deze wensen helpen om de ambities te realiseren. In omgevingsvisie werken we de wensen per ambitie verder uit. We vertalen deze naar opgaven of plannen voor de wijk. Het laatste hoofdstuk van de Omgevingsvisie gaat ook over de uitvoering van die plannen. Voor zover dat nu al kan, doen we een voorstel voor een aanpak.

Ambities uitgewerkt in praatplaten

Tijdens de Wijkdag Lunetten in september 2018 konden bezoekers kennis nemen van 3 ambities voor de toekomst van Lunetten. Deze ambities waren het resultaat van een participatietraject waaraan 130 bewoners, ondernemers en verenigingen, gemeente, waterschap, woningcorporaties en zorginstanties deel namen. De uitkomsten van de Burgertop (november 2017) vormden de basis voor een serie workshops in het participatietraject. Alle wensen van de 130 inwoners, ondernemers en verenigingen samen met de gemeente, het waterschap, woningcorporaties en andere organisaties over Lunetten, zijn verzameld en verwerkt in een concept toekomstvisie voor Lunetten in 2050. Bekijk de praatplaten die op de Wijkdag in Lunetwerkcafé hingen:

Wijkdag

Bezoekers van de Wijkdag in het Winkelcentrum Lunetten konden kennis nemen van 3 ambities voor de toekomst van Lunetten. Deze ambities zijn het resultaat van een participatietraject waaraan 130 bewoners, ondernemers en verenigingen, gemeente, waterschap, woningcorporaties en zorginstanties deel namen. De uitkomsten van de Burgertop (november 2017) vormden de basis voor een serie workshops in het participatietraject. Alle wensen van de 130 inwoners, ondernemers en verenigingen samen met de gemeente, het waterschap, woningcorporaties en andere organisaties over Lunetten, zijn verzameld en verwerkt in een concept toekomstvisie voor Lunetten in 2050.

Van Burgertop naar omgevingsvisie

Enthousiaste en betrokken wijkbewoners van de Kerngroep Buurtbudgetten organiseerden op 4 november 2017 een bijeenkomst: de Burgertop. Dit was een bijeenkomst dóór bewoners vóór bewoners. Zij spraken met elkaar over hoe Lunetten er over 20 jaar uit kan zien. Dit leverde mooie ideeën op om samen aan te werken. De gemeente sloot bij dit enthousiasme aan en werkte samen met bewoners, ondernemers en andere betrokken partijen aan de Omgevingsvisie Lunetten. De uitkomsten van de Burgertop vormden de basis voor de omgevingsvisie. Alle nieuwe plannen voor Lunetten toetsen we aan deze visie.

Lunettenlab 28 mei 2018

Tussen 29 januari en 9 april hebben 135 wijkbewoners, ondernemers en andere professionals uit de wijk deelgenomen aan workshops van het Lunettenlab. Zij gingen aan de slag met thema’s als wonen en duurzaamheid, water, groen, beheer en verkeer, en werken en ontmoeten. Over de resultaten van die workshops leest u hieronder meer. De workshops leverden veel informatie op over wensen, dromen en ambities voor Lunetten. De gemeente verwerkte de resultaten van de Burgertop en de uitkomsten uit de workshops in een conceptversie. Ook de reacties op activiteiten in de wijk zoals de Praatpaal en de Buurtfotograaf namen we op.

Alle deelnemers van de workshops kregen deze conceptversie per mail. De deelnemers werden uitgenodigd voor een bijeenkomst op 28 mei. De gemeente vroeg de aanwezigen of in dit concept de juiste dingen staan uit de workshops voor de toekomst van Lunetten? Een aantal mensen had vragen en opmerkingen. Alle deelnemers gingen daarna met elkaar aan de slag om te kijken wat er nodig is om het concept te verbeteren. Aan het einde van de avond vroeg de gemeente de deelnemers of deze versie van de Omgevingsvisie Lunetten voldoende goed is om voor te leggen aan de andere bewoners. Een meerderheid van de aanwezigen vond de versie voldoende.

Resultaten workshops in 2018

Aan de laatste workshop uit de serie van het Lunettenlab deden weer ongeveer 50 bewoners en betrokkenen mee. Het thema was werken en ontmoeten. Dit onderwerp was een belangrijk thema in de Burgertop van 4 november. Enkele bewoners hadden de workshop voorbereidt en begeleidden de avond. De workshop leverde veel verschillende ideeën op voor de toekomst van het werken in de wijk en voor ontmoeten, gezondheid en geluk. Ook deze avond levert inzichten in wat de deelnemers belangrijk vinden voor hun wijk.

Bekijk het getekende verslag (pdf, 281 kB)

Aan de workshop van het Lunettenlab over groen, water, beheer en verkeer deden ongeveer 50 bewoners en betrokkenen mee. Enthousiast gingen zij aan de slag met de invulling van de resultaten van de Burgertop; wonen in het groen en duurzaam en op maat. Ook bij deze workshops keken de deelnemers door de bril van de 4 typische Lunettenaren naar de toekomst.

Bekijk het getekende verslag (pdf, 532 kB)

Aan de hand van een aantal vragen spraken de deelnemers over de toekomst van het wonen en de ambities van Lunettenaren voor duurzaamheid. Zij keken daarbij door de bril van de 4 typische Lunettenaren (zie workshop van De Lunettenaren van 20 februari).

Bekijk het getekende verslag (pdf, 326 kB)

Het resultaat van de workshop wie zijn de typische Lunettenaren bestaat uit 4 types. Deze 4 types helpen om een omgevingsvisie van Lunetten te maken waarin zo veel mogelijk Lunettenaren zich herkennen, ook als ze niet aan de workshops deelnamen.

Deze 4 types zijn:

Bekijk het getekende verslag (pdf, 803 kB)

Aan de bijeenkomst op 29 januari namen 50 mensen deel. Doel was om vanuit de resultaten van de Burgertop en de stedelijke Omgevingsvisie te kijken welke thema’s belangrijk zijn voor Lunetten. Besproken werd hoe we met elkaar een omgevingsvisie voor Lunetten gaan maken. En wie of welke partijen ook betrokken moeten worden. 

Bekijk het getekende verslag (pdf, 903 kB)

Reageren

Mail dan naar omgevingsvisielunetten@utrecht.nl of bel 14 030

Hulp en contact Wijkbureau Zuid

Telefoon

14 030

E-mail

zuid@utrecht.nl


Wijkwethouder

Lot van Hooijdonk
Kijk wanneer het eerstvolgende wijkspreekuur is

Bezoekadres

't Goylaan 75, Utrecht

Openingstijden

maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur

Postadres

postbus 8395, 3503 RJ Utrecht